logotypy-ue

Zapytanie 322/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-05-08

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-05-08

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Piotr Radziszewski

Adres: ul. Armii Krajowej 111, 17-120 Brańsk

NIP: 5431256764

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac B + R dotyczących analizowanej linii technologii realizowanych przez przedsiębiorstwo Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Piotr Radziszewski.
Przedmiotowy zakres obejmuje następujące komponenty:
1) Ocena wpływu geometrii powierzchni czołowej złącza na jakość użytkową klejonych elementów meblarskich:
– Opis dotychczasowych sposobów przygotowania powierzchni czołowej złącza,
– Propozycja własnego przygotowania powierzchni,
– Przygotowanie próbek do badań z wykorzystaniem obecnych i nowych sposobów przygotowania powierzchni,
– Dodatkowo próbki należy przygotować z uwzględnieniem różnej siły docisku sklejanych elementów,
– Badania właściwości mechanicznych przygotowanych elementów,
– Opis uzyskanych wyników badań oraz wnioski.
2) Ocena wpływu lepkości środka smarnego na jakość pokrywania powierzchni złącza oraz na siłę połączenia:
– Opis procesu nanoszenia kleju w obecnym procesie technologicznym z uwzględnieniem ilości aplikowanego kleju oraz jego cech reologicznych,
– Propozycja zmiany lepkości kleju w układzie obecna lepkość (OL) – OL/3 – OL/2 oraz aplikacja przygotowanych mieszanin na elementy rzeczywiste,
– Przygotowanie elementów rzeczywistych w starym procesie technologicznym,
– Badania siły połączenia klejowego – wybór najkorzystniejszego rozwiązania,
– Opis uzyskanych wyników badań oraz wnioski,
– Raport końcowy z całości prac B + R.
3) Przygotowanie zgłoszenia patentowego na podstawie przeprowadzonych wyników badań z udziałem Rzecznika Patentowego.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

1) Cena ofertowa – 70 pkt,
2) Termin realizacji – 30 pkt,
Maksymalna możliwa ilość przyznanych punktów – 100 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

1. Zasady oceny kryteriów – opis sposobu obliczania punktacji:

1.1. Kryterium nr 1: Cena – według następującego wzoru:
Liczba punktów = (Cnn / Cnb) x waga kryterium

gdzie:
Cnn – najniższa zaoferowana cena netto spośród wszystkich rozpatrywanych ofert
Cnb – cena netto zaoferowana w badanej ofercie
WAGA KRYTERIUM [CENA] = 70 pkt

1.1.1. Cena musi uwzględniać dodatkowe zobowiązania podatkowe związane z transgranicznym nabywaniem towarów i usług, w tym tj. akcyza, cło lub równoważne.

1.1.2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.

1.2. Kryterium nr 2: Termin realizacji:
WAGA KRYTERIUM [Termin realizacji] = 30 pkt

gdzie:
0 – Wykonanie w terminie pow. 10 tygodni od zawarcia umowy
15 – Wykonanie w terminie do 10 tygodni od zawarcia umowy
30 – Wykonanie w terminie do 6 tygodni od zawarcia umowy
1.2.1. Termin realizacji na przedmiot zamówienia musi być podany liczbowo w miesiącach i nie może być dłuższy niż 15 tygodni.

1.2.2. Oferta z najkrótszym terminem realizacji na przedmiot zamówienia otrzyma największą ilość punktów.

1.2.3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o łączną wagę kryteriów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2).

3. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badanych ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

4. Ceny w walucie obcej będą przeliczane po kursie średnim NBP obowiązującym
na dzień, do którego należy składać oferty.

UWAGA: Ilość punktów obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Oferenta w Formularzu ofertowym (wg Załącznika Nr 1 do zapytania).

Termin składania ofert:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
a) poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres siedziby firmy: Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Piotr Radziszewski, ul. Armii Krajowej 111, 17-120 Brańsk,
W terminie do dnia 15.05.2020 r.

W przypadku ofert, które będą dostarczone drogą pocztową lub kurierską liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Piotr Radziszewski, ul. Armii Krajowej 111, 17-120 Brańsk,

lub

b) drogą elektroniczną na e-mail: tartak.radziszewski@gmail.com postaci skanu podpisanych dokumentów (oferta wraz z załącznikami) w terminie do dnia 15.05.2020 r.

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia naboru, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie: https://grantynarozwoj.pl/zapytania-ofertowe/, oraz wybrany oferent zostanie dodatkowy poinformowany indywidualnie.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferta powinna być ważna minimum 90 dni od dnia jej złożenia.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na dane zapytanie ofertowe.

8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://grantynarozwoj.pl/zapytania-ofertowe/

Wymagane załączniki:
a) Załącznik nr 1 Formularz Oferty;
b) Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań;
c) Załącznik nr 3 Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej.

Termin realizacji umowy:

Termin realizacji umowy nie może przekroczyć maksymalnego terminu podanego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość i zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia/umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a. gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

b. gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

c. gdy dostępność do zamawianego towaru w trakcie realizacji dostaw będzie niemożliwa w związku z jego wycofaniem, zmianą nazwy. W powyższej sytuacji na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę oferowanego towaru (typu – nazwy) z zastrzeżeniem, iż cena nowego towaru nie przekroczy ceny jednostkowej danej pozycji i parametry jakościowe nowego towaru będą nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające równoważność. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy o 30 dni roboczych licząc od dnia złożenia żądania w formie e-maila, faksu.

d. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z regulaminem konkursu – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji wykonania umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. Podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo są wykluczone z postępowania.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymienione i opisane powyżej rozwiązania technologiczne.

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.

5. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie Wykonawcom/Oferentom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

6. Zamawiający wykluczy wszystkie oferty, które nie będą spełniały zapisów niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Oferenta wykluczonego uważa się za odrzuconą.

7. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.

8. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń dotyczących poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.

9. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może
w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę/Oferenta do ich uzupełnienia.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Piotr Radziszewski

Email: tartak.radziszewski@gmail.com

Telefon: 85 73 75 405

Informacja o wyniku postępowania:

Liczba ofert jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie: 2

Nazwa wybranego Wykonawcy: Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., adres: Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin.

(Informacja z dnia 18.05.2020r.)

Zapytanie 322-2020 Załączniki_Tartak-Radziszewski