logotypy-ue

Zapytanie 200/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-31

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-07-31

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: SWH Undervisning Wojciech Hlebowicz

Adres: Aleja Piłsudskiego 19/29 15-444 Białystok

NIP: 5421017911

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych polegających na zaprojektowaniu (projekt wzorniczy), wykonaniu i przebadaniu prototypu nowego produktu – spójnego stylistycznie i wykonawczo zestawu trzech umywalek z drewna:
1) umywalka na blatowa wraz z opracowaniem stabilnego systemu montażu,
2) umywalka wpuszczana w blat wraz z opracowaniem stabilnego systemu montażu,
3) umywalka ze zintegrowanym drewnianym blatem, z otworem na baterię jednoelementową wraz z opracowaniem stabilnego systemu montażu:
– systemem podwieszania na ścianie na stalowym ruszcie lub wykonanym z innego stabilnego materiału ,
– systemem montażowym do posadowienia na szafce.
W równym stopniu należy uwzględnić uwarunkowania technologiczne i ergonomiczne. W ramach usługi badawczo-rozwojowej konieczne jest opracowanie rozwiązania, które pozwoli na wprowadzenie nowego, innowacyjnego produktu do oferty firmy.
Produkt powinien spełniać następujące warunki:
– być wykonany z rodzimego gatunku drewna
– być odpowiednio zaimpregnowany i odporny na oddziaływanie wody o temperaturze do 55 stopni Celsjusza
– stabilny i odporny na zmiany wilgotności (odporny na paczenie się, rozsychanie).

Opracowany proces produkcji produktu powinien brać pod uwagę minimalizację wszelkich uciążliwych oddziaływań na środowisko. W szczególności: metodę suszenia drewna, obróbki maszynowej, klejenia i impregnacji a także okresowej pielęgnacji.
W ramach swojej oferty Zamawiający zamierza promować produkt jako w pełni ekologiczny na wszystkich etapach wytwarzania i użytkowania.
Zgłoszenie wyklucza użycie materiałów drewnopochodnych i drewnopodobnych ze sklejką ogólnie dostępną na rynku włącznie.

Prototyp powinien posiadać funkcjonalności przedstawione przez Zamawiającego i muszą w nim być uwzględnione wszystkie uwagi, jakie Zamawiający uzna za istotne na etapie prototypowania.

Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być:
– raport zawierający wyniki badań i testów wraz z syntetycznym podsumowaniem efektów uzyskanej nowej wiedzy
– prototyp
– dokumentacja wykonawcza wraz z opisem technologii wykorzystanej do wykonania prototypu

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Kryterium – Waga
Cena netto – 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 100% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K=Kc
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert: 9.08.2019r.
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: SWH Undervisning Al. Piłsudskiego 19/29, 15-444 lub przesłać e-mailem na adres: wojciech@hlebowicz.pl
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 09.08.2019 r. o godzinie: 23:59:59.
W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego na adres jw.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
2. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej: www.grantynarozwoj.pl.
5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Termin realizacji umowy:

Termin realizacji umowy będzie zgodny z terminem przedstawionym w ofercie, jednak nie będzie on późniejszy niż do 30.04.2020 r.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

a) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian w warunkach umowy zawartej z Wykonawcą, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano jego wyboru.
b) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu zawarcie umowy nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
c) Ze względu na okoliczności, które mogą wystąpić niezależnie od Zamawiającego i Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:
• zmiana adresów (siedziby, prowadzenia działalności, korespondencyjnego, mailowego);
• zmiana numerów kontaktowych;
• zmiany organizacyjne podmiotu i formy prawnej;
• zmiana osób wyznaczonych do kontaktu, odpowiedzialnych za realizację zamówienia.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) Prowadzą działalność gospodarczą i/bądź posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadają faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponują prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty – Załącznik nr 1 „Formularz Oferty”.
b) Oferty mogą składać Oferenci niepowiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty – Załącznik nr 1 „Formularz Oferty”.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Wojciech Hlebowicz

Email: wojciech@hlebowicz.pl

Telefon: +48 730 511 350

Informacja o wyniku postępowania:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty.

Zgodnie z kryteriami oceny ofert został wybrany wykonawca: Jarosław Hulbój, Sobczakówka 8c, 34-500 Zakopane.

Zapytanie 200-2019 Załącznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego