logotypy-ue

Zapytanie 222/2019

Dnia 2019-08-27 zapytanie zostało anulowane.

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-16

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-16

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Net Group Jerzy Karasiuk

Adres: ul. Żeromskiego 53 B, 17-300 Siemiatycze

NIP: 5441142111

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Opracowanie prototypu specjalistycznego oprogramowania (symulatora) pozwalającego na weryfikację wpływu wariantowego podejścia do polityki cenowej towarzystwa ubezpieczeń – w zakresie produktów komunikacyjnych (OC, AC) – na rentowność i sprzedaż towarzystwa ubezpieczeń, w zależności od następujących zmiennych:
a. dot. kierowcy – wiek kierowcy, okres posiadania prawa jazdy, wielkość miejscowości zameldowania kierowcy, województwo i powiat odpowiadające miejscu zameldowania kierowcy
b. dot. pojazdu – kategoria pojazdu, wiek pojazdu, marka pojazdu, model pojazdu, przeznaczenie / wykorzystanie pojazdu, typ nadwozia, typ podwozia, pojemność i moc silnika, segment biznesowy wg. klasyfikacji Samar
c. dot. popytu na ubezpieczenia – poziom zakładanych zniżek marketingowych przez uczestników rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
2. W zakresie oferowanych funkcjonalności analitycznych prototyp oprogramowania, powinien zapewnić:
a. precyzyjny pomiar różnic (procentowo i nominalnie) pomiędzy pozycją towarzystwa ubezpieczeń, a rynkiem ubezpieczeń, w założonej symulacji
b. wizualizację wyników w ujęciu: czasowym, zmian struktury populacji danych, zmian kryterium zapytania (zgodnie z wykazem w punkcie 1)
c. precyzyjne opisy cech populacji (bazy danych), w oparciu o które dokonywane będzie wnioskowanie (z wykorzystaniem techniki TreeMap, a więc odwzorowania wag cech próbki przy elastycznie zmienianych kryteriach zapytania, np. województwo vs pojemność silnika, moc silnika vs powiaty, w dowolnej kombinacji kryteriów opisanych w pkt 1 Zapytania)
d. sprawność procesu symulacji – przetworzenie ok 250.000 zestawów parametrów w pojedynczym zapytaniu, wraz z przeprowadzeniem analiz symulacji i wizualizacji wyników, nie powinno zająć więcej niż 9 minut
e. umożliwiające różnicowanie zniżek marketingowych w przyjmowanych scenariuszach / symulacjach
3. W zakresie rozwiązań służących wizualizacji, Zleceniobiorca powinien zapewnić dostępność biblioteki wykresów: słupkowych, liniowych, mapy Polski z podziałem terytorialnym z dokładnością do powiatu
4. Rozwiązanie powinno zostać zaopatrzone w panel administracyjny z funkcjonalnościami nadawania uprawnień dostępu, eksportu wyników analiz do plików zewnętrznych w formacie csv
5. Rozwiązanie powinno mieć zapewnioną dostępność online i możliwość integracji z infrastrukturą technologiczną zakładu ubezpieczeń (wprowadzenia danych z poziomu infrastruktury towarzystwa ubezpieczeń i zwrotnego otrzymania wyników analizy po wykonanej symulacji)
6. Rozwiązanie powinno zostać opracowane w technologii PHP lub Java
7. Dokumentacja technologiczna rozwiązania (wyników B+R) powinna zostać sporządzona w formacie PPTX lub DOC, DOCX i dostarczona w formie papierowej lub elektronicznej do siedziby Zamawiającego nie później niż w dniu wskazanym w terminie realizacji Umowy
Celem zapewnienia spójności prowadzonych prac B+R z intencją i potrzebą Zamawiającego, Zleceniobiorca powinien zaproponować dwa terminy spotkania, odległe od siebie co najmniej o miesiąc, służącego weryfikacji kierunku prowadzonych prac i omówieniu postępów
8. Dostarczenie finalnego wyniku prac (prototyp oprogramowania z kompletem funkcjonalności określonych w specyfikacji Zamówienia) powinno nastąpić nie później niż dniu wskazanym w terminie realizacji Umowy

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

Kryterium Waga
1. Cena netto 80%
2. Termin realizacji zamówienia 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

K1=Cn/Co x 80% x 100
gdzie: Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie.

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami.

Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K2 = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
K2 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K=K1+K2
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
K2 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Net Group Jerzy Karasiuk, ul. Żeromskiego 53 B, 17-300 Siemiatycze
lub przesłać e-mailem na adres: jerzy.karasiuk@netgroup.com.pl.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 24.08.2019 r.

W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego na adres: Net Group Jerzy Karasiuk, ul. Żeromskiego 53 B, 17-300 Siemiatycze.

Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

Termin realizacji umowy:

Termin realizacji zamówienia musi umożliwić realizację zamówienia w pełnym zakresie, a szczegółowe daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia zostaną wskazane w umowie zawartej między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą. Zamawiający zakłada, że realizacja zamówienia nie może przekraczać 120 dni od daty zawarcia umowy.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu stron Umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

W ramach wynagrodzenia ustalonego na podstawie oferty i umowy na realizację zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa wyłączne do wszystkich wyników prac B+R (w tym dokumentacji, oprogramowania), w tym majątkowe prawa autorskie do Utworów uprawniające Zamawiającego do korzystania z Utworów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich istniejących polach eksploatacji.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Jerzy Karasiuk

Email: jerzy.karasiuk@netgroup.com.pl

Telefon: 666888589

Informacja o wyniku postępowania:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły trzy oferty:

Oferta 1 – MakoLab S.A.

Oferta 2 – Data Zoom-Insurance Intelligence Sp. z o.o.

Oferta 3 – PTM Soft Przemysław Tomecki

Zamawiający wybrał następującą ofertę: Data Zoom-Insurance Intelligence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

Zapytanie 222-2019 Zapytanie ofertowe nr 4_2019_Net Group