logotypy-ue

Zapytanie 324/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-05-27

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-05-27

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: MULTI ICE MARTA CHARUBIN

Adres: Zastocze 78 19-111 Krypno Kościelne

NIP: 9661384321

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo – rozwojowej mające na celu ustalenie receptury oraz opracowanie technologii produkcji przemysłowej koncentratu w proszku do produkcji kołaczy węgierskich tzw. Kurtoszkalacz.
W trakcie prac badawczo-rozwojowych należy wziąć pod uwagę następujące oczekiwania:
– Prace badawczo – rozwojowe mają na celu dobranie odpowiedniej receptury i technologii, która zapewni możliwość przechowywania gotowego produktu (koncentrat w proszku) przez okres minimum 3 miesięcy, licząc od daty produkcji.
– Opracowanie technologii ciasta drożdżowego w proszku, które po wymieszaniu wypieka się na tzw. Roznach do kołacza.
– Problemy do rozwiązania w przypadku koncentratu – zastosowanie drożdży. Drożdże świeże nie mogą być użyte (produkt sypki). Drożdże instant mają długi czas reaktywacji.
– Problemy do rozwiązania w przypadku produktu gotowego. Uzyskanie chrupiącej skórki (skłonność cukru do przypalania się , gorzki smak).
– Możliwość użycia mąki pełnoziarnistej lub otrąb zbożowych (produkt zdrowszy, atrakcyjniejszy).
– Receptura nie może zawierać konserwantów i sztucznych barwników.
– Wynikiem prac będzie gotowy koncentrat proszku do produkcji kołaczy węgierskich tzw. Kurtoszkalacz.
2. Przedmiot zamówienia dotyczy:
a. Opracowania i weryfikacji receptury produktu.
b. Opracowania i weryfikacji technologii wytworzenia produktu.
c. Wykonania prób technologicznych obejmujących badania mikrobiologiczne oraz ocenę sensoryczną gotowego produktu (po upieczeniu).
d. Sprawdzenia oczekiwanego okresu przydatności do spożycia poprzez badania przechowalnicze.
e. Sumaryczny termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekraczać 120 dni od daty zawarcia umowy.
Zakres usługi musi obejmować wszystkie elementy wymienione w punktach 1 i 2.

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 90%
2. Termin realizacji zamówienia – 10%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 90% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 10% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Maksymalny okres realizacji wynosi 120 dni.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: MULTI ICE MARTA CHARUBIN, Zastocze 78, 19-111 Krypno Kościelne lub przesłać e-mailem na adres: biuro@multiice.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 03.06.2020 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: MULTI ICE MARTA CHARUBIN, Zastocze 78, 19-111 Krypno Kościelne
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Termin realizacji umowy:

Maksymalny okres realizacji wynosi 120 dni.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Udzielenia zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
2. Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną upublicznione.
3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Radosław Charubin

Email: biuro@multiice.pl

Telefon: 668 120 177

Informacja o wyniku postępowania:

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta.

W wyniku dokonanej oceny ustalono, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FHU TECHNOLOGIE SPOŻYWCZE Robert Czekała.

(Informacja z dnia 04.06.2020r.)

Zapytanie 324-2020 ZAPYTANIE-OFERTOWE-1_05_20