logotypy-ue

DODAJ ZAPYTANIE OFERTOWE

  Zapytanie ofertowe:

  Data sporządzenia zapytania ofertowego:
  Dane zamawiającego:
  Nazwa firmy:
  Adres firmy:
  NIP:
  Opis przedmiotu zamówienia:
  Kod i nazwa CPV:

  Lista kodów CPV
  Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
  Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
  Termin i sposób składania ofert (nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od upublicznienia zapytania ofertowego i/lub od wystąpienia z zapytaniem ofertowym do potencjalnego dostawcy/wykonawcy)
  Termin realizacji umowy:
  Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
  Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:
  Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej: Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
  Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego
  Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
  Imię i nazwisko
  Email:
  Telefon:
  Dołącz plik (max. 5MB):
  Informacja o wyniku postępowania: Zapytanie w trakcie realizacji.

  Informację o wyniku postępowania ofertowego należy przesłać na adres rif@pfrr.pl niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu podając co najmniej.: nr i datę ogłoszenia, nazwę zamawiającego, liczbę ofert jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie, nazwę wybranego wykonawcy/ów.

  ZAPYTANIA OFERTOWE

  Zapytanie 326/2020

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-06-02

  Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-06-02

  Dane zamawiającego:

  Nazwa firmy: PPUH „OMEX” ADAM OSTASZEWSKI

  Adres: Białystok, Produkcyjna 79/1

  NIP: 5421021284

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Przeprowadzenie prac badawczych:
  1) badań (mikrobiologicznych, testy stabilności i kompatybilności, testy konserwacji) produktów kosmetycznych – naturalnych żeli pod prysznic
  2) raportu bezpieczeństwa produktu, po przeprowadzonych badaniach, wykonanego przez Safety assesora (więcej…)

  Zapytanie 325/2020

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-05-28

  Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-05-27

  Dane zamawiającego:

  Nazwa firmy: ROLETIX Sylwester Piechowski

  Adres: Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 102, 18-400 poczta Łomża, woj. Podlaskie, powiat łomżyński, gmina: Łomża

  NIP: 7182011087

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na zaprojektowaniu innowacyjnego systemu rolet zewnętrznych dedykowanych do tkanin zewnętrznych typu SCREEN (przepuszczające światło ale nie przepuszczające ciepła). Zakup usług jest niezbędne do wdrożenia nowego produktu do użytkowania. Wykonawca w ramach usługi powinien zaprojektować kompletny system w CAD lub innym programie 3d kompatybilnym do realizacji matryc / form aluminium i pcv: w tym (więcej…)

  Zapytanie 324/2020

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-05-27

  Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-05-27

  Dane zamawiającego:

  Nazwa firmy: MULTI ICE MARTA CHARUBIN

  Adres: Zastocze 78 19-111 Krypno Kościelne

  NIP: 9661384321

  Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo – rozwojowej mające na celu ustalenie receptury oraz opracowanie technologii produkcji przemysłowej koncentratu w proszku do produkcji kołaczy węgierskich tzw. Kurtoszkalacz.
  W trakcie prac badawczo-rozwojowych należy wziąć pod uwagę następujące oczekiwania: (więcej…)

  Zapytanie 323/2020

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-05-18

  Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-05-18

  Dane zamawiającego:

  Nazwa firmy: NATURE NATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Adres: UL. POLNA 4 18-500 KOLNO

  NIP: 2910229195

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie opracowania nowej linii produktów medyczno-chemicznych.
  W zakres zamówienia wchodzi opracowanie receptury oraz przekazanie do niej praw własności intelektualnej, stworzenie prototypów, wykonanie wymaganych przepisami badań i dokumentacji dla linii innowacyjnych produktów medyczno-chemicznych, w skład której wejdą: (więcej…)

  Zapytanie 322/2020

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-05-08

  Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-05-08

  Dane zamawiającego:

  Nazwa firmy: Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Piotr Radziszewski

  Adres: ul. Armii Krajowej 111, 17-120 Brańsk

  NIP: 5431256764

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac B + R dotyczących analizowanej linii technologii realizowanych przez przedsiębiorstwo Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Piotr Radziszewski.
  Przedmiotowy zakres obejmuje następujące komponenty: (więcej…)

  Zapytanie 321/2020

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-05-08

  Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-05-08

  Dane zamawiającego:

  Nazwa firmy: Zawamed Sp. z o.o.

  Adres: Targonie Wielkie 61; 16-075 Targonie Wielkie

  NIP: 9662126986

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych związanych z opracowaniem receptury otrzymywania nanocząstek srebra w matrycy kosmetycznej do zastosowań medycznych
  Opracowanie metody umieszczania nanocząstek srebra o średnicy 30 nm +/- 10 nm wytwarzanych na drodze redukcji chemicznej za pomocą biozgodnych reduktorów organicznych w matrycy (więcej…)

  Zapytanie 320/2020

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-05-05

  Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-05-05

  Dane zamawiającego:

  Nazwa firmy: NANOO Printers Sp. z o.o.

  Adres: ul. Gen. W.Sikorskiego 166

  NIP: 7182152209

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu prototypu obudowy urządzenia drukującego wykorzystującego atramenty nano-pigmentowe oraz wykonanie audytu zgodności kompletnego urządzenia z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/35/EU (norma EN 60204-1:2006) oraz Dyrektywą maszynową 2006/42/WE (norma PN-EN ISO 12100) z wytycznymi do wystawienia certyfikatu CE dla urządzenia.
  Pełny zakres przedmiotowy usługi obejmuje następujące komponenty: (więcej…)

  Zapytanie 319/2020

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-29

  Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-29

  Dane zamawiającego:

  Nazwa firmy: Zakład Produkcyjno -Usługowo -Handlowy „MICHAŁ”Krzysztof Targoński

  Adres: ul. Przemysłowa 4 , 18-200 Wysokie Mazowieckie

  NIP: 722-103-29-01

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

  Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej prac badawczo-rozwojowych, pomocnych przy tworzeniu silosów z blachy ocynkowanej falistej przeznaczonych do składowania materiałów sypkich, obejmujących swoim zakresem wykonanie obliczeń wytrzymałościowych metodą elementów skończonych (MES) silosów (o tonażu 1000t, 2000t, 5000t, 10000t) z estakadami wraz z doborem płyt fundamentowych i przygotowaniem dokumentacji zawierającym punkty poniżej. (więcej…)

  Zapytanie 318/2020

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-28

  Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-28

  Dane zamawiającego:

  Nazwa firmy: DKML Marek Lulewicz

  Adres: Białystok, ul. św. Rocha, nr 10, lok. 3, 15-879

  NIP: 9661576173

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych i eksperymentalno-rozwojowych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu systemu do dezynfekcji pomieszczeń opartych na promiennikach UVC.
  Celem zamawianej usługi badawczej jest stworzenie mobilnego systemu do dezynfekcji pomieszczeń z promiennikami UVC. Opracowanie rozwiązanie powinno pozwalać na: (więcej…)

  Zapytanie 317/2020

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-28

  Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-27

  Dane zamawiającego:

  Nazwa firmy: 2M Inżynieria Budowlana Sp. z o.o.

  Adres: 15-237 Białystok, ul. Mickiewicza 80/2

  NIP: 5423363646

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie stanowiska do prefabrykacji jednej sekcji drewnianego szkieletu domu jednorodzinnego. Minimalne wymiary sekcji możliwej do wykonania to 200 cm szerokości i 350 cm wysokości. Stanowisko powinno zostać tak zaprojektowane, żeby można było wykonać na nim wszystkie czynności na drodze od desek o odpowiednich przekrojach dostarczonych z tartaku, do kompletnej sekcji szkieletu domu, gotowej do zamontowania na budowie. Do stanowiska powinna zostać opracowana procedura obróbki drewna na stanowisku i montażu elementów w kompletną sekcję szkieletu. W ramach zamówienia powinien zostać też wykonany opis stanowiska do zgłoszenia patentu lub wzoru użytkowego. (więcej…)