logotypy-ue

Zapytanie 230/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-27

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-27

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Net Group Jerzy Karasiuk

Adres: ul. Żeromskiego 53 B, 17-300 Siemiatycze

NIP: 5441142111

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej mającej na celu wytworzenie prototypu rozwiązania (oprogramowania) odwzorowującego współzależności pomiędzy parametrami działalności operacyjnej i finansowej zakładu ubezpieczeń, służącego wsparciu wyższej kadry kierowniczej (zarządów i dyrektorów zarządzających i dyrektorów funkcyjnych), w zakresie:
• pomiaru rzeczywistej kontrybucji pracy biur merytorycznych zakładu ubezpieczeń do realizacji założonych kluczowych mierników efektywności (KPIs), w tym faktycznej efektywności pracy tych biur
• pomiaru siły współzależności pomiędzy decyzjami poszczególnych biur merytorycznych, wczesnego rozpoznania sprzeczności decyzji pomiędzy współpracującymi ze sobą biurami
• poprawy precyzji rozliczania celów, definiowania „sukcesu” i doboru poziomów ambicji na każdym szczeblu organizacji służące określaniu przyszłych kierunków rozwoju zakładu ubezpieczeń
• określania poziomów granicznych pomiarów efektywności na każdym poziomie organizacji – przekroczenie poziomu granicznego spowoduje ostrzeżenie (alert) otrzymania wyniku (poziomu efektywności) na poziomie zagrażającym realizacji celów strategicznych KPIs

Prototyp oprogramowania powinien umożliwiać porządkowanie dużych ilości danych i informacji zarządczych, które posłużą do generowania wskazań ułatwiających zarządzanie zakładem ubezpieczeń. Rozwiązanie zostanie umiejscowione w obszarze kontrolingu zakładu ubezpieczeń, w systemie informacji zarządczych (MIS, Management Information System) wspierających wyższą kadrę kierowniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących ścieżek rozwoju organizacji i sposobu dochodzenia do założonych celów.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

1. Usługa badawcza, mająca na celu wytworzenie prototypu rozwiązania (oprogramowania):
a. odwzorowującego współzależności pomiędzy parametrami działalności operacyjnej i finansowej na poziomie zakładu ubezpieczeń – w zakresie nie węższym niż ROE (return on equity), ROA (return on assets), dźwignia finansowa, rentowność inwestycji aktywów własnych, rentowność sprzedaży, koszt wytworzenia sprzedaży, koszt administracyjny, szkodowość, wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
b. odwzorowującego współzależności pomiędzy parametrami działalności operacyjnej i finansowej zakładu ubezpieczeń na poziomie poszczególnych linii biznesowych i kapitału alokowanego do nich – w zakresie nie węższym niż RORBC (return-on-risk-based-capital), wartość składek zarobionych netto, średnia wartość składki zarobionej netto, liczba polis, szkodowość netto, udział reasekuratorów w wartości składek przypisanych brutto, koszty wytworzenia sprzedaży, koszty administracyjne, wskaźnik sprzedaży krzyżowej (cross-sell), częstość szkód i średnia wartość szkody, w tym koszty wartość kosztów likwidacji szkód
c. umożliwiającego wyjaśnienie wpływu (kontrybucji) komponentów operacyjnych na kluczowe mierniki efektywności na poziomie zakładu ubezpieczeń (ROE) i linii biznesowych (RORBC)
2. Prototyp oprogramowania powinien zapewnić wysoką efektywność przetwarzania danych (czasy przeliczeń w prototypie nie powinny przekroczyć 2 min przy pojedynczym zapytaniu)
3. Prototyp oprogramowania powinien być oparty na co najmniej:
a. czterech niezależnych kanałach sprzedaży
b. trzech produktach ubezpieczeniowych (OC komunikacyjne, AC, majątkowe)
c. dwóch segmentach klienckich (indywidualnym, korporacyjnym)
d. podziale na „odnowienia” i „nowy biznes”
4. Prototyp (oprogramowanie) powinien być poprawnie funkcjonującym rozwiązaniem (MVP)
5. Rozwiązanie powinno zostać opracowane w technologii PHP lub Java
6. Niezależnie od prototypu oprogramowania powinna zostać opracowana prezentacja technologiczna rozwiązania (wyników B+R) w formacie PPTX lub DOC, DOCX, dostarczona w formie papierowej lub elektronicznej do siedziby Zamawiającego

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

Kryterium Waga
1. Cena netto 34%
2. Termin realizacji zamówienia 33%
3. Doświadczenie w sektorze ubezpieczeń 33%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

K1=Cn/Co x 34% x 100
gdzie: Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie.

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami.

Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K2 = (Tn/To) x 33% x 100
gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
K2 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Ocena w ramach kryterium „Doświadczenie w sektorze ubezpieczeń” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

33 punkty w przypadku łącznego warunku:
• co najmniej 5 lat (w okresie ostatnich 10 lat) doświadczenia pracy członka zespołu projektowego Zleceniobiorcy w sektorze ubezpieczeń w jednym z obszarów: zarządzania taryfą lub w kontrolingu lub w obszarze rozwoju biznesu
• dyspozycyjności członka zespołu (spełniającego warunek stażu w sektorze ubezpieczeń, jak wyżej), w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bezpośrednich warsztatach z zakładem ubezpieczeń lub z zakładami ubezpieczeń, w przypadku, gdy Zleceniodawca zorganizuje takie warsztaty celem doprecyzowania wymagań, czy potrzeby dowiedzenia innowacyjności nowej metodyki.

0 punktów w przypadku braku wystąpienia łącznego warunku lat doświadczenia pracy w sektorze ubezpieczeń i wymaganej dyspozycyjności (zgodnie ze specyfikacją, jak wyżej)

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K=K1+K2+K3
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
K2 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
K3 – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Doświadczenie w sektorze ubezpieczeń”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Net Group Jerzy Karasiuk, ul. Żeromskiego 53 B, 17-300 Siemiatycze
lub przesłać e-mailem na adres: jerzy.karasiuk@netgroup.com.pl.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 03.09.2019 r.

W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego na adres: Net Group Jerzy Karasiuk, ul. Żeromskiego 53 B, 17-300 Siemiatycze.

Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

Termin realizacji umowy:

Termin realizacji zamówienia musi umożliwić realizację zamówienia w pełnym zakresie, a szczegółowe daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia zostaną wskazane w umowie zawartej między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą. Zamawiający zakłada, że realizacja zamówienia nie może przekraczać 120 dni od daty zawarcia umowy.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu stron Umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

W ramach wynagrodzenia ustalonego na podstawie oferty i umowy na realizację zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa wyłączne do wszystkich wyników prac B+R (w tym dokumentacji, oprogramowania), w tym majątkowe prawa autorskie do Utworów uprawniające Zamawiającego do korzystania z Utworów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich istniejących polach eksploatacji.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Jerzy Karasiuk

Email: jerzy.karasiuk@netgroup.com.pl

Telefon: 666888589

Informacja o wyniku postępowania:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły oferty od dwóch firm.

Zamawiający wybrał następującą ofertę: Data Zoom-Insurance Intelligence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

Zapytanie 230-2019 Zapytanie-ofertowe-nr-6_2019_Net-Group_27.08.2019