logotypy-ue

Zapytanie 229/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-27

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-27

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Net Group Jerzy Karasiuk

Adres: ul. Żeromskiego 53 B, 17-300 Siemiatycze

NIP: 5441142111

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza, mająca na celu opracowanie nowej metodyki zarządzania poziomem konkurencyjności oferty ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC) zakładu ubezpieczeń, uwzględniającej pomiary efektywności rynku ubezpieczeń (cyklu koniunkturalnego rynku, presji konkurencyjnej, innych). W następstwie stworzenia nowej metodyki, opracowany zostanie prototyp oprogramowania pozwalający na przeprowadzanie analiz konkurencyjności, symulacje i powiadomienia (alerty) zarządcze, opierane na wprowadzonych wartościach brzegowych.

Opracowana w ramach usługi badawczej metodologia oraz prototyp oprogramowania przeznaczone są do wsparcia managerów odpowiedzialnych za bieżące zarządzanie taryfą ubezpieczeń komunikacyjnych w zakładzie ubezpieczeń (underwriterów).

1. Nowa metodyka powinna:

a) zapewniać precyzyjny pomiar atrakcyjności produktów ubezpieczeń (OC i AC) zakładu ubezpieczeń na tle dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego oraz podsumowanie (syntezę) pomiarów prowadzącą do rekomendacji w zakresie zmian w taryfie ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC
b) określić sposoby pomiaru „efektywności rynku” w ubezpieczeniach komunikacyjnych, zapewnić jej ujęcie w proponowanej, nowej metodyce zarządzania poziomem konkurencyjności ofert ubezpieczeń OC i AC
c) określić mechanizmy wczesnego ostrzegania (alertów), generujące sygnały zarządcze na dowolnym poziomie zawężenia analizy, z uwzględnieniem wymogów dot. statystycznej istotności wskazań
d) zostać uzupełniona o prototyp specjalistycznego oprogramowania (symulatora), pozwalającego na precyzyjne pomiary, podsumowania zarządcze oraz symulacje, w oparciu o bazę rzeczywistych wycen rynkowych ubezpieczeń OC i AC – w ilości co najmniej 50.000, przeliczonych w drugiej połowie 2019r (celem zapewnienia aktualności danych walidujących proponowaną, nową metodykę zarządzania konkurencyjnością oferty), przy założeniu, że pojedyncza wycena = co najmniej 5 niezależnych wycen ryzyka [cen], wygenerowanych przez zakłady ubezpieczeń w odpowiedzi na zestaw parametrów zapytania

2. Prototyp specjalistycznego oprogramowania (symulatora) powinien uwzględniać zmienne (atrybuty ryzyka) w zakresie nie węższym niż:
a) dot. kierowcy – wiek kierowcy, okres posiadania prawa jazdy, wielkość miejscowości zameldowania kierowcy, województwo i powiat odpowiadające miejscu zameldowania kierowcy
b) dot. pojazdu – kategoria pojazdu, wiek pojazdu, marka pojazdu, model pojazdu, przeznaczenie / wykorzystanie pojazdu, typ nadwozia, typ podwozia, pojemność i moc silnika, segment biznesowy wg. klasyfikacji Samar
c) dot. popytu na ubezpieczenia – poziom zakładanych zniżek marketingowych przez uczestników rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
3. W zakresie oferowanych funkcjonalności analitycznych prototyp oprogramowania, powinien zapewnić:
a) precyzyjny pomiar różnic (procentowo i nominalnie) pomiędzy pozycją towarzystwa ubezpieczeń, a rynkiem ubezpieczeń, w założonej symulacji
b) wizualizację wyników w ujęciu: czasowym, zmian struktury populacji danych, zmian kryterium zapytania
c) precyzyjne opisy cech populacji (bazy danych), w oparciu o które dokonywane będzie wnioskowanie (z wykorzystaniem techniki TreeMap, a więc odwzorowania wag cech próbki przy elastycznie zmienianych kryteriach zapytania, np. województwo vs pojemność silnika, moc silnika vs powiaty, w dowolnej kombinacji kryteriów opisanych powyżej
d) sprawność procesu symulacji – przetworzenie ok 250.000 zestawów parametrów w pojedynczym zapytaniu, wraz z przeprowadzeniem analiz symulacji i wizualizacji wyników, nie powinno zająć więcej niż 9 minut
e) umożliwiające różnicowanie zniżek marketingowych w przyjmowanych scenariuszach / symulacjach
4. W zakresie rozwiązań służących wizualizacji, Zleceniobiorca powinien zapewnić dostępność biblioteki wykresów: słupkowych, liniowych, mapy Polski z podziałem terytorialnym z dokładnością do powiatu
5. Rozwiązanie powinno zostać zaopatrzone w panel administracyjny z funkcjonalnościami nadawania uprawnień dostępu, eksportu wyników analiz do plików zewnętrznych w formacie csv
6. Rozwiązanie powinno mieć zapewnioną dostępność online i możliwość integracji z infrastrukturą technologiczną zakładu ubezpieczeń (wprowadzenia danych z poziomu infrastruktury towarzystwa ubezpieczeń i zwrotnego otrzymania wyników analizy po wykonanej symulacji)
7. Rozwiązanie powinno zostać opracowane w technologii PHP lub Java. Dokumentacja technologiczna rozwiązania (wyników B+R) powinna zostać sporządzona w formacie PPTX lub DOC, DOCX i dostarczona w formie papierowej lub elektronicznej do siedziby Zamawiającego nie później niż w dniu wskazanym w terminie realizacji Umowy

Dostarczenie finalnego wyniku prac:
1. opracowań odpowiadających specyfikacji prac B+R (opisanych w pkt 1 Zapytania) oraz
2. prototypu oprogramowania z kompletem funkcjonalności określonych w punktach 2-7 Zapytania)
powinno nastąpić nie później niż dniu wskazanym w terminie realizacji Umowy

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

Kryterium Waga
1. Cena netto 34%
2. Termin realizacji zamówienia 33%
3. Doświadczenie w sektorze ubezpieczeń 33%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

K1=Cn/Co x 34% x 100
gdzie: Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie.

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami.

Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K2 = (Tn/To) x 33% x 100
gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
K2 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Ocena w ramach kryterium „Doświadczenie w sektorze ubezpieczeń” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

33 punkty w przypadku łącznego warunku:
• co najmniej 5 lat (w okresie ostatnich 10 lat) doświadczenia pracy członka zespołu projektowego Zleceniobiorcy w sektorze ubezpieczeń w jednym z obszarów: zarządzania taryfą lub w kontrolingu lub w obszarze rozwoju biznesu
• dyspozycyjności członka zespołu (spełniającego warunek stażu w sektorze ubezpieczeń, jak wyżej), w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bezpośrednich warsztatach z zakładem ubezpieczeń lub z zakładami ubezpieczeń, w przypadku, gdy Zleceniodawca zorganizuje takie warsztaty celem doprecyzowania wymagań, czy potrzeby dowiedzenia innowacyjności nowej metodyki.

0 punktów w przypadku braku wystąpienia łącznego warunku lat doświadczenia pracy w sektorze ubezpieczeń i wymaganej dyspozycyjności (zgodnie ze specyfikacją, jak wyżej)

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K=K1+K2+K3
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
K2 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
K3 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Doświadczenie w sektorze ubezpieczeń”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Net Group Jerzy Karasiuk, ul. Żeromskiego 53 B, 17-300 Siemiatycze
lub przesłać e-mailem na adres: jerzy.karasiuk@netgroup.com.pl.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 03.09.2019 r.

W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego na adres: Net Group Jerzy Karasiuk, ul. Żeromskiego 53 B, 17-300 Siemiatycze.

Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

Termin realizacji umowy:

Termin realizacji zamówienia musi umożliwić realizację zamówienia w pełnym zakresie, a szczegółowe daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia zostaną wskazane w umowie zawartej między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą. Zamawiający zakłada, że realizacja zamówienia nie może przekraczać 120 dni od daty zawarcia umowy.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu stron Umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

W ramach wynagrodzenia ustalonego na podstawie oferty i umowy na realizację zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa wyłączne do wszystkich wyników prac B+R (w tym dokumentacji, oprogramowania), w tym majątkowe prawa autorskie do Utworów uprawniające Zamawiającego do korzystania z Utworów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich istniejących polach eksploatacji.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Jerzy Karasiuk

Email: jerzy.karasiuk@netgroup.com.pl

Telefon: 666888589

Informacja o wyniku postępowania:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły oferty od dwóch firm.

Zamawiający wybrał następującą ofertę: Data Zoom-Insurance Intelligence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

Zapytanie 229-2019 Zapytanie-ofertowe-nr-5_2019_Net-Group_27.08.2019