logotypy-ue

Zapytanie 326/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-06-02

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-06-02

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: PPUH „OMEX” ADAM OSTASZEWSKI

Adres: Białystok, Produkcyjna 79/1

NIP: 5421021284

Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie prac badawczych:
1) badań (mikrobiologicznych, testy stabilności i kompatybilności, testy konserwacji) produktów kosmetycznych – naturalnych żeli pod prysznic
2) raportu bezpieczeństwa produktu, po przeprowadzonych badaniach, wykonanego przez Safety assesora

Kod i nazwa CPV: 33711520-8, 33711300-0

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Cena (waga 1.0)
Czas wykonania badań (waga 1.0)
Firma, z którą współpracujemy i spełnia powyższe wymagania dodatkowy 1 punkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Najniższa cena 1 punkt
Czas wykonania badań – miesiąc – 1punkt
2 miesiące – 0,7punktu
3miesiące, lub dłużej – 0,5punktu
Firma, z którą współpracujemy i spełnia powyższe wymagania dodatkowy 1 punkt

Termin składania ofert:

09.06.2020

Termin realizacji umowy:

20.10.2020

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

brak zmian

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Istnieje możliwość wykonania odrębnie badań oraz odrębnie oceny bezpieczeństwa produktu przez dwie niezależne firmy

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Minimalne warunki: Ocenę bezpieczeństwa musi wykonać doświadczony safety assesor

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Poszukiwane osoby z doświadczeniem

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Kacper Ostaszewski

Email: Kacperostaszewski006@gmail.com

Telefon: 787511751

Informacja o wyniku postępowania:

Zapytanie w trakcie realizacji.