logotypy-ue

Zapytanie 314/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-17

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-17

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: D-TECH sp. z o.o.

Adres: ul. gen. Władysława Andersa 40 A, 15-113 Białystok

NIP: 9662097109

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup pakietu licencji, w licencjonowaniu grupowym, pochodzących z polskiego kanału dystrybucji, niezbędnych dla przeprowadzenia własnych prac badawczo-rozwojowych. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca dostarczy następujące licencje zgodne z zamówieniem:
– VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts – 1 szt.
– VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit Basic Support for 2 Years – 1 szt.
– ServerExternalConnector Sngl License/SoftwareAssurancePack OLP 1License NoLevel Qualified – 1 szt.
– WindowsServerSTDCORE Sngl License/SoftwareAssurancePack OLP 16Licenses NoLevel CoreLic – 2 szt.
– SQLSvrStandardCore Sngl License/SoftwareAssurancePack OLP 2Licenses NoLevel CoreLic Qualified – 4 szt.

Kod i nazwa CPV: 48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 80% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kt
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 27.04.2020 r., do godziny 12:00.
2. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeśli nie przekroczy terminu podanego w pkt. 1. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy złożyć w języku polskim, na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz musi zostać podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podpis musi zostać złożony w sposób umożliwiający identyfikację.
5. Oferta musi zawierać wszystkie załączniki.
6. Ofertę można złożyć:
a. osobiście, w siedzibie firmy: ul. Andersa 40 A 15-113 Białystok,
b. korespondencyjnie (decyduje data wpływu),
c. elektronicznie.
7. Oferta w formie elektronicznej powinna:
a. zostać przesłana na adres e-mail: projekty@d-tech.com.pl,
b. wydrukowane i podpisane dokumenty powinny zostać zeskanowane i załączone w formie pliku PDF lub podobnego.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
9. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną, obejmującą wszelkie koszty związane z całkowitą realizacją całego zamówienia.
10. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania oferty.
11. Informacja o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie www.grantynarozwoj.pl oraz wysłana do wybranego Wykonawcy.

Termin realizacji umowy:

1. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi najwcześniej dzień po dniu zawarcia umowy o powierzenie grantu. 2. Dostawa licencji nastąpi w czasie wskazanym przez Wykonawcę w Załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, liczonym od dnia podpisania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność taka wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, lub z przepisów prawa.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani minimalnych warunków.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania postępowania bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, w szczególności, jeśli złożone oferty przekraczają wartość przewidzianą w budżecie projektu na wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania kolejnej ze złożonych ofert, bez przeprowadzania nowego postępowania w przypadku, gdy wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy.
5. Zamawiający, po wybraniu oferty, poinformuje o terminie podpisania umowy oraz przekaże informacje o wyborze kandydata.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacja zgodności deklarowanych możliwości technicznych oprogramowania.
7. Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
a. przekroczenie wyznaczonego terminu składania ofert,
b. złożona oferta została podpisana przez osobę nieupoważnioną lub nie załączono pełnomocnictwa,
c. złożona oferta zawiera braki formalne,
d. oferta nie spełnia warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach,
e. oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
8. Złożone dokumenty powinny zawierać wszystkie informacje oraz dane.
9. Złożona oferta, dla swojej ważności, powinna zawierać:
a) formularz ofertowy – Załącznik Nr 1,
b) oświadczenie o posiadaniu statusu podmiotu czynnie prowadzącego działalność gospodarczą – Załącznik Nr 2,
c) wyciąg z ewidencji CEIDG/KRS,
d) jeśli Oferent nie prowadzi działalności gospodarczej, oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym,
e) oświadczenie o nie znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która uniemożliwiałaby prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2,
f) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w związku z kapitałowym lub osobowym powiązaniem z Zamawiającym – Załącznik Nr 3,
g) do formularza ofertowego Oferent powinien dołączyć oryginalną kartę katalogową lub specyfikację oprogramowania wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Dorian Młodzianowski

Email: projekty@d-tech.com.pl

Telefon: +48 503 038 721

Informacja o wyniku postępowania:

Liczba ofert jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie: 3

Nazwa i NIP wybranego wykonawcy: KOMSERWIS Sp. z o.o., NIP: 966-21-00-768

(Informacja z dnia 28.04.2020r.)

Zapytanie 314-2020 Załączniki-do-zapytania-ofertowego-2.2020