logotypy-ue

Zapytanie 317/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-28

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-27

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: 2M Inżynieria Budowlana Sp. z o.o.

Adres: 15-237 Białystok, ul. Mickiewicza 80/2

NIP: 5423363646

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie stanowiska do prefabrykacji jednej sekcji drewnianego szkieletu domu jednorodzinnego. Minimalne wymiary sekcji możliwej do wykonania to 200 cm szerokości i 350 cm wysokości. Stanowisko powinno zostać tak zaprojektowane, żeby można było wykonać na nim wszystkie czynności na drodze od desek o odpowiednich przekrojach dostarczonych z tartaku, do kompletnej sekcji szkieletu domu, gotowej do zamontowania na budowie. Do stanowiska powinna zostać opracowana procedura obróbki drewna na stanowisku i montażu elementów w kompletną sekcję szkieletu. W ramach zamówienia powinien zostać też wykonany opis stanowiska do zgłoszenia patentu lub wzoru użytkowego.

Wymagania szczegółowe
• Stanowisko powinno składać się ze sztywnej ramy wyznaczającej geometrię całości (płaszczyznę montażu szkieletu). Rama powinna mieć podstawki umożliwiające wyrównanie i wypoziomowanie jej, na wysokości spodu ramy przynajmniej 20cm od posadzki. Rama powinna być demontowana do transportu, tzn. rozkręcana do pojedynczych podłużnych elementów. Szerokość całkowita ramy powinna wynosić maksymalnie 240cm, a długość całkowita maksymalnie 400cm.
• Rama powinna być zaprojektowana z zamkniętych profili stalowych. Przekrój profili powinien wynosić przynajmniej 120x50x3mm.
• Rama powinna posiadać ruchomą belkę, której mocowanie w odpowiedniej odległości od nieruchomej krawędzi pozwoli na wyznaczenie położenia górnego elementu sekcji drewnianego szkieletu.
• Rama powinna posiadać ściągacz i przynajmniej jedno stężenie ukośne, tak żeby po ich zamontowaniu usztywnić ją i unieruchomić. Ściągacz i stężenie powinny być także demontowane do transportu.
• Stanowisko powinno być wyposażone w przesuwne i zaciskane na ramie wysięgniki, służące do podparcia i unieruchomienia skrajnych elementów drewnianych jednej sekcji drewnianego szkieletu. Wysięgników powinno być przynajmniej dziesięć. Jeśli elementy wsporcze zostaną zaprojektowane jako wystające na jeden z boków, to wysięgniki powinny mieć swoje lustrzane odbicie.
• Stanowisko powinno być wyposażone w przesuwne i zaciskane na ramie wysięgniki, służące do podparcia i unieruchomienia środkowych elementów drewnianych (słupków) jednej sekcji drewnianego szkieletu. Wysięgników powinno być przynajmniej osiem. Jeśli elementy wsporcze zostaną zaprojektowane jako wystające na jeden z boków, to wysięgniki powinny mieć swoje lustrzane odbicie.
• Stanowisko powinno być wyposażone w wysięgniki przesuwne i zaciskane na elementach drewnianego szkieletu, wyznaczające miejsca wiercenia otworów, wbijania gwoździ, lub wkręcania wkrętów łączących drewniane elementy szkieletu. Układ łączników należy skonsultować z technologiem drewna.
• Do projektu stanowiska powinna zostać dołączona lista wyposażenia dodatkowego, obejmująca narzędzie ręczne i elektronarzędzia niezbędne do przeprowadzenia procedury montażu sekcji szkieletu.
• Dokumentacja projektowa powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej i zawierać:
– charakterystykę techniczną stanowiska
– listę wyposażenia dodatkowego
– instrukcję obsługi stanowiska
– sposób montażu i demontażu stanowiska do transportu
– zalecenia BHP
– rysunki zestawieniowe (w formatach PDF i DXF)
– rysunki wykonawcze poszczególnych elementów (w formatach PDF i DXF)
– pliki DXF w przypadku elementów przeznaczonych do wycięcia CNC
– zestawienie części, podzespołów, łączników, akcesoriów.

• Do stanowiska powinien być przygotowany opis procedury wykonywania sekcji drewnianego szkieletu, skonsultowany z technologiem drewna. Opis powinien dotyczyć sekcji pełnej ściany i sekcji z otworem okiennym.
• W ramach zlecenia powinien zostać przygotowany opis opracowanego rozwiązania, do zgłoszenia patentu lub wzoru użytkowego. Opis powinien zostać przygotowany przez rzecznika patentowego, lub osobę mającą udokumentowane przynajmniej jedno zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP. Zgłoszenia dokona samodzielnie Zamawiający, zastrzegając sobie pełnię praw materialnych do opracowanego rozwiązania.
• Prawa materialne do projektu stanowiska powinny zostać przeniesione w całości na Zamawiającego.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Cena ofertowa – waga kryterium 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
Pc = (Cmin/Cr)x100
Cmin – cena minimalna w zbiorze
Cr – cena oferty rozpatrywanej
Pc – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium ceny netto w PLN

Termin składania ofert:

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, oferty można składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 2minzynieria@gmail.com
Ostateczny termin składania ofert upływa: 05.05.2020 o godzinie 20:00 (decyduje data i godzina pojawienia się wiadomości na skrzynce pocztowej Zamawiającego).
Wykonawcy mogą złożyć po jednej ofercie.
Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Termin realizacji umowy:

Zlecenie powinno zostać zrealizowane do końca października 2020 roku.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian w warunkach umowy zawartej z Wykonawcą, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano jego wyboru.
Dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu zawarcie umowy nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
Ze względu na okoliczności, które mogą wystąpić niezależnie od Zamawiającego i Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:
• zmiana adresów (siedziby, prowadzenia działalności, korespondencyjnego, mailowego);
• zmiana numerów kontaktowych;
• zmiany organizacyjne podmiotu i formy prawnej;
• zmiana osób wyznaczonych do kontaktu, odpowiedzialnych za realizację zamówienia.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy/realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Marta Rusiłowicz

Email: 2minzynieria@gmail.com

Telefon: 503505897

Informacja o wyniku postępowania:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty:

  • Asami Sp. z o.o.
    Data wpłynięcia oferty: 30.04.2020
  • FESCH Feedback Engineering s.c.
    Data wpłynięcia oferty: 04.05.2020

Wybrano ofertę firmy Asami Sp. z o.o.

Podstawą wyboru oferty firmy Asami było uzyskanie 100 punktów, w porównaniu do 58 punktów dla oferty firmy FESCH Feedback Engineering.

(Informacja z dnia 07.05.2020r.)

Zapytanie nr 317-2020 Zapytanie-ofertowe-02-04-2020