logotypy-ue

Zapytanie 223/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-21

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-21

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: PR GROUP Piotr Romaniuk

Adres: Tokary 5, 17-307 Mielnik

NIP:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej mającej na celu opracowanie prototypu aplikacji mobilnej mającej na celu uproszczenie korzystania z usług wynajmu środków transportu (w pierwszej kolejności hulajnóg elektrycznych) oferowanych przez różnych dostawców działających w modelu „sharing economy”. Rozwiązanie powinno pozwalać na agregację ofert wielu firm działających na rynku, co pozwalałoby na szybsze znalezienie środka transportu znajdującego się w najbliższej odległości od użytkownika. Dla firm świadczących usługi wynajmu, oznaczałoby to z kolei, lepsze wykorzystanie posiadanej floty i przełożyłoby się na wzrost liczby klientów korzystających z ich usług.

Prace badawczo rozwojowe powinny obejmować analizę i porównanie dostępnych na rynku rozwiązań (systemów/aplikacji) poszczególnych firm oferujących usługi wynajmu środków transportu i zawierać propozycje dotyczące technologii i funkcjonalności prototypu proponowanej aplikacji. Opracowany na bazie przeprowadzonych prac, prototyp aplikacji powinien zawierać następujące funkcjonalności:
– Możliwość rejestracji konta użytkownika;
– Możliwość logowania;
– Możliwość agregacji ofert różnych dostawców (geolokalizacja środków transportu różnych dostawców);
– Możliwość dodawania filtrów dla mapy (typ transportu, cena usług, poszczególne firmy);
– Możliwość rezerwacji środka transportu bez konieczności zakładania konta i rejestracji w aplikacji danego dostawcy usług
– Możliwość konfiguracji aplikacji z kartą płatniczą;
– Możliwość płatności poprzez kartę płatniczą, PAYU, przelewy24 itp;
– Architektura prototypu aplikacji powinna być oparta o model typu klient-serwer, co powinno przyczynić się do zmniejszenia rozmiaru aplikacji i przyspieszenia jej działania nawet na słabych urządzeniach.
– Aplikacja kompatybilna z iOS i z Android,
– Możliwość generowania statystyk użytkowania pojazdów pozwalających na dokonywanie automatycznych rozliczeń pomiędzy właścicielem aplikacji a dostawcami usług.

Efektem końcowym przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych powinien być raport zawierający wyniki badań (w formacie doc) oraz kod źródłowy prototypu aplikacji w wersji z komentarzami oraz dokumentacją techniczną

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

Kryterium Waga
1. Cena netto 80%
2. Termin realizacji zamówienia 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

K1=Cn/Co x 80% x 100
gdzie: Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie.

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami.

Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K2 = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
K2 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K=K1+K2
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
K2 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: PR GROUP Piotr Romaniuk, Tokary 5, 17-307 Mielnik
lub przesłać e-mailem na adres: Piotr.romaniuk1993@gmail.com.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 28.08.2019 r.

W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego na adres: PR GROUP Piotr Romaniuk, Tokary 5, 17-307 Mielnik.

Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

Termin realizacji umowy:

Termin realizacji zamówienia musi umożliwić realizację zamówienia w pełnym zakresie, a szczegółowe daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia zostaną wskazane w umowie zawartej między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą. Zamawiający zakłada, że realizacja zamówienia nie może przekraczać 120 dni od daty zawarcia umowy.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu stron Umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

W ramach wynagrodzenia ustalonego na podstawie oferty i umowy na realizację zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa wyłączne do wszystkich wyników prac B+R (w tym dokumentacji, oprogramowania), w tym majątkowe prawa autorskie do Utworów uprawniające Zamawiającego do korzystania z Utworów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich istniejących polach eksploatacji.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Piotr Romaniuk

Email: piotr.romaniuk1993@gmail.com

Telefon: 663711323

Informacja o wyniku postępowania:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły oferty od trzech firm.

Zamawiający wybrał następującą ofertę: Marek Balcerzak z siedzibą w Zamienie, ul. Bakaliowa 12.

Zapytanie 223-2019 Zapytanie-ofertowe-nr-1_2019_PR-Group-Copy