logotypy-ue

DODAJ ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe:

Data sporządzenia zapytania ofertowego:
Dane zamawiającego:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
NIP:
Opis przedmiotu zamówienia:
Kod i nazwa CPV:

Lista kodów CPV
Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Termin i sposób składania ofert (nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od upublicznienia zapytania ofertowego i/lub od wystąpienia z zapytaniem ofertowym do potencjalnego dostawcy/wykonawcy)
Termin realizacji umowy:
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:
Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej: Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego
Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Imię i nazwisko
Email:
Telefon:
Dołącz plik (max. 5MB):
Informacja o wyniku postępowania: Zapytanie w trakcie realizacji.

Informację o wyniku postępowania ofertowego należy przesłać na adres rif@pfrr.pl niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu podając co najmniej.: nr i datę ogłoszenia, nazwę zamawiającego, liczbę ofert jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie, nazwę wybranego wykonawcy/ów.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie 282/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-03-27

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-03-27

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy MICHAŁ Krzysztof Targoński

Adres: ul. Przemysłowa 4 , 18-200 Wysokie Mazowieckie

NIP: 722-103-29-01

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej prac badawczo-rozwojowych, pomocnych przy tworzeniu silosów z blachy ocynkowanej falistej przeznaczonych do składowania materiałów sypkich, obejmujących swoim zakresem wykonanie obliczeń wytrzymałościowych metodą elementów skończonych (MES) silosów (o tonażu 1000t, 2000t, 5000t, 10000t) z estakadami wraz z doborem płyt fundamentowych i przygotowaniem dokumentacji zawierającym punkty poniżej. (więcej…)

Zapytanie 281/2020

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-03-20

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-03-19

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: BND LIGHT Bartosz Niewiarowski

Adres: Kolejowa 12E 15-701 Białystok

NIP: 5422991518

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych i eksperymentalno-rozwojowych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu konstrukcji skalowalnego lumenomierza, możliwego do wykonania w technologii druku przestrzennego. (więcej…)

Zapytanie 280/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-03-17

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-03-16

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: ELSUN Dariusz Długosz

Adres: Towarowa 2/52 15-007 Białystok

NIP: 9661832989

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych i eksperymentalno rozwojowych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu systemu sterowania fotogoniometrem C-γ.
Celem zamawianej usługi badawczej jest stworzenie elektronicznego układu sterowania fotogoniometru C-γ wyposażonego w silniki krokowe oraz opracowanie oprogramowania komputerowego pozwalającego na: (więcej…)

Zapytanie 279/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-27

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-27

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Parbet – Łukasz Arasimowicz

Adres: Danówek 16, 19-200 Grajewo

NIP: 7191488073

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu audytu technologicznego całego przedsiębiorstwa „Parbet – Łukasz Arasimowicz”.
Pełny zakres przedmiotowy obejmuje następujące komponenty: (więcej…)

Zapytanie 278/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-27

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: GRAFS Paweł Żyłkowski

Adres: Hryniewicze 16, 15-378 Białystok

NIP: 9661926377

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace badawczo – rozwojowe, opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie szafy sterowniczej do prototypu maszyny CNC – automatycznej szlifierki do ostrzenia noży listwowych, z uchylnym stołem elektromagnetycznym.
Pełny zakres przedmiotowy usługi obejmuje: (więcej…)

Zapytanie 277/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-27

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: ALEH RADOMSKI

Adres: ul. Narcyzy Żmichowskiej 15, 15-166 Białystok

NIP: 9662133472

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu prototypu nowego produktu – ergonomicznej rakiety do tenisa na rzecz firmy Aleh Radomski. W ramach usługi badawczo-rozwojowej konieczne jest opracowanie rozwiązania, które pozwoli na wprowadzenie nowego, innowacyjnego produktu do oferty firmy. (więcej…)

Zapytanie 276/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-27

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: ALEH RADOMSKI

Adres: ul. Narcyzy Żmichowskiej 15, 15-166 Białystok

NIP: 9662133472

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu prototypu nowego produktu – ergonomicznej rakiety do badmintona na rzecz firmy Aleh Radomski. W ramach usługi badawczo-rozwojowej konieczne jest opracowanie rozwiązania, które pozwoli na wprowadzenie nowego, innowacyjnego produktu do oferty firmy. (więcej…)

Zapytanie 275/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-26

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: GRAFS Paweł Żyłkowski

Adres: Hryniewicze 16, 15-378 Białystok

NIP: 9661926377

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace badawczo – rozwojowe i wykonanie prototypu korpusu i suportu maszyny CNC – automatycznej szlifierki do ostrzenia noży listwowych, z uchylnym stołem elektromagnetycznym.
Maszyna musi spełniać warunki techniczne oraz konstrukcyjne umożliwiające automatyczne ostrzenie stalowych noży listwowych wykorzystywanych w branży recyklingowej oraz leśnej o długości do 1800 mm. (więcej…)

Zapytanie 274/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-26

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: GRAFS Paweł Żyłkowski

Adres: Hryniewicze 16, 15-378 Białystok

NIP: 9661926377

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace badawczo – rozwojowe, opracowanie projektu oraz dokumentacji technicznej prototypu maszyny CNC – automatycznej szlifierki do ostrzenia noży listwowych, z uchylnym stołem elektromagnetycznym.
Maszyna musi spełniać warunki techniczne oraz konstrukcyjne umożliwiające automatyczne ostrzenie stalowych noży listwowych wykorzystywanych w branży recyklingowej oraz leśnej o długości do 1800 mm. (więcej…)

Zapytanie 273/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-26

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: GRAFS Paweł Żyłkowski

Adres: Hryniewicze 16, 15-378 Białystok

NIP: 9661926377

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace badawczo – rozwojowe, opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie stołów elektromagnetycznych do prototypu maszyny CNC – automatycznej szlifierki do ostrzenia noży listwowych, z uchylnym stołem elektromagnetycznym. (więcej…)