logotypy-ue

Granty na rozwój twojej firmy

Granty na rozwój twojej firmy można pozyskać z projektu Granty na badania i rozwój. Jest on dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Celem projektu jest upowszechnienie podejmowania działalności B+R przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w celu podniesienia rynkowej konkurencyjności.

Projekt polega na utworzeniu i zarządzaniu funduszem grantów o wartości 8 948 000,00 PLN. Granty przeznaczone zostaną na dofinansowanie projektów rozwojowych obejmujących prowadzenie przez przedsiębiorcę własnych prac badawczo-rozwojowych. Ponadto mogą one zostać przyznane na korzystanie z usług innych podmiotów, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe na rzecz beneficjenta. W związku z powyższym granty będą służyć podniesieniu konkurencyjności podlaskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Na co można wydatkować granty na rozwój

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki przedsiębiorców na zakup:

  • usług badawczych,
  • praw własności intelektualnej,
  • patentów,
  • licencji,
  • know how,
  • audytów technologicznych,
  • a także na przejście procedury patentowej.

Całkowita wartość projektu wynosi 11.579.058,83 PLN, z czego wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 10.000.000,00 PLN.

Planowany okres realizacji projektu: od 17.04.2019r. do 16.04.2021r.

Nabór wniosków na granty na rozwój rozpoczyna się  3 czerwca 2019r.

Poziom dofinansowania

Wartość grantu na wsparcie jednego projektu rozwojowego nie może przekroczyć 100 000,00 zł oraz 75% wartości kwalifikowalnych wydatków i może zostać zwiększona o:

  • 5 punktów procentowych, w przypadku, kiedy Wnioskodawca nie korzystał, w charakterze beneficjenta, ze wsparcia na realizację projektów w ramach programów RPO WP 2007-2013, RPO WP 2014-2020, PO IG 2007-2013, PO IR 2014-2020, PO RPW 2007-2013, PO PW 2014-2020,
  • 5 punktów procentowych, w przypadku kiedy projekt rozwojowy dotyczy sektora gospodarki zaliczanego do rdzenia specjalizacji regionu,
  • 10 punktów procentowych, w przypadku kiedy projekt rozwojowy obejmuje zgłoszenie do Urzędu Patentowego prawa własności intelektualnej.

Oczywiście zwiększenie intensywności wsparcia polega na dodaniu dodatkowych punktów procentowych do podstawowej intensywności za spełnienie każdego z ww. warunków. Maksymalna, dopuszczalna intensywność wsparcia nie może przekroczyć 85% wartości kwalifikowanych wydatków poniesionych w ramach projektu.

W celu dokładnego zapoznania się z z procedurą składania wniosków i wypełniania dokumentów aplikacyjnych organizujemy specjalne seminaria, które są dostępne w zakładce Aktualności.