logotypy-ue

O PROJEKCIE

Projekt "Granty na badania i rozwój" jest dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest upowszechnienie podejmowania działalności B+R przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w celu podniesienia rynkowej konkurencyjności.

Projekt polega na utworzeniu i zarządzaniu funduszem grantów o wartości 8 948 000,00 PLN. Granty przeznaczone zostaną na dofinansowanie projektów rozwojowych obejmujących prowadzenie przez przedsiębiorcę własnych prac badawczo-rozwojowych lub korzystanie z usług innych podmiotów, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe na jego rzecz. Służyć to ma podniesieniu konkurencyjności podlaskich małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowaniu podlegać będą wydatki przedsiębiorców na zakup usług badawczych, praw własności intelektualnej, patentów, licencji, know how, audytów technologicznych, a także na przejście procedury patentowej.

Granty na badania i rozwój - budżet

Całkowita wartość projektu wynosi 11.579.058,83 PLN, z czego wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 10.000.000,00 PLN.

Planowany okres realizacji projektu: od 17.04.2019r. do 16.04.2021r.

Nabór wniosków o powierzenie grantów rozpoczyna się od 03.06.2019r. i będzie trwał do 30.09.2020r. bądź do wyczerpania limitu dostępnych środków.

Grantobiorcy, z którymi zostanie zawarta umowa o powierzenie grantu będą mogli realizować swe przedsięwzięcia przez maksimum 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do 31.12.2020r.

Lista udzielonych grantów

Lista udzielonych grantów w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”

logotypy-ue