logotypy-ue

Zapytanie 218/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-14

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-14

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Przejazd 2A lok. 107, 15-430 Białystok

NIP: 9662115497

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu audytu technologicznego przedsięwzięcia realizowanego przez przedsiębiorstwo Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie oceny potrzeb, potencjału i możliwości wdrożenia innowacji produktowej w postaci preparatu (wyrobu medycznego) pochodzenia naturalnego (zastosowanie ekstraktu z grzyba Phallus impudicus) przyspieszającego proces gojenia ran.

 1. Pełny zakres przedmiotowy audytu technologicznego obejmuje następujące komponenty:
  – Analiza obszaru badawczo-rozwojowego
  – Analiza innowacyjności produktowo-marketingowej
  – Analiza dojrzałości technologicznej rozwiązania i opracowanie szczegółowego planu wdrożenia innowacji produktowej
  – Analiza potencjału rynkowego nowego rozwiązania
  – Analiza i opracowanie strategii zarządzania własnością intelektualną
  – Analiza modelu biznesowego
  3. W ramach audytu Wykonawca zobowiązany jest do:
  a) Opracowania Raportu końcowego (pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego audytu z zaleceniami wypływającymi z przeprowadzonych analiz);
  b) Dokonania prezentacji wyników Audytu oraz wynikających z niego rekomendacji;
  c) Dokonania analizy przedstawionych przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń co do treści Raportu końcowego oraz uwzględnienia ich w treści Raportu. W przypadku uznania braku zasadności zgłaszanych uwag i zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzasadnienia odmowy wprowadzenia poprawek do treści Raportu.
  4. Minimalny zakres Raportu z audytu powinien obejmować:
  1) Streszczenie
  1.1 Krótki opis przedsiębiorstwa
  1.2 Krótki opis wskazania
  1.3 Krótki opis produktu tj. wyrobu medycznego zawierającego ekstrakt z grzyba Phallus impudicus (istotne fizyczne, farmaceutyczne, farmakologiczne, toksykologiczne, farmakokinetyczne, metaboliczne i kliniczne właściwości, dostępne na danym poziomie badań badanego wyrobu medycznego).
  2) Analiza obszaru badawczo-rozwojowego, w tym charakterystyka produktów
  2.1 Opis wskazania
  a) Naturalne procesy zachodzące podczas gojenia ran
  b) Trudności w gojeniu
  c) Przyczyny występowania trudno gojących się ran
  d) Statystyka występowania problemu
  e) Dotychczasowe wytyczne wspomagania procesu gojenia ran
  f) Obszary niewykorzystane, potencjalne korzyści terapeutyczne
  2.2 Opis produktu, w tym:
  a) Przesłanki do stworzenia i wykorzystania wyrobu/ów
  b) Formulacja, skład i dawkowanie produktu/ów
  c) Mechanizm działania, właściwości fizyczne, chemiczne oraz farmaceutyczne preparatu/ów oraz poszczególnych składowych (opis postaci i składu produktu, właściwości fizyczne, chemiczne oraz farmaceutyczne, uzasadnienie zastosowania, zasady przechowywania i transportu, grupa farmakologiczna)
  d) Wskazania, przeciwwskazania
  e) Wskazówki postępowania w przypadku przedawkowania oraz działań niepożądanych
  f) Opakowanie, oznakowanie, instrukcja użytkowania wyrobu, schemat leczenia
  3) Analiza innowacyjności produktowej
  4) Analiza dojrzałości technologicznej rozwiązania i opracowanie szczegółowego planu wdrożenia innowacji produktowej
  4.1 Plan i/lub wyniki przeprowadzonych badań przedklinicznych – poszczególne składowe oraz wyrób
  a) Opis i wyniki badań podstawowych (badania toksykologiczne, farmakologiczne, farmakokinetyczne i metaboliczne; metodologia badań; wyniki; dyskusja wyników)
  b) Opis i wyniki badań in vivo przedklinicznych (na zwierzętach)
  c) Wnioski dotyczące skuteczności wyrobu
  d) Wnioski dotyczące bezpieczeństwa stosowania wyrobu (potencjalne niekorzystne lub niezamierzone efekty uboczne u ludzi)
  e) Ocena efektywności w stosunku do innych dostępnych produktów / metod (literatura, metaanalizy)
  4.2 Plan i wyniki badań klinicznych
  a) Opis i wyniki przeprowadzonych badań klinicznych:
  – opis i schemat metodologii badań klinicznych;
  – cele i punkty końcowe
  – szczegółowa dyskusja wyników dot. farmakokinetyki i metabolizmu produktu
  – szczegółowa dyskusja wyników dot. bezpieczeństwa produktu
  – szczegółowa dyskusja wyników dot. skuteczności produktu
  b) Wnioski dotyczące skuteczności wyrobu, na podstawie wszystkich badań klinicznych (dawkowanie, droga podania)
  c) Wnioski dotyczące bezpieczeństwa stosowania wyrobu, na podstawie wszystkich badań klinicznych (dawkowanie, droga podania, działania uboczne i niepożądane)
  d) Plan badań klinicznych z udziałem ludzi (w danym wskazaniu) – proponowany opis i schemat metodologii badań
  e) Plan badań klinicznych z udziałem ludzi (w innych wskazaniach):
  – proponowany opis i schemat metodologii badań,
  – potencjalny efekt produktu/ów w innych wskazaniach
  f) Ocena efektywności w stosunku do innych dostępnych produktów/metod (literatura, metaanalizy)
  5) Analiza i opracowanie strategii zarządzania własnością intelektualną
  6) Analiza modelu biznesowego (w tym analiza ekonomiczna)
  a) Analiza opłacalności przedsięwzięcia
  b) Analiza porównawcza z innymi produktami dostępnymi na rynku (koszty, efektywność, korzyści terapeutyczne, oszczędności dla pacjentów/ośrodków)Kod i nazwa CPV: 79212000-3 Usługi audytu; 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

  Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria.
  Przyjęto liczbę 100 jako maksymalną liczbę punktów, którą może uzyskać każdy z Wykonawców, według poniższych kryteriów:
  Cena – 70% (waga)
  Termin realizacji zamówienia – 30% (waga)

  Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

  Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów otrzyma najwyższą punktację.
  Cena (C)
  Przez kryterium „Cena” Zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wskazaną w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  Ocena w ramach kryterium „Cena” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
  C=Cn/Co×70 pkt
  gdzie:
  Cn – najniższa zaproponowana cena brutto
  Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
  C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena”
  Termin realizacji zamówienia (T)
  Ocena terminu realizacji zamówienia dokonywana będzie w sposób następujący:
  Wykonawca, który zaoferuje wykonanie zamówienia w terminie:
  maksymalnie 16 tygodni od dnia zawarcia umowy – otrzyma 30 pkt,
  maksymalnie 17 tygodni od dnia zawarcia umowy – otrzyma 22,5 pkt,
  maksymalnie 18 tygodni od dnia zawarcia umowy – otrzyma 15 pkt,
  maksymalnie 19 tygodni od dnia zawarcia umowy – otrzyma 7,5 pkt,
  maksymalnie 20 tygodni od dnia zawarcia umowy – otrzyma 0 pkt.
  Wykonawca nie może zaoferować dłuższego terminu niż wskazany w treści Zapytania. Oferty z dłuższym terminem realizacji zamówienia niż okres maksymalny wskazany w Zapytaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.

Ocena końcowa (K)
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K=C+T
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej.
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena”.
T – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”.
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym
i zapisanym techniką nieścieralną, w jednym egzemplarzu.
3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że musi być podpisana przez Wykonawcę. Podpis należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację autora (tj. podpis czytelny lub podpis nieczytelny opatrzony pieczątką imienną).
4. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale spięte i kolejno ponumerowane.
5. Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim. Jeśli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
6. Ofertę przesyłaną drogą pocztową lub składaną osobiście należy złożyć w odrębnej nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie.
7. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:
a) Nazwa i adres Oferenta,
b) Dopisek:
NIE OTWIERAĆ przed dniem 23 sierpnia 2019 roku, godz. 12.15.
Oferta na zapytanie ofertowe nr 05/PFRR/2019
8. Kopertę, o której mowa w pkt 7, należy umieścić wewnątrz koperty lub paczki tylko w przypadku wysyłki oferty drogą pocztową.
9. Koperta/paczka, o której mowa w pkt 8 powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego i opatrzona imieniem, nazwiskiem i dokładnym adresem Wykonawcy.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej via email na adres: biolamed@onet.pl. W takim przypadku oferta przygotowana zgodnie z instrukcjami zawartymi w punktach 1-5 powyżej, powinna zostać zeskanowana w formie pliku PDF (lub podobny format). W tytule email należy dopisać adnotację: „Oferta na ZO nr 05/PFRR/2019 – nie otwierać przed dniem 23.08.2019r. godzina: 12.15.”
11. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty spoczywają na Wykonawcach.

Termin realizacji umowy:

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 tygodni od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, co nastąpi nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 roku.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
1. nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. nastąpi zmiana harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a PFRR;
3. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
– konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
– wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
4. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne.

Wszelkie zmiany umowy będą wymagały dla swej ważności formy pisemnej.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 14 sierpnia 2019 roku, stanowiącego załącznik do niniejszej publikacji.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Agnieszka Zakrzeska

Email: biolamed@onet.pl

Telefon: +48 792 325 111

Informacja o wyniku postępowania:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 05/PFRR/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku (ogłoszenie nr 218/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku) wpłynęły 3 oferty.

W postępowaniu wybrano ofertę firmy Soft Communication Danuta Moreń z siedzibą w Warszawie. Oferta jest najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych ofert, w ocenie końcowej uzyskała najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlegała odrzuceniu.

 Zapytanie 218-2019 Zapytanie-ofertowe-nr-05PFRR2019-z-dnia-14-sierpnia-2019