logotypy-ue

Zapytanie 242/2019

Dnia 2019-09-16 zapytanie zostało anulowane.

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-11

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-10

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: NOWA EKOLOGIA SP Z O O

Adres: ul. Targowa 6, 18-414 Nowogród

NIP: 7182146137

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu audytu technologicznego przedsięwzięcia realizowanego przez przedsiębiorstwo NOWA EKOLOGIA sp. z o. o. w zakresie oceny potrzeb, potencjału i możliwości wdrożenia innowacji produktowej której celem jest produkcja wysokokalorycznego pelletu – opału powstałego w wyniku zmieszania trocin, wiórów z drewna z dodatkami w postaci: przeterminowanej kaszy, plew, zepsutego ziarna, zużytego oleju, jako innowacyjnego produktu, który nie jest w chwili obecnej dostępny na rynku polskim i zagranicznym.
Pełny zakres przedmiotowy audytu technologicznego obejmuje następujące komponenty:
a. Analiza potencjału rynkowego nowego rozwiązania
b. Analiza modelu biznesowego
c. Analiza procesu produkcyjnego, istniejących i potencjalnych problemów technologicznych
d. Wyznaczenie potencjalnych kanałów transferów technologii do przedsiębiorstwa – analiza kluczowych technologii, możliwości ich transferu i wybór najodpowiedniejszej ścieżki implementacji
e. Analiza innowacyjności produktowo-marketingowej
f. Analiza i opracowanie szczegółowego planu wdrożenia innowacji produktowej
g. Analiza ryzyka wdrożenia innowacji produktowej do praktyki gospodarczej
h. Analiza i opracowanie strategii zarządzania własnością intelektualną
i. Analiza wpływu wdrożenia na środowisko naturalne
j. Analiza i opracowanie optymalnej strategii komunikacji, marketingu i promocji wraz z taktyką.
W ramach audytu Wykonawca zobowiązany jest do:
a. opracowania Raportu końcowego (pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego audytu z zaleceniami wypływającymi z przeprowadzonych analiz);
b. dokonania analizy przedstawionych przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń co do treści Raportu końcowego oraz uwzględnienia ich w treści Raportu. W przypadku uznania braku zasadności zgłaszanych uwag i zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzasadnienia odmowy wprowadzenia poprawek do treści Raportu.

Kod i nazwa CPV: 79212000-3 Usługi audytu , 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena brutto – 70%
2. Termin realizacji zamówienia – 30%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena brutto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena brutto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co)x70%x100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena brutto
Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To)x30%x100
gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1.Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie – pocztą lub osobiście na adres :
Nowa Ekologia sp. z o.o. , ul. Targowa 6, 18-414 Nowogród
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 18.09.2019 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data i godz. wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Nowa Ekologia sp. z o.o.ul. Targowa 6, 18-414 Nowogród
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

Termin realizacji umowy:

15.11.2019

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Udzielenia zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

brak możliwości składania ofert częściowych

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

brak możliwości składania ofert wariantowych

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
2.Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną upublicznione.
3.Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
4.Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5.Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Zbigniew Szewczyk

Email: biuro@nowaekologia.pl

Telefon: 533882252

Informacja o wyniku postępowania:

Dnia 2019-09-16 zapytanie zostało anulowane.

Zapytanie ofertowe 242-2019-Nowa-Ekologia