logotypy-ue

Regulamin powierzania grantów na badania i rozwój

Granty są powierzane przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego (PFRR) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15, na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.01.02.02-20-0002/19-00 o dofinansowanie Projektu grantowego pt. „Granty na badania i rozwój”, zawartej 01.04.2019 r. z Województwem Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

Regulamin - Spis treści

 1. Kto może ubiegać się o grant?
 2. Na co można uzyskać grant?
 3. Kiedy można realizować działania, zakupy i wydatki?
 4. W jaki sposób i kiedy dokonać wyboru wykonawców i dostawców?
 5. Jaka jest wartość funduszu grantów?
 6. Jaką wartość grantu można otrzymać?
 7. Do kiedy można składać wnioski o powierzenie grantu?
 8. Gdzie należy składać wnioski o powierzenie grantu?
 9. W jaki sposób składać wnioski o powierzenie grantu?
 10. Jak przebiega ocena wniosku?
 11. Kiedy ocena wniosku jest pozytywna?
 12. Kryteria oceny wniosku.
 13. Wzór umowy o powierzenie grantu.
 14. Jak można odwołać się od negatywnego wyniku oceny wniosku?
 15. Postanowienia końcowe.
 16. Załączniki do Regulaminu powierzania grantów.

1. Kto może ubiegać się o grant?

 • 1.1 O powierzenie grantu mogą ubiegać się mikro przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy lub średni przedsiębiorcy, mający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego, zgodnie z informacją ujawnioną w aktualnym rejestrze przedsiębiorców. Przez mikro-, małego- lub średniego przedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorcę, o którym mowa w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187 z 26.06.2014 r.).
 • 1.2 Do wsparcia nie kwalifikuje się przedsiębiorca, który:
  • 1) podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
  • 2) na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
  • 3) wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz.769),
  • 4) jest podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2) i 2a) ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2018 r. poz. 703 z późn. zm.),
  • 5) jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, w szczególności art. 2 pkt. 18) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187 z 26.06.2014 r.),
  • 6) jest przedsiębiorstwem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.

2. Na co można uzyskać grant ?

 • 2.1 Granty są powierzane na realizację projektów rozwojowych obejmujących prowadzenie przez przedsiębiorcę własnych prac badawczo-rozwojowych lub korzystanie z usług innych podmiotów, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe na jego rzecz.
 • 2.2 Prace badawczo-rozwojowe oznaczają działania mające na celu zdobycie, łączenie, kształtowanie lub wykorzystanie nowej wiedzy oraz umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. W szczególności wsparcie może obejmować fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych.
 • 2.3 Konieczne jest wykazanie jednoznacznego i racjonalnego związku pomiędzy projektem rozwojowym, a celem biznesowym przedsiębiorstwa, tj. dążeniem do wzrostu sprzedaży, zysku lub wzrostem zatrudnienia.
 • 2.4 Przedsiębiorca może ubiegać się o powierzenie maksymalnie dwóch grantów, z zastrzeżeniem, że muszą one dotyczyć odrębnych projektów rozwojowych.
 • 2.5 Grant może być przyznany na dofinansowanie następujących wydatków netto:
  • 1) audyt technologiczny,
  • 2) zakup usług badawczych
  • 3) nabycie licencji, niezbędnej i wykorzystanej w projekcie,
  • 4) wydatki związane z przejściem procedury ochrony patentowej, w tym dokonywanie zgłoszeń: wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych oraz wydatki związane z uzyskaniem praw ochronnych na wzór użytkowy lub uzyskaniem praw z rejestracji na wzór przemysłowy,
  • 5) nabycie wyników prac B+R, które mogą obejmować prawa własności intelektualnej, w tym patenty, licencje, know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną związaną z nowym produktem lub usługą (z wyłączeniem kosztów procesowych/sądowych), niezbędnych i wykorzystanych w projekcie.
 • 2.6 Wydatki kwalifikowane do wsparcia muszą być jednoznacznie określone (identyfikowalne), niezbędne do realizacji projektu rozwojowego oraz poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności zaś najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów.
 • 2.7 Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym.
 • 2.8 Granty mogą być powierzone na projekty rozwojowe związane z działalnością przedsiębiorstwa w sektorach gospodarki zaliczanych do inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego, określonych w „Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3)”, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 120/1431/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 marca 2016 r.[1], czyli:
  • 1) specjalizacji zaliczanych do tzw. rdzenia specjalizacji:
   • a) przemysł rolno-spożywczy i sektory powiązane łańcuchem wartości,
   • b) przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i sektory powiązane łańcuchem wartości,
   • c) sektor medyczny, nauki o życiu i sektory powiązane łańcuchem wartości,
   • d) ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem wartości,
  • 2) specjalizacji wschodzących:
   • a) sektory gospodarki wymienione w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (nieuwzględnione w rdzeniu inteligentnych specjalizacji),
   • b) sektory gospodarki, w których dynamika wzrostu zatrudnienia danej grupy w województwie podlaskim przekracza za ostatnie trzy lata średnią dynamikę wzrostu tej grupy w kraju (lista określana jest na mocy decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego wydanej na wniosek grupy przedsiębiorców),
  • 3) specjalizacji pozostałych – wszystkie sektory poza „rdzeniem” i specjalizacjami wschodzącymi, ale tylko pod warunkiem wykazania korzyści gospodarczych w regionie (lista określana jest decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego wydanej na wniosek zainteresowanych podmiotów).
 • 2.9 Granty nie mogą być powierzane na wspieranie działalności przedsiębiorstwa związanej z innymi sektorami, branżami czy obszarami gospodarki niż wymienione w pkt. 2.8.
 • 2.10 Efekty ekonomiczne projektu rozwojowego, np.: instalacja technologii, lokalizacja zakładu Wnioskodawcy, miejsce zatrudnienia pracowników, siedziba Wnioskodawcy itd., powinny być zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego. Korzystanie przez przedsiębiorcę z tzw. „wirtualnego biura” (tj. usługi outsourcingu obsługi biurowej, bez konieczności fizycznej obecności przedsiębiorstwa w danym miejscu) zlokalizowanego na terenie województwa podlaskiego nie spełnia niniejszego warunku.
 • 2.11 Grant nie może zostać przyznany na projekty rozwojowe związane z:
  • 1) działalnością wykluczoną z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013 r., str. 1), tj.:
   • a) działalnością w sektorze rybołówstwa i akwakultury, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE nr L 354 z 28.12.2013 r., z późn. zm.),
   • b) działalnością związaną z produkcją podstawową produktów rolnych,
   • c) działalnością w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku:
    • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,
    • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym,
   • d) działalnością związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,
   • e) działalnością uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
  • 2) działalnością, o której mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE nr L347 z 20.12.2013 r., str. 289), tj.:
   • a) likwidacją lub budową elektrowni jądrowych,
   • b) inwestycjami na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
   • c) wytwarzaniem, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
   • d) działalnością przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa,
   • e) inwestycjami w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
  • 3) działalnością wykluczoną z możliwości uzyskania pomocy finansowej na podstawie art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187 z 26.06.2014 r.).
  • 4) działaniami zakończonymi, tzn. fizycznie ukończonymi lub w pełni zrealizowanymi przed przedłożeniem wniosku o powierzenie grantu, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane[2].

  3. Kiedy można realizować działania, zakupy i wydatki ?

  • 3.1 Realizacja działań w ramach projektu rozwojowego może trwać maksymalnie 12 miesięcy, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.
  • 3.2 W momencie składania wniosku o powierzenie grantu, projekt rozwojowy musi być gotowy do realizacji tzn. Wnioskodawca powinien przeprowadzić rozeznanie rynku w zakresie planowanych działań oraz zakupów usług i/lub wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonać wyboru wykonawców/dostawców.
  • 3.3 Rozpoczęcie realizacji projektu rozwojowego, może nastąpić najwcześniej dzień po dniu zawarcia umowy o powierzenie grantu. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego wiążącego prawnie zobowiązania związanego z zamówieniem towarów lub usług, zawarciem umowy na realizację usługi lub dostawy itd.

  4. W jaki sposób i kiedy dokonać wyboru wykonawców i dostawców?

  • 4.1 Wnioskodawca dokonuje wyboru wykonawców i udziela wszystkich zamówień związanych z realizacją projektu rozwojowego w oparciu o najbardziej korzystną ofertę, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.
  • 4.2 Wnioskodawca zobowiązany jest upublicznić zapytanie ofertowe poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej projektu "Granty na badania i rozwój" grantynarozwoj.pl.
  • 4.3 Ponadto Wnioskodawca zobowiązany jest wystąpić z zapytaniem ofertowym do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców lub dostawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia. Potencjalni wykonawcy powinni prowadzić działalność gospodarczą bądź posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw lub usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadać faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponować prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznymi do wykonania tego zamówienia.
  • 4.4 Osoby wykonujące w imieniu Wnioskodawcy czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, jak też Wnioskodawca nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
  • 4.5 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
   • 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   • 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
   • 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   • 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  • 4.6 Wnioskodawca może (ale nie musi) w zapytaniu ofertowym określić warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tzw. kryteria dopuszczające) oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia. Powinny być one proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.
  • 4.7 Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne. W przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych, w celu spełnienia wymogu opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, powinien zostać określony zakres równoważności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
  • 4.8 Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym:
   • a) każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia,
   • b) każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób,
   • c) wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty,
   • d) kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia,
   • e) cena może być jedynym kryterium oceny ofert.
  • 4.9 Zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej:
   • 1) opis przedmiotu zamówienia,
   • 2) kryteria oceny oferty,
   • 3) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
   • 4) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
   • 5) termin składania ofert, nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych (bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy z upływem ostatniego dnia; jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy),
   • 6) termin realizacji umowy (z uwzględnieniem zapisów pkt.3 Regulaminu powierzania grantów)
   • 7) informację, że zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Wnioskodawcą,
   • 8) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,
   • 9) informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje,
   • 10) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie,
   • 11) zobowiązanie do złożenia przez oferenta oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia – w przypadku oferenta nieprowadzącego działalności gospodarczej.
  • 4.10 Zmiana zapytania ofertowego może nastąpić tylko poprzez unieważnienie pierwotnie opublikowanego zapytania i upublicznienie nowego zapytania ofertowego z zachowaniem wszystkich warunków przewidzianych w niniejszym regulaminie.
  • 4.11 Wybór najkorzystniejszej oferty powinien zostać udokumentowany Protokołem wyboru ofert. Protokół powinien zostać sporządzony w formie pisemnej.
  • 4.12 Protokół powinien zawierać co najmniej:
   • 1) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
   • 2) informację o podmiotach, do których Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem ofertowym,
   • 3) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu oferty do Wnioskodawcy,
   • 4) informację czy oferenci są powiązani osobowo lub kapitałowo z Wnioskodawcą,
   • 5) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,
   • 6) informację o wagach punktowych/procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznania punktacji poszczególnym oferentom za spełnienie danego kryterium,
   • 7) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
   • 8) datę sporządzenia protokołu i podpis Wnioskodawcy,
   • 9) załączniki:
    • a) potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego,
    • b) potwierdzenie wystąpienia z zapytaniem ofertowym do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców lub dostawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia,
    • c) złożone oferty,
    • d) oświadczenie o braku powiązań z oferentami, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu Wnioskodawcy czynności związane z wyborem wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert.
  • 4.13 Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe, tj. co najmniej na stronie: grantynarozwoj.pl. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy.
  • 4.14 W przypadku, gdy pomimo prawidłowego upublicznienia zapytania ofertowego i wystąpienia z zapytaniem ofertowym do 3 potencjalnych wykonawców/dostawców, wpłynie tylko jedna, nie podlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

  5. Jaka jest wartość funduszu grantów ?

  • 5.1 Łączna wartość powierzonych grantów nie może przekroczyć kwoty 7 495 508,07 zł. Granty udzielane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  6. Jaką wartość grantu można otrzymać ?

  • 6.1 Wartość grantu na wsparcie jednego projektu rozwojowego nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł oraz 75 % wartości kwalifikowalnych wydatków poniesionych w ramach projektu, z zastrzeżeniem pkt. 6.2.
  • 6.2 Intensywność wsparcia, tj. 75%, może zostać zwiększona o:
   • 1) 5 punktów procentowych, w przypadku, kiedy Wnioskodawca nie korzystał, w charakterze beneficjenta, ze wsparcia na realizację projektów w ramach któregokolwiek z następujących Programów Operacyjnych:
    • a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
    • b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
    • c) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013,
    • d) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
    • e) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013,
    • f) Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020.
   • 2) 5 punktów procentowych, w przypadku kiedy projekt rozwojowy dotyczy sektora gospodarki zaliczanego do rdzenia specjalizacji regionu tj. przemysłu rolno-spożywczego lub sektorów powiązanych łańcuchem wartości, przemysłu metalowo-maszynowego, szkutniczego lub sektorów powiązanych łańcuchem wartości, sektora medycznego, nauk o życiu lub sektorów powiązanych łańcuchem wartości, ekoinnowacji, nauk o środowisku lub sektorów powiązanych łańcuchem wartości.
   • 3) 10 punktów procentowych, w przypadku kiedy projekt rozwojowy obejmuje zgłoszenie do Urzędu Patentowego prawa własności intelektualnej tj. wynalazku, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego.
    Zwiększenie intensywności wsparcia polega na dodaniu dodatkowych punktów procentowych do intensywności określonej w pkt. 6.1. za spełnienie każdego z ww. warunków, z zastrzeżeniem, że maksymalna, dopuszczalna intensywność wsparcia nie może przekroczyć 85% wartości kwalifikowanych wydatków poniesionych w ramach projektu.
  • 6.3 Grantobiorca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej różnicę między wartością wydatków kwalifikowanych, a wartością powierzonego grantu. Grantobiorca jest także zobowiązany do pokrycia całości wydatków niekwalifikowanych, ponoszonych w związku z realizacją projektu.
  • 6.4 Grant udzielany w ramach konkursu „Granty na badania i rozwój” ma charakter pomocy de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013 r., str. 1) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 r., poz. 488).
   Zgodnie z ww. rozporządzeniami całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych, a w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Za jedno przedsiębiorstwo należy rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

  7. Do kiedy można składać wnioski o powierzenie grantu ?

  • 7.1 Nabór wniosków przeprowadzany jest w trybie ciągłym. Wnioski o powierzenie grantu można składać w okresie od 3 czerwca 2019 r. do dnia, w których wartość powierzonych grantów, powiększona o wartość grantów wynikającą ze złożonych wniosków, będących w trakcie oceny, przekroczy kwotę określoną w pkt. 5.1, jednak nie później niż do 30 września 2020 r. do godziny 16:00.
  • 7.2 Informacja o wartości dostępnych środków będzie podawana systematycznie na stronie internetowej projektu grantowego: grantynarozwoj.pl.
  • 7.3 Komunikat o zakończeniu naboru wniosków zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu grantowego: grantynarozwoj.pl, natychmiast tj. w dniu, w którym zaistniały okoliczności opisane w pkt. 7.1. Wnioski, które wpłyną do biura projektu po zakończeniu naboru wniosków nie podlegają ocenie.
  • 7.4 Nabór wniosków może zostać wznowiony, w sytuacji, kiedy po ocenie wszystkich złożonych wniosków, wartość powierzonych grantów będzie niższa niż kwota określona w pkt. 5.1. Informacja o dniu wznowienia naboru wniosków zostanie umieszczona na stronie projektu co najmniej 30 dni przed dniem wznowienia naboru.

  8. Gdzie należy składać wnioski o powierzenie grantu ?

  • 8.1 Wnioski o powierzenie grantu należy składać w biurze projektu w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku (kod pocztowy 15-441) w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

  9. W jaki sposób składać wnioski o powierzenie grantu ?

  • 9.1 Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć w 1 egzemplarzu w wersji papierowej (oryginał) oraz w 1 egzemplarzu w edytowalnej wersji elektronicznej (w formacie doc., docx, rtf.), na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i zamieszczonym na stronie internetowej projektu grantowego: grantynarozwoj.pl. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki.
  • 9.2 Wniosek w wersji papierowej powinien być sporządzony w formie wydruku, być trwale spięty oraz zawierać wszystkie ponumerowane strony. Nie dopuszcza się wypełnienia wniosku pismem odręcznym, nanoszenia na nim odręcznych poprawek lub dopisków.
  • 9.3 Wniosek powinien być wypełniony w języku polskim i być kompletny. Wszystkie wymagane pola wniosku muszą być wypełnione.
  • 9.4 Każda strona wniosku powinna być zaparafowana, a wniosek podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do reprezentacji Wnioskodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   Jeśli wniosek będzie podpisany przez pełnomocnika Wnioskodawcy do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikało uprawnienie podpisującego do reprezentowania Wnioskodawcy w tym zakresie.
  • 9.5 Załączniki do wniosku składane w formie kopii powinny zostać na każdej stronie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

  10. Jak przebiega ocena wniosku ?

  • 10.1 Ocena wniosku o powierzenie grantu przeprowadzana jest przez dwóch pracowników PFRR. Oceniający są zobowiązani do zachowania bezstronności i poufności.
  • 10.2 Ocena dokonywana jest na podstawie oświadczeń i deklaracji Wnioskodawcy, informacji zawartych we wniosku o powierzenie grantu oraz innych załączonych dokumentów. Wnioskodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za złożenie fałszywych oświadczeń oraz podanie nieprawdziwych, niepełnych i niespójnych, informacji we wniosku o powierzenie grantu oraz w innych dokumentach.
  • 10.3 Ocena wniosku trwa maksymalnie 10 dni roboczych, liczonych od dnia wpływu kompletnego i poprawnego wniosku do biura projektu w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, z zastrzeżeniem pkt. 10.4.
  • 10.4 Termin oceny wniosku może ulec zawieszeniu w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od PFRR. O takim fakcie Wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu wskazanych we wniosku o powierzenie grantu.
  • 10.5 W przypadku, gdy wniosek zawiera braki formalne lub błędy, Wnioskodawca wzywany jest do jego uzupełnienia lub poprawy.
  • 10.6 W przypadku, kiedy wniosek zawiera niespójności, treść jest niejednoznaczna lub rodzi wątpliwości, Wnioskodawca może (nie jest to obligatoryjne) być wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Treść złożonych wyjaśnień stanowić będzie wówczas integralną część wniosku o powierzenie grantu.
  • 10.7 W obu przypadkach za doręczenie wezwania uznaje się wysłanie wiadomości e-mailem na adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy lub wysłanie informacji na nr faksu - wskazane we wniosku o powierzenie grantu. Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie wymienionych kanałów komunikacji leży po stronie Wnioskodawcy. Nieprawidłowe działanie faksu lub adresu poczty elektronicznej nie stanowi przesłanki do uznania, iż doręczenie prośby o poprawę wniosku lub złożenie wyjaśnień jest nieskuteczne.
  • 10.8 Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć uzupełniony lub poprawiony wniosek oraz dodatkowe wyjaśnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa powyżej. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu poprawionego wniosku do biura PFRR przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku lub data nadania przesyłki w placówce pocztowej/kurierskiej.
  • 10.9 Wskazane we wniosku braki lub błędy mogą być poprawiane tylko jeden raz. Wnioski, które nie zostaną uzupełnione lub poprawione w terminie lub w których dokonano istotnych modyfikacji (tj. poprawek ingerujących w istotną treść merytoryczną wniosku o powierzenie grantu) zostaną ocenione negatywnie.
  • 10.10 Ocena projektu przeprowadzana jest w oparciu o kryteria oceny wniosków, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu.

  11. Kiedy ocena wniosku jest pozytywna ?

  • 11.1 Ocena wniosku składa się z dwóch etapów: oceny kryteriów obligatoryjnych oraz oceny kryteriów dodatkowych.
  • 11.2 Żeby wniosek został oceniony pozytywnie powinien być zgodny ze wszystkimi kryteriami obligatoryjnymi. Oceniający weryfikuje formę i treść wniosku pod kątem spełnienia danego kryterium i zaznacza jedną z dwóch opcji: „tak” lub „nie”.
  • 11.3 W przypadku, kiedy treść wniosku, w tym załączonych dokumentów, w odniesieniu do ocenianego kryterium jest niespójna, niejednoznaczna, niewiarygodna, nie pełna itp. kryterium zostanie ocenione negatywnie.
  • 11.4 Grant zostanie powierzony na realizację projektu rozwojowego jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:
   • 1) wniosek o powierzenie grantu spełnia wszystkie kryteria obligatoryjne i otrzymał ocenę pozytywną,
   • 2) łączna wartość dotychczas powierzonych grantów powiększona o wartość grantu, który ma zostać powierzony nie przekracza kwoty określonej w pkt. 5.1.
  • 11.5 Granty powierzane będą według kolejności wpływu kompletnego i poprawnego wniosku, z zastrzeżeniem pkt. 11.6.
  • 11.6 W przypadku wniosków złożonych w dniu zamknięcia naboru wniosków, o kolejności powierzenia grantu decydować będzie następująca kolejność kryteriów: projekt rozwojowy obejmuje zgłoszenie do Urzędu Patentowego prawa własności intelektualnej tj. wynalazku, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego, Wnioskodawca nie korzystał ze wsparcia ze środków publicznych, projekt rozwojowy dotyczy sektora gospodarki zaliczanego do rdzenia specjalizacji regionu, kolejność wpływu wniosku.
  • 11.7 Ocena zgodności wniosku z kryteriami dodatkowymi ma na celu ustalenie wartości grantu w wymiarze kwotowym i procentowym w stosunku do wartości wydatków kwalifikowalnych projektu rozwojowego.
  • 11.8 Oceniający, w uzasadnionych przypadkach, mogą: uznać niektóre wydatki za niekwalifikowalne, obniżyć wartość niektórych wydatków kwalifikowalnych, uznać, że wniosek nie spełnia deklarowanych kryteriów dodatkowych, mających wpływ na wartość powierzonego grantu itp. W takiej sytuacji pozytywna ocena wniosku jest warunkowa. Warunkiem jest zgoda wnioskodawcy na rekomendację oceniających. W przypadku kiedy wnioskodawca nie wyrazi zgody na rekomendację oceniających, wniosek zostanie uznany za oceniony negatywnie.
  • 11.9 PFRR informuje pisemnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Wnioskodawcę o wyniku oceny wniosku niezwłocznie po jej zakończeniu, z zastrzeżeniem pkt. 11.10. W przypadku oceny negatywnej, pozytywnej oceny warunkowej oraz oceny pozytywnej nie skutkującej powierzeniem grantu informacja zawiera uzasadnienie.
   W przypadku wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do wsparcia w piśmie zawarta jest również informacja o liście dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy o powierzenie grantu wraz z terminem na ich złożenie w PFRR. Niedostarczenie wymaganej dokumentacji do zawarcia umowy, mimo 2-krotnej prośby o jej dostarczenie uprawnia PFRR do odmowy zawarcia umowy o powierzenie grantu.
  • 11.10 W przypadku wniosków złożonych w dniu zamknięcia naboru wniosków, informacja o wyniku oceny, zostanie przesłana Wnioskodawcy po dokonaniu oceny wszystkich wniosków.
  • 11.11 Pismo z informacją o wyniku oceny nieodebrane przez Wnioskodawcę i zwrócone przez operatora pocztowego uznaje się za dostarczone prawidłowo.

  12. Kryteria oceny wniosku

  • 12.1 Kryteria oceny wniosków stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

  13. Wzór umowy o powierzenie grantu

  • 13.1 Wzór Umowy o powierzenie grantu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

  14. Jak można odwołać się od negatywnego wyniku oceny wniosku ?

  • 14.1 W przypadku negatywnej oceny wniosku, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu dokonania ponownej oceny.
  • 14.2 Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny jego wniosku. Protest wnosi się do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok.
  • 14.3 Protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:
   • 1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
   • 2) oznaczenie Wnioskodawcy,
   • 3) numer wniosku o powierzenie grantu,
   • 4) wskazanie zarzutów do dokonanej oceny wraz z uzasadnieniem,
   • 5) podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.
  • 14.4 W przypadku, gdy protest nie zawiera elementów, o których mowa w pkt. 1, 2, 3 i 5 powyżej, PFRR wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu poprawionego protestu do biura PFRR przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku lub data nadania przesyłki w placówce pocztowej/kurierskiej.
  • 14.5 Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli został wniesiony po terminie. O fakcie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia PFRR informuje Wnioskodawcę pisemnie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • 14.6 Ponowna ocena wniosku dokonywana jest przez dwóch pracowników PFRR, którzy nie oceniali wcześniej danego wniosku i trwa maksymalnie 10 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego protestu. Oceniający zobowiązani są do zachowania poufności i bezstronności. Ponowna ocena odbywa się tylko w zakresie kryteriów zakwestionowanych przez protestującego, jest oceną ostateczną i kończy postępowanie w sprawie.
  • 14.7 W wyniku rozpatrzenia protestu i dokonania ponownej oceny wniosek może uzyskać:
   • 1) ocenę pozytywną – jeżeli spełnia wszystkie kryteria obligatoryjne,
   • 2) ocenę negatywną – jeśli oceniający podtrzymają negatywną ocenę, któregokolwiek z zakwestionowanych kryteriów obligatoryjnych lub Wnioskodawca nie złoży zastrzeżenia do oceny wszystkich, wcześniej negatywnie ocenionych kryteriów obligatoryjnych.
   • 3) ocenę pozytywną warunkową – w przypadku kiedy oceniający uznają niektóre wydatki za niekwalifikowalne, obniżą wartość niektórych wydatków kwalifikowalnych, uznają, że wniosek, pomimo deklaracji Wnioskodawcy, nie spełnia kryteriów dodatkowych, mających wpływ na wartość powierzonego grantu itp. W takiej sytuacji pozytywna ocena wniosku jest warunkowa. Warunkiem jest zgodna wnioskodawcy na rekomendację oceniających. W przypadku kiedy wnioskodawca nie wyrazi zgody na rekomendację oceniających, wniosek zostanie uznany za oceniony negatywnie.
  • 14.8 PFRR informuje pisemnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Wnioskodawcę o wynikach oceny protestu niezwłocznie po jej zakończeniu wraz z uzasadnieniem. Pismo z informacją o wyniku rozpatrzenia protestu nieodebrane przez Wnioskodawcę i zwrócone przez operatora pocztowego uznaje się za dostarczone prawidłowo.
  • 14.9 Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.

  15. Postanowienia końcowe

  • 15.1 PFRR może dokonać zmian w Regulaminie powierzania grantów. Informacja o planowanych zmianach zostanie zamieszczona co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian na stronie internetowej projektu: grantynarozwoj.pl.
  • 15.2 Pytania i wątpliwości dotyczące zasad Regulaminu wnioskodawcy mogą zgłaszać na adres e-mail: rif@pfrr.pl, bądź osobiście w biurze projektu w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8.

16. Załączniki do Regulaminu powierzania grantów

 • [1] Dokument dostępny jest na stronie internetowej https://rpo.wrotapodlasia.pl
 • [2] art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz. U. 2018 r. poz. 1431.