logotypy-ue

Zapytanie 247/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-13

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-13

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: PPHU Słodkie Zdrowie Jerzy Siemionczyk

Adres: ul. Magnoliowa 2/11, 15-669 Białystok

NIP: 542-275-07-95

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu różnych wersji receptur na innowacyjną odżywkę białkową dla sportowców, opartą o składniki naturalnego pochodzenia. Czynnikiem wyróżniającym produkt w skali kraju powinno być zastosowanie taumatyny jako substancji słodzącej. Odżywka powinna bazować na koncentracie WPC80 Instant, dostarczonym przez Zamawiającego.

Zakres zamówienia:
1. Zbadanie zawartości białka wprost w dostarczonym koncentracie (bez rozpuszczania) w celu oceny wpływu dodatków na końcową zawartość białka
2. Przygotowanie różnych wersji receptur na odżywkę białkową, w taki sposób, aby :
a. Produkt miał możliwie dobry smak. Wersje smakowe, które należy przygotować: czekoladowa, truskawkowa, bananowa, waniliowa
b. Każda próbka smakowa powinna być przygotowana w wersji z barwnikiem i bez barwnika
c. Produkt miał odpowiednią gęstość
d. Produkt miał możliwie wysoką zawartość białka – dodatki powinny w możliwie mały sposób obniżać zawartość białka w gotowym produkcie
e. Wszystkie dodatki, w tym substancje słodzące i barwniki, powinny mieć naturalne pochodzenie.
f. Zastosowaną substancją słodzącą była taumatyna w proszku
g. Produkt miał możliwie mało dodatków
h. Zastosowane dodatki nie pogarszały rozpuszczalności dostarczonego koncentratu WPC80
3. Przygotowanie próbek dla każdej wersji smakowej
4. Udostępnienie próbek zamawiającemu w celu przeprowadzenia testów organoleptycznych
5. Zbadanie zawartości białka wprost w gotowej mieszance (bez rozpuszczania)
6. Przekazanie zamawiającemu propozycji dostawców użytych składników
7. Przekazanie zamawiającemu receptur dla wszystkich wersji produkt
8. Efektem końcowym z zrealizowanych prac badawczych powinien być raport zawierający
a) Opis zastosowanej metodologii prac badawczych
b) Zestawienie wszystkich wersji opracowanych receptur
c) Zaproponowanie ciągu technologicznego umożliwiającego produkcję odżywki w ilości 4000 torebek o gramaturze 900g miesięcznie, z możliwością rozbudowy.
9. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wyników prac badawczych związanych z realizacji niniejszego zamówienia.
10. Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Maksymalny okres realizacji wynosi 30 dni.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: PPHU Słodkie Zdrowie Jerzy Siemionczyk, ul. Magnoliowa 2/11, 15-669 Białystok
lub przesłać e-mailem na adres: kontakt@slodkie-zdrowie.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 20 września 2019 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: PPHU Słodkie Zdrowie Jerzy Siemionczyk, ul. Magnoliowa 2/11, 15-669 Białystok.
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Termin realizacji umowy:

Maksymalny okres realizacji wynosi 30 dni.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Udzielenia zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
2. Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną upublicznione.
3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Adam Siemionczyk

Email: kontakt@slodkie-zdrowie.pl

Telefon: 607 149 285

Informacja o wyniku postępowania:

Zapytanie w trakcie realizacji.

Zapytanie 247-2019 Słodkie-Zdrowie-zapytanie-ofertowe-BR-do-wysłania