logotypy-ue

Zapytanie 225/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-21

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-21

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wdrażania Technik Komputerowych Atlas sp. j. A. Kozakiewicz B. Kot

Adres: Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4, 15-111 Białystok

NIP: 5420300131

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych oraz opracowanie prototypu autonomicznej, pomiarowej platformy wirnikowej wraz z sondą, umożliwiającej skanowanie terenu w celu oznaczenia położenia przedmiotów metalowych.
Skanowanie obszaru powinno dobywać się w sposób autonomiczny. Po określeniu granic terenu platforma przeszuka obszar z zadanymi parametrami. Po zakończeniu pracy, urządzenie zapisze współrzędne (x, y) skanowanego obszar oraz miejsca znalezionych przedmiotów.
Platforma powinna również umożliwić sterowanie ręczne.
Urządzenie pomoże w odnajdywaniu przedmiotów metalowych, na niewielkiej głębokości pod ziemią, wspierając prace poszukiwawcze w wielu branżach, np. w następujących sytuacjach:
– przeszukiwanie terenu podczas prac projektowo-przygotowawczych w budownictwie
– w pracach archeologicznych
– poszukiwaniu kabli energetycznych, rurociągów wodnych, gazowych
– dla firmy geologicznych
Innym obszarem wykorzystania urządzenia może być poszukiwanie przedmiotów metalowych ukrytych w wysokiej trawie bądź śniegu, np. poszukując dowodów w kryminalistyce.
Projektowane urządzenie umożliwi również tworzenie map nierówności terenu.
Główną przewagą urządzenia nad ręcznym przeszukiwaniem jest szybkość działania, możliwość skanowania miejsc niebezpiecznych i trudno dostępnych oraz praca autonomiczna.

Parametry techniczne platformy:
1. Lot autonomiczny oraz skanowanie wg współrzędnych
a) po zadanej trasie wg współrzędnych (x, y)
b) obszaru w kształcie wieloboku, o określonych współrzędnych (x, y)
c) obszaru w kształcie koła

2. Możliwość określania parametrów lotu autonomicznego
a) wysokości
b) prędkości
c) ilości przebiegów
d) wprowadzenia współrzędnych (x, y)

2. Oprogramowanie powinno posiadać predefiniowane programy:
a) lot z bieżącego miejsca x metrów do przodu i z powrotem, z przesunięciem, n-razy,
powrót do punktu startowego
b) lot z bieżącego miejsca, skanowanie obszaru w kształcie prostokąta o określonych
wymiarach, powrót do punktu startowego
c) skanowanie obszaru w kształcie koła

3. Sterowanie ręczne powinno umożliwić
a) sterowanie prędkości, wysokości, kierunku
b) możliwość ustawiania charakterystyki lotu (krzywe, rewersy, granice, trymowanie)
c) sygnalizacja znalezionych przedmiotów

4. Każdy rodzaj lotu ze skanowaniem musi umożliwić:
a) zapis na karcie pamięci:
­ współrzędnych miejsc znalezionych przedmiotów
­ współrzędnych trasy przelotu
­ wysokości lotu
b) obsługę sytuacji awaryjnych: brak łączności, spadek napięcia zasilania
c) kontynuacje skanowania po zaniku zasilania

5. Platforma sprzętowa powinna spełniać następujące parametry/możliwości:
– czas lotu minimum 15 minut
– ciężar głowicy minimum 300g
– łatwą i szybką wymianę akumulatorów
– odczyt danych skanowania z karty pamięci na komputerze z Windowsem 7/10
– możliwość łatwej wymiany głowicy pomiarowej

Kod i nazwa CPV: Kody CPV: 73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Kryterium: Cena netto – waga 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Kryterium „Cena netto” liczony będzie wg następującego wzoru:

cena netto oferty z najniższą ceną
———————————————— x 100 = liczba punktów badanej oferty
cena netto oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Termin składania ofert:

1. Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1) wraz z Oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2) należy dostarczyć do biura Zamawiającego: Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4, 15-111 Białystok w terminie do dnia 29 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabycie usług badawczo-rozwojowych – 1/2019”.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
3. Wykonawca określi cenę ryczałtową netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej i zawierać:
a. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1),
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2),
c. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta została podpisana przez osobę/osoby inne niż uprawnione do reprezentacji Oferenta.
5. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryterium formalne.

Termin realizacji umowy:

Nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
a. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub przedmiotu umowy.
b. w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub przedmiotu umowy,
c. w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy o dofinansowanie projektu, jeżeli zmiana ta została wprowadzona po udzieleniu zamówienia,
d. zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy okoliczności o charakterze badawczym, prawnym, ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji umowy lub Projektu;
e. zmiany zakresu prac badawczo-rozwojowych, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy okoliczności o charakterze badawczym, prawnym, ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji umowy lub Projektu;
f. zmiany harmonogramu, sposobu i terminu płatności, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy okoliczności o charakterze badawczym, prawnym, ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie harmonogramu, sposobu i terminu płatności w celu należytej realizacji umowy lub Projektu;
g. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. Wymagania wobec Oferenta (kryterium formalne) – warunek dopuszczający udział w postępowaniu:
a. Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został pokreślony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b. Spełnienie warunku wskazanego w punkcie III.2.a weryfikowane będzie na podstawie Załącznika 2 do Zapytania ofertowego: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
c. Nie spełnienie kryterium formalnego skutkować będzie odrzuceniem oferty z dalszego postępowania.
2. Oferta, która nie spełnia niżej wymienionych warunków zostanie odrzucona:
a. zostanie złożona po terminie składania ofert,
b. nie spełni warunków dopuszczających, określonych w punkcie III.2 Zapytania ofertowego,
c. okres wykonania przedmiotu zamówienia będzie dłuższy niż 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą,
d. okres ważności oferty będzie krótszy niż 60 dni od ostatniego dnia składania ofert,
e. oferta zostanie podpisana przez osobę lub osoby, które nie są upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę lub osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
f. jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca nie przedstawił wymaganych oświadczeń lub dokumentów albo przedstawione oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że, mimo ich złożenia, uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania poprzez stronę www.grantynarozwoj.pl.
4. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania dofinansowania z programu „Granty na badania i rozwój” dofinansowanego z Funduszy Europejskich i realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
5. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
6. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela Andrzej Kozakiewicz, tel. +48 604 288 622, e-mail: akozakiewicz@atlasnet.pl.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie jego trwania, do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania lub do modyfikacji zapytania ofertowego.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Andrzej Kozakiewicz

Email: akozakiewicz@atlasnet.pl

Telefon: +48 604 288 622

Informacja o wyniku postępowania:

Do zapytania ofertowego nr 225/2019 wpłynęła 1 oferta.

Wybrano ofertę MERINOSOFT Spółka z o.o., ul. Poleska 61, 15-467 Białystok,  NIP: 5420000245, ponieważ nie podlega ona odrzuceniu i w toku oceny uzyskała maksymalną liczbę punktów.

Zapytanie 225-2019 Zapytanie-nr-1.2019