logotypy-ue

Zapytanie 272/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-26

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Best-Light Karina Renata Wiśniewska

Adres: 15-820 Białystok ul. Zagórna 19/29

NIP: 776-127-79-19

Opis przedmiotu zamówienia:

PROJEKT I WYKONANIE SPECJALISTYCZNEGO STEROWNIKA DO STEROWANIA KLIENCKIMI PRZEPOMPOWNIAMI W KANALIZACYJNYM SYSTEMIE NISKOCIŚNIENIOWYM WRAZ Z OPRACOWANIEM I NAPISANIEM PROGRAMU DZIAŁAJĄCEGO W ŚRODOWISKU WINDOWS DO SERWISOWANIA I PARAMETRYZACJI STEROWNIKA

Kod i nazwa CPV: 31712300-3 Obwody drukowane

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Lp. Kryterium WAGA
1. Cena oferty 50 %
2. Czas wykonania 50 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

A. Cena – 50%
W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max 50 pkt, przy czym ocena punktowania kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Cena najniższa z oferowanych
Cena = —————————————— x 50 pkt = …………….. pkt
Cena oferowana

B. Czas wykonania – 50%
W zakresie kryterium „Czas wykonania” oferta może uzyskać max 50 pkt, przy czym ocena punktowania kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 2 miesięcy – 50 pkt.
Wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 4 miesięcy – 25 pkt.
Wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 6 miesięcy – 10 pkt.

Termin składania ofert:

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1//2019/ Granty na innowacje” na adres: BEST-LIGHT Karina Renata Wiśniewska, ul. Studziwodzka 41, 17-100 Bielsk Podlaski.
a) Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 03.10.2019 r.
b) W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Studziwodzka 41, 17-100 Bielsk Podlaski.
c) Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
d) Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
e) Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
f) Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
g) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Termin realizacji umowy:

Do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Nie dotyczy

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Nie dotyczy

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Jacek Wiśniewski

Email: j.wisniewski@bestlight.com.pl

Telefon: 501 704 289

Informacja o wyniku postępowania:

Zapytanie w trakcie realizacji.

Zapytanie 272-2019 zapytanie-ofertowe-1-2019-Granty_na_innowacje_26_09_2019