logotypy-ue

Zapytanie 320/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-05-05

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-05-05

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: NANOO Printers Sp. z o.o.

Adres: ul. Gen. W.Sikorskiego 166

NIP: 7182152209

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu prototypu obudowy urządzenia drukującego wykorzystującego atramenty nano-pigmentowe oraz wykonanie audytu zgodności kompletnego urządzenia z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/35/EU (norma EN 60204-1:2006) oraz Dyrektywą maszynową 2006/42/WE (norma PN-EN ISO 12100) z wytycznymi do wystawienia certyfikatu CE dla urządzenia.
Pełny zakres przedmiotowy usługi obejmuje następujące komponenty:
a. Zaprojektowanie, na bazie trójwymiarowego rysunku złożeniowego mechanizmu drukującego, obudowy do urządzenia. Projekt musi zawierać wszystkie elementy związane z ergonomią i bezpieczeństwem pracy operatora – ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań pozwalających na obsługę urządzenia przez osoby z ograniczeniami ruchowymi.
b. Zaproponowanie technologii wykonania obudowy i sporządzenie dokumentacji wykonawczej.
c. Wykonanie prototypu obudowy
d. Wykonanie audytu urządzenia wraz z opracowaną obudową stwierdzającego zgodność z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/35/EU (norma EN 60204-1:2006) oraz Dyrektywą maszynową 2006/42/WE (norma PN-EN ISO 12100)
e. Opracowanie wytycznych dla producenta urządzenia w zakresie wystawienia certyfikatu zgodności CE
W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do:
a. opracowania projektu obudowy urządzenia wraz trójwymiarową wizualizacją, opisu technologii wykonania wraz z dokumentacją wykonawczą.
b. wykonania prototypu obudowy urządzenia
c. wykonania audytu i przedstawienia Raportu końcowego z wykonanych czynności wraz z listą zaleceń dla Zamawiającego
c. dokonania analizy ew. uwag i zastrzeżeń przedstawionych przez Zamawiającego co do treści Raportu końcowego oraz uwzględnienia ich w treści Raportu. W przypadku uznania braku zasadności zgłaszanych uwag i zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzasadnienia odmowy wprowadzenia poprawek do treści Raportu

Kod i nazwa CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena brutto – 70%
2. Termin realizacji zamówienia – 30%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena brutto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena brutto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co)x70%x100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena brutto
Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To)x30%x100
gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1.Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie – pocztą lub osobiście na adres :
NANOO Printers sp. z o.o. , ul. gen. W. Sikorskiego 166, 18-400 Łomża (sekretariat Parku Przemysłowego Łomża)
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 12.05.2020 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data i godz. wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: NANOO Printers sp. z o.o. , ul. gen. W. Sikorskiego 166, 18-400 Łomża
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

Termin realizacji umowy:

31.12.2020

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Udzielenia zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

brak możliwości składania ofert częściowych

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

brak możliwości składania ofert wariantowych

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
2.Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną upublicznione.
3.Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
4.Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5.Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Przemysław Kida

Email: przemek.kida@nanooprinters.eu

Telefon: +48691667801

Informacja o wyniku postępowania:

Wybranym Oferentem została firma: IJK SERWIS Izabela Karolczak ul. Kwiatkowskiego 12/46, Warszawa.

(Informacja z dnia 13.05.2020r.)

Zapytanie 320-2020 Zapytanie-ofertowe-1-2020-NANOO-Printers-v2