logotypy-ue

Zapytanie 203/2019

Dnia 2019-08-22 zapytanie zostało anulowane.

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-02

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-01

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Nano Innovation Group Sp. z o.o.

Adres: Sienkiewicza 46 lok. 56, 15-004 Białystok

NIP: 9662118679

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Określenie możliwości wprowadzenia tlenu w postaci nanopęcherzyków do wody w otwartym zbiorniku, na zadaną głębokość (max. do 50 metrów w głąb zbiornika), przy założeniu, że wprowadzanie nanopęcherzyków docelowo ma służyć tworzeniu warstwy nanopęcherzyków na wskazanym poziomie wody (jako warstwa przydenna lub warstwa na zadanej głębokości),
2. Prace analityczne w zakresie potwierdzenia możliwości uzyskania, po wprowadzeniu nanopęchrzyków tlenu na zadaną głębokość, stężenia tlenu w wodzie nie mniejszego od 7 mg/l i uzyskania nie mniejszej niż 90% skuteczności rozpuszczania tlenu w wodzie.

Efekt końcowy zrealizowanych prac powinien stanowić raport z badań zawierający:
– analizę uzyskanych wyników potwierdzających możliwość wprowadzenia nanopęcherzyków tlenu w otwartych zbiornikach wodnych na zadaną głębokość,
– analizę możliwości uzyskania stężenia tlenu w wodzie nie mniejszego od 7 mg/l oraz nie mniejszej niż 90% skuteczności rozpuszczania tlenu w wodzie,
– dokumentację w postaci wydruków z urządzeń pomiarowych, analizatorów, rysunki i zdjęcia, etykiety i specyfikacje zastosowanych urządzeń i narzędzi badawczych.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

1. Cena netto – 40%
2. Termin realizacji zamówienia – 30%
3. Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 30%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

K1=Cn/Co x 40% x 100
gdzie: Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie.

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami.

Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K2 = (Tn/To) x 30% x 100
gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
K2 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Przez kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie liczbę projektów w obszarze implementacji technologii nanopęcherzykowej oraz wytwarzania i wykorzystywania nanopęcherzyków tlenu w zastosowaniach przemysłowych, w których osoby wyznaczone do realizacji zamówienia ze strony Oferenta brały udział. Ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

K3=Dn/Do x 30% x 100, gdzie
Dn – najniższa zaproponowana liczba projektów wdrożeniowych
Do – liczba projektów wdrożeniowych w ocenianej ofercie
K3 – liczba punktów przyznana danej ofercie

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K=K1+K2+K3
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
K2 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
K3 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Nano Innovation Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Sienkiewicza 46 lok. 56, 15-004 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: wojterju2@gmail.com.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 09.08.2019 r. o godzinie: 23:59:59.

W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Sienkiewicza 46 lok. 56, 15-004 Białystok.

Termin realizacji umowy:

do 31.12.2019

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Umowa z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie podpisana nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Zamawiającym a Regionalną Instytucją Finansującą.
2. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
– w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia;
– w przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie;
– zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany
w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji Projektu;
– Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy
w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu stron Umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.grantynarozwoj.pl.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia uproszczonej procedury ofertowej a wynik postępowania z wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej: www.grantynarozwoj.pl.
3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Eugeniusz Zawadzki

Email: wojterju2@gmail.com

Telefon: 601292675

Informacja o wyniku postępowania:

Zapytanie w trakcie realizacji.

Zapytanie-203-2019_NanoIG