logotypy-ue

Zapytanie 258/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-19

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-19

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: BXPRESS SP. z o.o.

Adres: ul. Polowa 9A 15-612 Białystok

NIP: 5423228345

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie offline’owego rozwiązania informatycznego dla sytemu zarządzania gastronomią online forgastro.pl , którego celem będzie zniwelowanie utraty funkcjonalności systemu w przypadku awarii sieci, utraty dostępu do internetu przez serwery sytemu lub przez komputery użytkowników sytemu .
System forgastro.pl jest systemem działającym online. Utrata połączenia z siecią internet komputera użytkownika systemu spowodowaną awarią sieci czy też zanikiem sygnału jak również występujące czasami awarie infrastruktury sieci internet między serwerami systemu, a komputerami użytkowników powodują obecnie brak możliwości korzystania z sytemu forgastro.pl przez jego użytkowników.
Głównymi użytkownikami systemu są lokale gastronomiczne. Specyfika ich działalności wymusza konieczność prowadzenia ciągłej obsługi klienta, prowadzenie sprzedaży, przyjmowanie zamówień od klientów i przesyłanie ich do kuchni celem ich przygotowania. Stąd firmy gastronomiczne poszukują odpowiednich narzędzi aby sprostać realiom rynku , z jednej strony system zarządzania lokalem online spełnia wszystkie oczekiwania osób prowadzących gastronomię, z drugiej strony Zamawiający chce zapewnić podstawową funkcjonalność systemu w sytuacjach awaryjnych opisanych powyżej.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac B+R zmierzających do rozwiązywania konfliktów w ramach oprogramowania umożliwiających działanie aplikacji po zaniku internetu. Zakładanym efektem będzie reorganizacja sytemu forgastro.pl poprzez opracowanie technologii zapewniającej tryb pracy offline sytemu forgastro.pl w zakresie:
– prowadzenia przez użytkowników systemu obsługi klienta w module sprzedaży POS z możliwością wystawienia paragonów fiskalnych oraz wydruku zamówień
– przesłanie informacji do panelu kuchennego o przyjętych zamówieniach,
– wyświetlenia komunikatu o utracie połączenia z serwerem serwisu i pracy sytemu w trybie offline.
Po przywróceniu połączenia komputerów użytkowników systemu z serwerem systemu wszystkie zaistniałe w systemie zdarzenia z trybu offline powinny zostać przesłane na serwer, a system powinien automatycznie powrócić do działania w trybie online.

2. Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być raport zawierający:

Wyniki badań z syntetycznym podsumowaniem efektów uzyskanej nowej wiedzy w postaci technologii zapewniającej tryb pracy offline.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

1. Łączna cena netto – 90%
2. Termin wykonania umowy – 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 90% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 10% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”.

Termin składania ofert:

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail: biuro@bxpress.pl .
2. Do dnia 27.09.2019 r. do godziny 9.00 oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin związania ofertą wynosi minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Załącznik można pobrać ze strony http://grantynarozwoj.pl .
4. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Termin realizacji umowy:

Data wykonania umowy: najpóźniej do 30.06.2020.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Dostawcą.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Nie dopuszcza się ofert wariantowych

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności gdy łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Piotr Jańczak

Email: biuro@bxpress.pl

Telefon: 600 468 070

Informacja o wyniku postępowania:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 258/2019 z dnia 19-09-2019, zamieszczone przez BXPRESS Sp. z o.o., wpłynęła jedna oferta.

Wybrano ofertę firmy SAURIDNET Dariusz Jagodzik.

Zapytanie 258-2019 Załącznik-nr-1Bxpress