logotypy-ue

Zapytanie 197/2019

Dnia 2019-08-06 zapytanie zostało anulowane.

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-29

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-07-29

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: P.H.U. MEDICAL CZESŁAW DĄBROWSKI

Adres: Al. Piłsudskiego 8, 18-400 Łomża

NIP: 718-12-35-471

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa przeprowadzenia procedury związanej z zastrzeżeniem wzoru użytkowego lub przemysłowego.W ramach usługi Wykonawca:
a) opracuje dokumentację zgłoszenia,
b) będzie reprezentować Zamawiającego przed Urzędem Patentowym RP,
c) wniesie odpowiednie opłaty związane z procedurą zgłoszenia i uzyskania praw ochronnych,
d) udzieli odpowiedzi na wszelkie pisma urzędowe dotyczące wzoru użytkowego lub przemysłowego, uzgadniające ostateczny zakres ochrony i kształt zgłoszenia.
UWAGA:
Termin wykonania: maksymalnie 20 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego danych wyjściowych po sporządzenia dokumentacji, co nastąpi za około 120 dni kalendarzowych. W terminie przeznaczonym na wykonanie zamówienia Wykonawca złoży wniosek do UP RP.

Kod i nazwa CPV: 79120000-1 – Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Kryterium – Waga
Cena netto – 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 100% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K=Kc
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert: 7.08.2019
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: P.H.U.MEDICAL Czesław Dąbrowski, Al. Piłsudskiego 8, 18-400 Łomża lub przesłać e-mailem na adres: ewelinamedical@gmail.com.
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 07.08.2019 r. o godzinie: 23:59:59.
W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego na adres: P.H.U.MEDICAL Czesław Dąbrowski, Al. Piłsudskiego 8, 18-400 Łomża.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
2. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej: www.grantynarozwoj.pl.
5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Termin realizacji umowy:

Maksymalnie 20 dni kalendarzowych. Umowa z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie podpisana nie wcześniej niż dzień po zakończeniu prac badawczych nad zaprojektowaniem wózka bądź wcześniej, o ile stan zaawansowania prac badawczych pozwoli na przejście procedury zastrzeżenia wzoru. Zamawiający przewiduje, że zakończenie prac badawczych powinno nastąpić nie później niż do dnia 30.12.2019 r.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian w stosunku do złożonej oferty.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania grantu z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (PFRR), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Ewelina Dąbrowska

Email: ewelinamedical@gmail.com

Telefon: 517 768 785

Informacja o wyniku postępowania:

Dnia 2019-08-06 zapytanie zostało anulowane.

Zapytanie 197-2019 Zapytanie-ofertowe.-Patent.