logotypy-ue

Zapytanie 321/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-05-08

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-05-08

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Zawamed Sp. z o.o.

Adres: Targonie Wielkie 61; 16-075 Targonie Wielkie

NIP: 9662126986

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych związanych z opracowaniem receptury otrzymywania nanocząstek srebra w matrycy kosmetycznej do zastosowań medycznych
Opracowanie metody umieszczania nanocząstek srebra o średnicy 30 nm +/- 10 nm wytwarzanych na drodze redukcji chemicznej za pomocą biozgodnych reduktorów organicznych w matrycy

Zakres prac będzie obejmował następujące działania:
1. Dobranie hydrofilowej matrycy dla nanocząstek srebra poprzez sprawdzenie ich dyspergowalności w kliku dostępnych matrycach kosmetycznych i opracowanie sposobu formulacji,
2. Zoptymalizowanie zawartości nanocząstek w wybranej matrycy dla uzyskania produktu o jak najmniejszej możliwej zawartości pozwalającej jednak uzyskiwać bioaktywność produktu,
3. Wykonanie charakterystyki fizykochemicznej uzyskane kompozytu z zastosowaniem spektrofotometrii UV-vis, analizy termicznej TG i DSC (stabilność, zawartość srebra),
4. Przeprowadzenie analizy stabilności nanocząstek w dobranej matrycy za pomocą metody dynamicznego rozprasza nia światła DLS (pomiary potencjału zeta),
5. Badania tekstury uzyskanych preparatów za pomocą badań wiskozymetrycznych,
6. Przeprowadzenie testów równomiernej dyspersji nanocząstek w matrycy z użyciem mikroskopii TEM i SEM.

Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być raport zawierający:

a) Wyniki badań z syntetycznym podsumowaniem efektów uzyskanej nowej wiedzy (technologii),
b) Opracowanie procedury umieszczania nanocząstek srebra w matrycy kosmetycznej.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

1. Kryteria dopuszczające:
Wykonawca do wykonania zadania powinien:
• posiadać zespół naukowy składający się z (minimum 2 osób) pracujący w ośrodku naukowym z kategorią naukową A+
• kierownik zespołu powinien być samodzielnym pracownikiem naukowym (posiadać stopień naukowy min. dr habilitowanego). Powinien posiadać dorobek naukowy potwierdzonym artykułami (min. 2) w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, patentami lub zgłoszeniami patentowymi w obszarach: synteza nanocząstek metali (przede wszystkim srebra i złota), analiz fizykochemicznych nanomateriałów, materiałów hybrydowych typu nanocząstka-polimer, bioaktywne nanokompozyty
• zespół powinien dysponować laboratorium do syntezy organicznej wyposażone w minimum następującą aparaturą: reaktor do syntezy w skali laboratoryjnej pozwalający na prowadzenie syntez w sposób w pełni powtarzalny, co najmniej aparat do analizy termicznej TG i DSC, spektrofotometr UV-vis, aparat do mierzenia wielkości cząstek metodą dynamicznego rozpraszania światła DLS
2. Kryteria punktowe
a) Łączna cena netto – 90%
b) Termin wykonania umowy – 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Ocena kryteriów dopuszczających odbywa się na zasadzie spełnia/nie spełnia i jest dokonywana na podstawie danych zawartych w formularzu ofertowym. Do dalszej oceny będą kwalifikowały się jedynie oferty, które w każdym kryterium uzyskają status: spełnia.
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 90% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 10% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”.

Termin składania ofert:

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail: piotr.r.orlowski@gmail.com .
2. Do dnia 15.05.2020 r. oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin związania ofertą wynosi minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Załącznik można pobrać ze strony http://grantynarozwoj.pl .
4. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Termin realizacji umowy:

30.12.2020

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Dostawcą.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Nie dotyczy

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności gdy łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Piotr Orłowski

Email: piotr.r.orlowski@gmail.com

Telefon: 577 545 452

Informacja o wyniku postępowania:

Zapytanie w trakcie realizacji.

Zapytanie 321-2020 Załącznik-nr-1Zawamed