logotypy-ue

Ważna informacja dla Wnioskodawców dotycząca opisu przedmiotu zamówienia.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z punktem 4.7 Regulaminu Powierzania grantów na badania i rozwój Wnioskodawca jest zobowiązany opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, określając wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia tak szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować czego zamawiający oczekuje.

Zwracamy uwagę na fakt, iż precyzyjność opisu przedmiotu zamówienia ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia. Pamiętać bowiem należy, że opis przedmiotu zamówienia wraz z ofertą kształtują zakres zobowiązania wykonawcy wobec zamawiającego. Wszyscy wykonawcy powinni rozumieć opis przedmiotu zamówienia w taki sam sposób. W sytuacji gdy zamawiający nie opisał przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższym obowiązkiem dochodzi do naruszenia zasady równego traktowania wszystkich wykonawców. Wystarczy do tego fakt, że jeden potencjalny wykonawca został wprowadzony w błąd przez niejasny opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwić potencjalnemu wykonawcy ocenę zdolności do wykonania zamówienia oraz oszacowanie przypuszczalnych nakładów, pracochłonności oraz innych kosztów niezbędnych do jego wykonania.