logotypy-ue

Zapytanie 217/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-12

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-12

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: MMG s.c. Marcin Grygorczuk, Maciej Grygorczuk

Adres: ul. Bema 6, 15-369 Białystok

NIP: 542-32-56-301

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla Inkubatora do testowania mleka na obecność antybiotyków umożliwiającego jednoczesną inkubacje 4 próbek z informacja graficzna w postaci diody oraz dźwiękową o etapie badania. Możliwość kontrolowanie czasu inkubacji oraz temperatury w postaci informacji graficznej na wyświetlaczu. Parametry wymagane urządzenia to:
waga: nie przekraczająca 1kg
obudowa: z tworzywa ABS o wymiarach zewnętrznych nie przekraczających wymiarów (szer. x wys. x głęb.) 140x90x90.
Blok grzewczy: wykonany z aluminium
zasilanie: 12V/24V
Moc: nie przekraczająca 50W
Temperatura Pracy: 56 C
Wyświetlacz pokazujący: czas inkubacji w minutach oraz chwilową temperaturę inkubacji
Przystosowane do inkubacji mleka z testami Firmy Charm STI, informacja dzwiękowa oraz graficzna po 10 minutach od rozpoczęcia inkubacji, oraz po kolejnych 5 minutach.
Klawiatura dotykowa umożliwiająca inicjowanie każdego testu niezależnie od siebie.
Możliwość restartowania zainicjowanego czasu inkubacji na poszczególnych tetach

Zakres prac będzie obejmował:
a) Przeprowadzenie badań zmierzających do opracowanie spójnej koncepcji technicznej urządzenia na podstawie wytycznych w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Efektem końcowym tego etapu będzie koncepcja prototypu.
b) Przygotowanie specjalnego oprzyrządowania wykonawczego niezbędnych elementów prototypu.
c) Wykonanie prototypu urządzenia na podstawie zatwierdzonej przez zamawiającego koncepcji.
d) Badania prototypu pod kątem prawidłowej inkubacji biologicznych testów ampułkowych oraz utrzymywania parametrów inkubacji. Przeprowadzenie walidacji i wprowadzanie niezbędnych korekt.
e) Badania przemysłowe i stanowiskowe prototypu, w tym niezbędne do uzyskania certyfikatu CE.
Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być raport zawierający:
a) Wyniki badań z syntetycznym podsumowaniem uzyskanych efektów w formie raportu z badań,
b) Prototyp urządzenia,
c) Dokumentację techniczną zastosowanych rozwiązań w zakresie instalacji elektrycznej, zgodnej z wymogami CE,
Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Maksymalny okres realizacji wynosi 60 dni.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: MMG s.c. Marcin Grygorczuk, Maciej Grygorczuk, ul. Bema 6, 15-369 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: m.grygorczuk@dentomax.pl.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 19.08.2019 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: MMG s.c. Marcin Grygorczuk, Maciej Grygorczuk, ul. Bema 6, 15-369 Białystok.
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Termin realizacji umowy:

Maksymalny okres realizacji wynosi 60 dni.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Udzielenia zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
2. Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną upublicznione.
3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Marcin Grygorczuk

Email: m.grygorczuk@dentomax.pl

Telefon: 784066925

Informacja o wyniku postępowania:

W odpowiedzi na ww. zapytanie wpłynęła 1 oferta.

Wybrano ofertę firmy „MICRO-PS” Paweł Świętkowski.

Zapytanie 217-2019 ZAPYTANIE-OFERTOWE0208