logotypy-ue

Zapytanie 239/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-04

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-04

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Centrum Medyczne Ryska sp. z o.o.

Adres: ul. Sobieskiego 13 lok. 8, 15-013 Białystok

NIP: 9662093287

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych związanych z opracowaniem modułu udzielającego automatycznych porad lekarskich, zintegrowanego z platformą umożliwiającą udzielanie konsultacji lekarskich online w modelu telemedycyny, wraz z przekazaniem praw majątkowych do wytworzonego oprogramowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
1. Moduł diagnostyczny dla pacjenta umożliwiający uzyskanie automatycznej porady lekarskiej przez Internet w odpowiedzi na dane wprowadzone przez pacjenta.
2. Moduł diagnostyczny musi być zintegrowany z platformą telemedyczną Zamawiającego, do której Zamawiający posiada prawa majątkowe i kody źródłowe.
3. Integracja z platformą telemedyczną Zamawiającego musi pozwalać na korzystanie z poziomu platformy telemedycznej z funkcjonalności modułu diagnostycznego bez wychodzenia z aplikacji platformy telemedycznej, ani bez potrzeby manualnego przepisywania danych między platformą telemedyczną, a modułem diagnostycznym.
4. Integracja z platformą telemedyczną Zamawiającego będzie mogła być przeprowadzona po 31 maja 2020 r.
5. Moduł diagnostyczny dla pacjenta musi posiadać graficzny interfejs użytkownika zrealizowany jako:
a. Aplikacja webowa,
b. Natywna aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android,
c. Natywna aplikacja na urządzenia mobilne z systemem iOS.
6. Po wykonaniu prac całość rozwiązania musi zostać wdrożona i uruchomiona produkcyjnie.
7. Gwarancja na produkt co najmniej 48 m-cy. W ramach gwarancji Oferent jest zobowiązany do zapewnienia poprawności działania oprogramowania modułu diagnostycznego, w tym naprawy błędów.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno- rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena netto – 70% [70 pkt]
Gwarancja – 30% [30 pkt]

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Ilość punktów uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
P = (Cmin/Cof) x 70 pkt + Pg
gdzie: Cmin – najniższa cena netto wśród składanych ofert
Cof – cena netto badanej oferty
Pg – ilość punktów za okres gwarancji badanej oferty, zgodnie z tabelą poniżej
P – ilość przyznanych punktów

Ilość miesięcy gwarancji – Ilość punktów:
– 48 miesięcy – 0 pkt
– 60 miesięcy – 5 pkt
– 72 miesięcy – 10 pkt
– 84 miesięcy – 20 pkt
– 96 miesięcy – 30 pkt

Termin składania ofert:

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego:

Centrum Medyczne Ryska sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 13 lok. 8,
15-013 Białystok
z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 2/2019”
lub przesłana e-mailem na adres: zamowienia@cmryska.pl

 1. Oferta powinna wpłynąć do 12 września 2019 r. do godziny 23.59. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w języku polskim w formie pisemnej.
Wykonawca winien dołączyć wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Termin realizacji umowy:

Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2020 r.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Umowa z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Projektu grantowego pt. „Granty na badania i rozwój”, realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego (PFRR) i podpisana nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Zamawiającym a PFRR.
2. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
– w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia;
– w przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Zamawiający może unieważnić postępowanie, w sytuacji gdy:
1. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
2. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, co skutkowałoby nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4. PFRR nie wyrazi zgody na wykonanie komponentów zamówienia przez wybranego w toku postępowania wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z istotnych powodów.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Adam Zdanowicz

Email: zamowienia@cmryska.pl

Telefon: 601 889 296

Informacja o wyniku postępowania:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły trzy oferty:

 1. CENTI Łukasz Wądołkowski, ul. Dolna 23, 15-641 Klepacze, NIP:5422215056, REGON: 050688990
 2. Łukasz Szymański, ul. Batalionów Chłopskich 12/24, 15-661 Białystok,NIP: 5422936413, REGON: 200688734
 1. Synapse sp. z o.o., ul. Dzieci Warszawy 11B/12, 02-495 Warszawa, KRS:0000790468, NIP: 5223161955, REGON: 383613680

Wszystkie oferty zostały poprawnie złożone i spełniają wymagania z zapytania ofertowego. W wyniku oceny ofert zgodnie z kryteriami zapisanymi w zapytaniu ofertowym przypisano poszczególnym ofertom poniższą punktację:

 1. Synapse sp. z o.o. – 70 pkt,
 2. CENTI Łukasz Wądołkowski – 58,33 pkt,
 3.  Łukasz Szymański – 44,76 pkt.

W wyniku złożenia najkorzystniejszej oferty wybranym wykonawcą jest Synapse sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe