logotypy-ue

Zapytanie 201/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-31

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-07-31

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: SWH Undervisning Wojciech Hlebowicz

Adres: Al. Piłsudskiego 19/29 15-444 Białystok

NIP: 542 101 79 11

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych polegających na zaprojektowaniu (projekt wzorniczy), wykonaniu i przebadaniu prototypu nowego produktu – wanny wolno stojącej jednoosobowej z drewna wraz z systemem stabilnego montażu do podłogi.
Oprócz kwestii technologicznych należy uwzględnić uwarunkowania ergonomiczne.
W ramach usługi badawczo-rozwojowej konieczne jest opracowanie rozwiązania, które pozwoli na wprowadzenie nowego, innowacyjnego produktu do oferty firmy.

Usługa badawcza powinna być poprzedzona analizą obecnych na rynku międzynarodowym rozwiązań.

Produkt powinien spełniać następujące warunki:
– być wykonany z rodzimego gatunku drewna
być odpowiednio zaimpregnowany i odporny na oddziaływanie wody o temperaturze do 55 stopni Celsjusza
– stabilny i odporny na zmiany wilgotności (odporny na paczenie się, rozsychanie)

Opracowany proces produkcji produktu powinien brać pod uwagę minimalizację wszelkich uciążliwych oddziaływań na środowisko. W szczególności: metodę suszenia drewna, obróbki maszynowej, klejenia i impregnacji a także okresowej pielęgnacji.
W ramach swojej oferty Zamawiający zamierza promować produkt jako w pełni ekologiczny na wszystkich etapach wytwarzania i użytkowania.
Zgłoszenie wyklucza użycie materiałów drewnopochodnych i drewnopodobnych ze sklejką ogólnie dostępną na rynku włącznie.

Prototyp powinien posiadać funkcjonalności przedstawione przez Zamawiającego i muszą w nim być uwzględnione wszystkie uwagi, jakie Zamawiający uzna za istotne na etapie prototypowania.

Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być:
– raport zawierający wyniki badań i testów wraz z syntetycznym podsumowaniem efektów uzyskanej nowej wiedzy
– prototyp
– dokumentacja wykonawcza wraz z opisem technologii wykorzystanej do wykonania prototypu

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 73110000-6 Usługi badawcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Kryterium – Waga
Cena netto – 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 100% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K=Kc
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert
do 9 sierpnia 2019 roku.
Sposób złożenia oferty:
Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
Oferta winna zawierać formularz ofertowy wg załączonego wzoru,
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, osobiście, drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 199/2019/ na adres: SWH Undervisning Wojciech Hlebowicz, Al. Piłsudskiego 19/29, 19-444 Białystok lub drogą mailową na adres: wojciech@hlebowicz.pl
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 9 sierpnia 2019 roku.
W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową, liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres jw.
Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Termin realizacji umowy:

Termin realizacji umowy będzie zgodny z terminem przedstawionym w ofercie, jednak nie będzie on późniejszy niż 30.04.2020r.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Warunki udziału w postępowaniu:
Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający zobowiązuje Oferenta do złożenia oświadczenia, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia, w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wybór oferty i realizacja przedmiotu umowy
Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Wojciech Hlebowicz

Email: wojciech@hlebowicz.pl

Telefon: +48 730 511 350

Informacja o wyniku postępowania:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty.

Zgodnie z kryteriami oceny ofert został wybrany wykonawca: Jarosław Hulbój, Sobczakówka 8c, 34-500 Zakopane.

Zapytanie 201-2019 Załącznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego