logotypy-ue

Zapytanie 245/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-11

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-11

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: ASK Nieruchomości sc, Karol Serwatko, Alicja Serwatko

Adres: ul. Adama Mickiewicza 32/22, 15-232 Białystok

NIP: 5423280788

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu indywidualnego oprogramowania informatycznego związanego z przetwarzaniem danych na platformie askdom.pl.
W wyniku ww. usługi badawczo-rozwojowej zostaną opracowane i zaimplementowane na stronie askdom.pl rozwiązania umożliwiające:
1) Wyszukiwanie kilku miast i osiedli – złożone formy wyszukiwań.
2) Podpowiedzi podczas wpisywania – cena, miasta etc.
3) Selekcję uzupełnionych kryteriów od nieuzupełnionych.
4) Zapamiętanie ostatnich wyszukiwań pozwalające na przywrócenie sesji użytkownika i kierowanie za jego zgodą z ofert dopasowanych do jego oczekiwań.
5) Pozyskiwanie danych z systemów CRM ASARI, Facebook Business Page, Google Analytics.
6) Przetwarzanie w/w danych i publikowanie informacji w panelu użytkownika na portalu askdom.pl.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

1) Cena: 80% – 80pkt
2) Termin realizacji umowy: 20% – 20pkt
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

1) Opis sposobu obliczania kryterium cena:
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = ( Cmin/Cof) x 80,
gdzie: Cmin – najniższa oferowana cena, Cof – cena porównywanej oferty.
2) Opis sposobu obliczania kryterium termin realizacji:
T = (Tmin/Tof) x 20
gdzie: Tmin – najkrótszy zaproponowany termin liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy, Tof – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Termin składania ofert:

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 60 dni od daty złożenia.
Sposób złożenia oferty:
Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta winna zawierać:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy (KRS lub CEIDG).
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać na załącznikach do niniejszego zapytania. Przygotowaną ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@askdom.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/UE/2019” Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 18 września 2019 roku.
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Termin realizacji umowy:

Zgodnie z terminem zawartym w Zapytaniu ofertowym, nie dłuższy jednak niż do 31.12.2020r.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian jedynie w odniesieniu do zapisów nie wpływających na realizację zamówienia, tzn.:
• zmiana adresów (siedziby, prowadzenia działalności, korespondencyjnego, mailowego);
• zmiana numerów kontaktowych;
• zmiany organizacyjne podmiotu i formy prawnej;
• zmiana osób wyznaczonych do kontaktu, odpowiedzialnych za realizację zamówienia.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
2) Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Karol Serwatko

Email: biuro@askdom.pl

Telefon: 698026353

Informacja o wyniku postępowania:

Zapytanie w trakcie realizacji.

Zapytanie-ofertowe-245-2019-ASK-Nieruchomosci