logotypy-ue

Zapytanie 226/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-23

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-23

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Dolce Vita s.c. Paweł Mazurek, Bartłomiej Łuczak

Adres: Ul. Sienkiewicza 3 lok. 02, 15-432 Białystok

NIP: 5423240398

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania nowego materiału budowlanego w postaci specjalnych pustaków (iceferów) wykonanych z tworzywa sztucznego.

Zakres prac przedstawia się następująco:
1. Dobór materiału do wytłaczania specjalnych pustaków (iceferów) z tworzywa sztucznego.
Ten etap prac wymaga zapoznania się z procesem wytwarzania iceferów, rozpoznania parametrów procesu wytłaczania, warunków procesu oraz wynikających z tego ograniczeń i kryteriów jakie musi spełniać materiał, aby uzyskać detal o odpowiedniej jakości technologicznej. Zakłada się, że w tym etapie należy przeanalizować przynajmniej trzy rodzaje/odmiany polimerów, z ukierunkowaniem na polistyren. Dodatkowym elementem mogą być, polepszające właściwości przetwórcze, dodatki uszlachetniające. Do tego celu zostanie wykorzystana prototypowa forma wytłaczarska.

2.Optymalizacja konstrukcji formy ze względu na grubość ścianki.
Chodzi o zapewnienie odpowiedniej sztywności formy oraz równomiernego odbioru ciepła podczas chłodzenia materiału. Do tego celu zostanie wykorzystana prototypowa forma.

3.Optymalizacja konstrukcji formy wytaczarskiej ze względu na rozdmuchiwanie detalu.
Na tym etapie prac niezbędne będzie przeprowadzenie serii testów, których celem będzie ustalenie najbardziej optymalnej lokalizacji miejsca – punktu rozdmuchu uwzględniając różne jego lokalizacje oraz kąt wdmuchiwania powietrza. Dodatkowym elementem będzie ustalenie optymalnego czasu docisku ciśnienia czynnika gazowego połączone z chłodzeniem detalu.

4.Wstępne próby technologiczne, w których wykorzystane zostanie wcześniej dobrane tworzywo, dodatki modyfikacyjne oraz zoptymalizowana forma wytłaczarska.
W tym etapie prac oczekuje się, że wykonane zostaną próby technologiczne, w wyniku których wyprodukowane zostaną detale o odpowiedniej jakości technologicznej. Za detale o odpowiedniej jakości technologicznej rozumieć się będzie detal o ustalonej masie, wymiarach oraz geometrii wnętrza. Ze względu na kłopotliwe do ustalenie na etapie wstępnym kryteria jakościowe, zostaną one ustalone podczas realizacji prac. Takie podejście jest wynikiem wiedzy firmy o zróżnicowanej reologii płynięcia polimerów, w szczególności w kombinowanych technologiach ich przetwórstwa.
Zakłada się, że jeśli proces będzie trudny dla uzyskania odpowiedniej jakości detali, za końcowy etap procesu uważać się będzie etap, w którym detale będą spełniały przynajmniej dwa (z trzech) kryteria jakościowe: – odpowiednia masa, – odpowiednie wymiary, – odpowiednia geometria wnętrza.

5.Przygotowanie raportu z wykonanych prac, w którym zostaną zawarte wszystkie elementy procesu poczynając od działań wstępnych po końcowe próby technologiczne.

Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być raport zawierający wyniki badań z syntetycznym podsumowaniem uzyskanych efektów.

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Maksymalny okres realizacji wynosi 90 dni.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Dolce Vita s.c. Paweł Mazurek, Bartłomiej Łuczak, ul. Sienkiewicza 3 lok. 02, 15-432 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: biuro@icefery.pl.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 02.09.2019 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Dolce Vita s.c. Paweł Mazurek, Bartłomiej Łuczak, ul. Sienkiewicza 3 lok. 02, 15-432 Białystok.
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Termin realizacji umowy:

Maksymalny okres realizacji wynosi 90 dni.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Udzielenia zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

• Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
• Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną upublicznione.
• Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
• Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
• Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Paweł Mazurek

Email: biuro@icefery.pl

Telefon: 602 500 121

Informacja o wyniku postępowania:

Wpłynęła 1 oferta. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

Zapytanie 226-2019 Doce-Vita-zapytania