logotypy-ue

Zapytanie 195/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-29

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-07-29

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa

Adres: ul. Gen. St. Maczka 91, 15-691 Białystok

NIP: 5423154084

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup praw własności intelektualnej do projektów wytworzonych w ramach usług badawczo-rozwojowych, polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu prototypów (wzorów przemysłowych) bielizny damskiej oraz strojów kąpielowych bazujących na materiałach i surowcach wskazanych przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje wykonie łącznie 16 (szesnastu) projektów i 16 (szesnastu) prototypów o różnym designie uzgodnionym z Zamawiającym.
Wybór materiałów i ich dostarczenie na potrzeby stworzenia prototypów zapewnia Zamawiający.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w procesie tworzenia projektów i prototypów, oraz zgłaszania sugestii i wskazywania poprawek. Wykonanie prototypów nastąpi po zaakceptowaniu wykonanych projektów.
Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie wyników prac badawczo-rozwojowych w formie raportu, który obejmuje szczegółową dokumentację techniczną zawierającą:
– opis technologiczny,
– wykonanie projektu przy użyciu oprogramowania CAD/CAM,
– szkic odręczny,
– normy zużycia materiału,
– dokładne pomiary prototypów.

W celu realizacji wyżej wymienionego zakresu prac Zamawiający zobowiązuje się do:
– ścisłej współpracy z Wykonawcą,
– wytypowania przedstawiciela Zamawiającego do kontaktów roboczych z Wykonawcą w procesie realizacji zamówienia,
– udostępnienia Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oprogramowania CAD/CAM niezbędnego do realizacji zamówienia,
– udostępnienia w zakresie uzgodnionym z Wykonawcą, materiałów oraz posiadanego zaplecza technicznego niezbędnego do przeprowadzenia prac B+R, będących przedmiotem zamówienia.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Cena netto 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (K) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K=Cn/Co × 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
K – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa 05.08.2019 r. do godziny 23:59:59.

Oferta może być dostarczona drogą elektroniczną lub w wersji papierowej (zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe”).
Wykonawcy mogą złożyć po jednej ofercie. W przypadku złożenia większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę oferty zostaną odrzucone.
W przypadku ofert, które będą dostarczane w wersji papierowej liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Gen. St. Maczka 91, 15-691 Białystok.
W przypadku ofert, które będą dostarczane w wersji elektronicznej liczy się data wpływu oferty na adres e-mail: jstrzalkowska91@gmail.com
Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Termin realizacji umowy:

do 30.09.2019r.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1.Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
– w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia;
– w przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie;
– zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w celu należytej realizacji Projektu;
– zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie kto rej dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn uniemożliwiających do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, ze nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu stron Umowy.
2. Umowa z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie podpisana nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Zamawiającym, a Regionalną Instytucją Finansującą.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:
– zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
– zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
– jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy/realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
– od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który:
– posiada udokumentowane, minimum 15-letnie doświadczenie w projektowaniu bielizny damskiej;
– posiada wyższe wykształcenie kierunkowe w zakresie projektowania (np. Akademia Sztuk Pięknych);
– posiada umiejętność obsługi oprogramowania CAD/CAM do wspomagania projektowania bielizny damskiej;
– posiada praktyczną znajomość różnych konstrukcji biustonoszy damskich;
– posiada praktyczną umiejętność wykonania konstrukcji zaprojektowanego wzoru biustonosza;
– posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia;
– znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
– na mocy podpisanej umowy Zleceniobiorca przeniesie w całości na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w związku z realizacją umowy;
– zleceniobiorca jest w zobowiązany do zachowania pełnej poufności na temat przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz ich wyników;
– nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
– oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
– oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
– do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
– oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
– oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
– oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
– oferta nie spełnia warunków stawianych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
– oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Justyna Strzałkowska

Email: jstrzalkowska91@gmail.com

Telefon: +48 531-766-477

Informacja o wyniku postępowania:

Liczba ofert, które wpłynęły: 1.

Wybrany wykonawca: Bunny Blanc Katarzyna Dacyszyn.

 Zapytanie 195-2019 załączniki-do-zapytania-ofertowego-