logotypy-ue

Zapytanie 325/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-05-28

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-05-27

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: ROLETIX Sylwester Piechowski

Adres: Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 102, 18-400 poczta Łomża, woj. Podlaskie, powiat łomżyński, gmina: Łomża

NIP: 7182011087

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na zaprojektowaniu innowacyjnego systemu rolet zewnętrznych dedykowanych do tkanin zewnętrznych typu SCREEN (przepuszczające światło ale nie przepuszczające ciepła). Zakup usług jest niezbędne do wdrożenia nowego produktu do użytkowania. Wykonawca w ramach usługi powinien zaprojektować kompletny system w CAD lub innym programie 3d kompatybilnym do realizacji matryc / form aluminium i pcv: w tym
– Prowadnice Zip,
– Prowadnice Standard,
– Prowadnice ZIP podtynkowe do zabudowy,
– Prowadnice podwójne,
– Skrzynki dostępne w 3 rozmiarach,
– System elewacyjny / fasadowy oraz system podtynkowy do zabudowy tzn. do zabudowania ociepleniem tak aby skrzynka była nie widoczna,
– Model listwy dolnej do systemu ZIP. (2 modele)
– Model listwy dolnej do systemu standard (2 modele)
– Skrzynki z możliwością łączenia modułowego tzw. Zestawy. Jedna skrzynka kilka rolet w jednym systemie.
– 4 modele rur nawojowych
Wykonawca na podstawie projektów powinien opracować i stworzyć prototyp kompletnego systemu rolet na drukarce 3D umożliwiających zamontowanie rolety na windzie kontrolnej. Jak i również realizacje prototypu 3d każdego elementu osobno.
Wykonanie prototypu odbędzie się na podstawie zatwierdzonego przez zamawiającego projektu, konsultowanego w trakcie realizacji.
Zaprojektowanie systemy powinny być tak opracowane aby największa skrzynia / model rolety mógł wytrzymać ciężkie warunki atmosferyczne przy rozmiarach 7m x 6m.
W wyniku zrealizowania dostawy licencji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
• Kompletną dokumentacje projektową
• Kompletny prototyp systemu rolet
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Oferta powinna być ważna nie krócej niż 60 dni.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2: Usługi badawcze i eksperymentalno- rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1. cena netto w PLN – 70% – maksymalna liczba punktów = 70
2. czas realizacji (łączna liczba dni roboczych przewidziana na realizację wszystkich usług objętych niniejszym zapytaniem) – 30% – maksymalna liczba punktów = 30

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły: C n = (C min/Cr)x100 x 70% C min – cena minimalna w zbiorze C r – cena oferty rozpatrywanej C n – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium ceny netto w PLN
b) punkty w ramach kryterium czas realizacji będą przyznawane wg następującej formuły: B n = (B min/Br)x 100 x 30% B min – czas realizacji minimalny w zbiorze B r – czas realizacji oferty rozpatrywanej B n – ilość punktów przyznana ofercie
w ramach kryterium czas realizacji

Termin składania ofert:

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem lub pocztą. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Oferty należy składać do dnia 04.06.2020 roku do godziny 16.00
Miejsce składania ofert:
ROLETIX Sylwester Piechowski, Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 102, 18-400 poczta Łomża, woj. Podlaskie, powiat łomżyński, gmina: Łomża

Termin realizacji umowy:

Zamówienie powinno być zrealizowane do 15.12.2020 roku.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Nie przewiduje się zmian umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
1. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
2. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Sylwester Piechowski

Email: piechowski@roletix.com

Telefon: 48 507 636 032

Informacja o wyniku postępowania:

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta.

Wybrana została oferta od GLOBAL MEDIA CENTER Marcin Gajda ul. Polna 76A, 18-400 Łomża.

(Informacja z dnia 04.06.2020r.)

Zapytanie 325-2020 Formularz-ofertowy-z-załącznikami