logotypy-ue

Zapytanie 319/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-29

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-29

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Zakład Produkcyjno -Usługowo -Handlowy „MICHAŁ”Krzysztof Targoński

Adres: ul. Przemysłowa 4 , 18-200 Wysokie Mazowieckie

NIP: 722-103-29-01

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej prac badawczo-rozwojowych, pomocnych przy tworzeniu silosów z blachy ocynkowanej falistej przeznaczonych do składowania materiałów sypkich, obejmujących swoim zakresem wykonanie obliczeń wytrzymałościowych metodą elementów skończonych (MES) silosów (o tonażu 1000t, 2000t, 5000t, 10000t) z estakadami wraz z doborem płyt fundamentowych i przygotowaniem dokumentacji zawierającym punkty poniżej.
Obliczenia silosów powinny zostać wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach:
PN-EN 1991-4:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje — Część 4: Silosy i zbiorniki
PN-EN 1993-4-1:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Część 4-1: Silosy
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje — Część 1-4: Oddziaływania ogólne — Oddziaływania wiatru
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje — Część 1-3: Oddziaływania ogólne — Obciążenie śniegiem
Efektem końcowym zrealizowanych prac powinien być raport z badań, zawierający obliczenia wytrzymałościowe wskazanych wyżej typów silosów, składający się z:
• numerycznych obliczeń wykonywanych dla 4 silosów płaskodennych z blachy falistej ocynkowanej wraz z estakadami- konstrukcja tych silosów powinna być poddana procesowi optymalizacji w uzgodnieniu z inwestorem,
• Obliczeń zawierajacych możliwości wykonania dwóch rodzajów podłogi ( z wybierakami oraz kanałami wentylacyjnymi)
• obliczeń bazujących na powołanych wyżej normach dla stref posadowienia na terenie Polski i Europy,
• wykonania modelu MES w celu wyznaczenia poziomu obciążeń oraz podparć wg wymagań, tj. sił skupionych, obciążeń ciągłych, momentów gnących, ciśnienia zmienne w przestrzeni 3D wynikające z zapisów cytowanych norm,
• wyników modelowania siatki MES i wyników obliczeń w postaci czytelnych wykresów naprężeń i przemieszczeń modelu,
• wskazania miejsc koncentracji naprężeń w przypadku wystąpienia,
• obliczeń połączeń śrubowych w silosach,
• obliczeń płyt fundamentowych dla każdego z silosów wraz z dokumentacją rysunkową,
• dokumentacja obliczeniowa silosów i płyt fundamnetowych powinna być dostarczona w wersji pełnej i skróconej, wraz z rysunkami 4 modeli silosów w 3D, potwierdzającymi uprawnienia i kompetencje osoby obliczającej i weryfikującej do wykonania tego typu prac.
Raport przekazany zostanie w wersjii elektronicznej w formacie PDF oraz w wersji papierowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Termin wykonania ww. prac do 31.12.2020 r.

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 60 dni od daty złożenia.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

III. Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

V. Termin składania ofert:
1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/04/2020 Granty na badania i rozwój” na adres:
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy,,MICHAŁ” Krzysztof Targoński ul. Przemysłowa 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie lub przesłać na adres e-mail: info@michal-silosy.pl.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 7 maja 2020 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej:
www.grantynarozwoj.pl
5. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
6. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
7. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Termin realizacji umowy:

Termin wykonania ww. prac do 31.12.2020 r.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Nie przewiduje się istotnych zmian w umowie.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Nie dopuszcza się przedstawianie ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Nie dotyczy

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Ilona Gęsiewska

Email: info@michal-silosy.pl

Telefon: 604 493 711

Informacja o wyniku postępowania:

W wyniku postępowania zapytania ofertowego 319/2020 (1/04/2020) z dnia 29.04.2020, wpłynęły dwie oferty. Wybrana została oferta firmy:

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. o.o., Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, NIP 9662055401, REGON 200380605.

(Informacja z dnia 08.05.2020r.)

Zapytanie-ofertowe 319-2020-ZPUH-MICHAŁ-29.04.2020