logotypy-ue

Zapytanie 316/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-24

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-24

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: PRZEMYSŁAW ŚREDZIŃSKI

Adres: SZOSA BARANOWICKA 40/13, 15-521 ZAŚCIANKI

NIP: 9662056122

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu prototypu nowego projektu – urządzenia przeznaczonego do prowadzenia badań i doświadczeń laboratoryjnych na detektorach gazów wymagających zakresu temperatur różnych od temperatury otoczenia i ustalonej oraz wilgotności na rzeczy firmy Przemysław Średziński. W ramach usługi badawczo-rozwojowej konieczne jest opracowanie rozwiązania, którego późniejsze zastosowanie przyczyni się do innowacji produktowej w przedsiębiorstwie Przemysław Średziński.

Celem zamawianej usługi badawczej jest przeprowadzenie badań i opracowanie prototypu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia badań i doświadczeń laboratoryjnych na detektorach gazów wymagających zakresu temperatur różnych od temperatury otoczenia i ustalonej oraz wilgotności od 10 do 95% z wymuszonym obiegiem powietrza umożliwiającym skrócenie czasu osiągnięcia optymalnej temperatury, a także zapewnia równomierny jej rozkład w całym urządzeniu. Urządzenie powinno być wyposażone w podwójne, niezależne układy zabezpieczające przed niekontrolowanym wzrostem temperatury. Komory klimatyczne muszą być zaprojektowane i zbudowane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i techniki. Komora klimatyczna do zastosowania w przemyśle elektronicznym przy testach podzespołów elektronicznych oraz testach urządzeń z układami elektronicznymi. W skład zestawu powinien być dołączony zestaw składający się z oprogramowania i interfejsu, zestawu mieszanin kalibracyjnych oraz z zestawu dozującego gaz. Zestaw urządzeń i komponentów do realizacji czynności kontrolnych, serwisowych, konserwacyjnych i przeglądowych dla systemów detekcji gazów niebezpiecznych w trybie „on-site”. Zestaw powinien być wyposażony w komplet elementów umożliwiających wykonanie wszystkich czynności przewidzianych przez DTR producentów detektorów oraz spełniających wymagania prawne (rozporządzenia, ustawy oraz normy branżowe). Wykonawca stworzy i dostarczy oprogramowanie serwisowo-bazodanowe do rejestrowania i opracowania wyników badań i pomiarów z możliwością generowania dokumentacji (raporty; testy; świadectwa; protokoły kontrolne) z możliwością archiwizacji danych przez minimum 48 miesięcy) oraz współpracującą z czytnikiem kodów kreskowych – współpracujące z prototypem.
Usługa badawcza powinna rozpocząć się analizą dostępnych na rynku rozwiązań związanych z urządzenia przeznaczonego do prowadzenia badań i doświadczeń laboratoryjnych na detektorach gazów wymagających zakresu temperatur różnych od temperatury otoczenia i ustalonej oraz wilgotności z wymuszonym obiegiem powietrza.
Kolejnym krokiem będzie określenie warunków brzegowych i opracowanie koncepcji, na podstawie której, w trakcie prowadzonych prac badawczych wykonany zostanie prototyp urządzenia przeznaczonego do prowadzenia badań i doświadczeń laboratoryjnych na detektorach gazów wymagających zakresu temperatur różnych od temperatury otoczenia i ustalonej oraz wilgotności z wymuszonym obiegiem powietrza. Umożliwi to testowanie zaproponowanego i wypracowanego w toku badań rozwiązania. Wykonanie prototypu urządzenia odbędzie się na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji wypracowanej w trakcie prac badawczych. Prototyp powinien zostać przetestowany w oparciu o wszystkie wskazane przez Zamawiającego warunki funkcjonalne. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia w testach. Wynikiem przeprowadzonych testów musi być dokonanie przez Wykonawcę stosownych poprawek i udoskonaleń badanego prototypu.
Dodatkowe wytyczne dotyczące posiadanej już wiedzy i know-how Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania – nie mają one jednak wpływu na sporządzenie ani oszacowanie oferty – Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie zamówienia nie będą mieli problemów z określeniem niezbędnych nakładów, liczebności zasobów personalnych i pracochłonności prac.
Prototyp powinien posiadać funkcjonalności przedstawione przez Zamawiającego oraz muszą w nim być uwzględnione wszystkie uwagi, jakie zespół Wykonawcy oraz Zamawiający uznają za istotne.
Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być:
• Raport zawierający wyniki badań z syntetycznym podsumowaniem efektów uzyskanej nowej wiedzy,
• Prototyp,
• Dokumentacja zastosowanych rozwiązań w postaci określonych parametrów technicznych zastosowanych w prototypie.
Termin realizacji zamówienia – nie dłużej niż do 30.09.2020 r.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 73110000-6 Usługi badawcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

1. Cena ofertowa – waga kryterium 80%
2. Termin wykonania – waga kryterium 20%
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Sposób punktowego obliczania ofert: Ostateczna liczba punktów będzie liczona na podstawie wzoru P=Pc+Pt, gdzie:
P – ostateczna liczba punktów ocenianej oferty
Pc – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa
Pt – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium termin wykonania
1) Liczba punktów w kryterium cena ofertowa będzie liczona według wzoru:
Pc=(Cn/Co)x 80 pkt
Pc – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa
Cn – najniższa zaoferowana cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena zaoferowana w ofercie ocenianej, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów w tym kryterium.
2) Liczba punktów w kryterium termin wykonania będzie liczona według wzoru.
Pt – termin wykonania powyżej 120 dni kalendarzowych – 0 pkt
Pt – termin wykonania od 111 do 120 dni kalendarzowych – 5 pkt
Pt – termin wykonania od 101 do 110 dni kalendarzowych – 10 pkt
Pt – termin wykonania od 91 do 100 dni kalendarzowych – 15 pkt
Pt – termin wykonania poniżej 91 dni kalendarzowych – 20 pkt
Wartość punktowa w zakresie kryterium termin wykonania przyznana zostanie na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Termin składania ofert:

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr PS2/2020 na badania i rozwój” na adres: Przemysław Średziński, ul. Szosa Baranowicka 40/13; 15-521 Zaścianki.
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 4 maja 2020 roku.
Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.

Termin realizacji umowy:

Termin realizacji umowy wynikać będzie ze złożonych ofert – termin jest kryterium ocenianym. Termin realizacji umowy będzie zgodny z terminem przedstawionym w ofercie, jednak nie będzie on późniejszy niż 30.09.2020, termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający zobowiązuje Oferenta do złożenia oświadczenia, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia, w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wybór oferty i realizacja przedmiotu umowy
Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronach internetowych: https://grantynarozwoj.pl/

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Przemysław Średziński

Email: p.sredzinski@me.com

Telefon: 518 355 931

Informacja o wyniku postępowania:

W wyniku postępowania ofertowego wpłynęła jedna ważna, niepodlegająca odrzuceniu oferta.
Wybranym wykonawcą usług badawczych została firma WOJCIECH ANDRZEJEWSKI – FIRMA „PARTNER” – ul. Parkowa 10, 18-100 Łapy.

(Informacja z dnia 05.05.2020r.)

Zapytanie ofertowe nr 316-2020 Załącznik-nr-1-do-zapytania-PS2-2020