logotypy-ue

DODAJ ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe:

Data sporządzenia zapytania ofertowego:
Dane zamawiającego:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
NIP:
Opis przedmiotu zamówienia:
Kod i nazwa CPV:

Lista kodów CPV
Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Termin i sposób składania ofert (nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od upublicznienia zapytania ofertowego i/lub od wystąpienia z zapytaniem ofertowym do potencjalnego dostawcy/wykonawcy)
Termin realizacji umowy:
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:
Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej: Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego
Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Imię i nazwisko
Email:
Telefon:
Dołącz plik (max. 5MB):
Informacja o wyniku postępowania: Zapytanie w trakcie realizacji.

Informację o wyniku postępowania ofertowego należy przesłać na adres rif@pfrr.pl niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu podając co najmniej.: nr i datę ogłoszenia, nazwę zamawiającego, liczbę ofert jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie, nazwę wybranego wykonawcy/ów.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie 189/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-18

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-07-18

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: GLOW Urszula Tałałaj

Adres: ul. Zwierzyniecka 1 lok. 1, 15-312 Białystok

NIP: 5423085466

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie receptury, wykonanie badań oraz raportu z oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (więcej…)

Zapytanie 188/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-17

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-07-17

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe” INTERTECH” Piotr Jankowski

Adres: ul Wojska Polskiego 100, 18-300 Zambrów

NIP: 7231394497

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup czterech licencji na oprogramowanie do opracowywania i projektowania innowacyjnych maszyn rolniczych. (więcej…)

Zapytanie 187/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-16

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-07-16

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Olejowy Raj Kamila Zubrycka-Sobolewska

Adres: ul. Przemysłowa 1, 16-010 Wasilków

NIP: 9661931071

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie receptury, stworzenia prototypów oraz wykonania raportu z oceny bezpieczeństwa poniższych produktów kosmetycznych (więcej…)

Zapytanie 186/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-15

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-07-15

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: ASM Technology Sp. z o.o.

Adres: Ul. Lniana 41, 15-665 Białystok

NIP: 9512388466

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla separatora ziarna wykonanego na podstawie zgłoszenia patentowego PCT/UA2016/000030, numer publikacji WO2016195615, pozwalającej na uzyskanie wydajności rzeczywistej czyszczenia, co najmniej 100 ton na godzinę. (więcej…)

Zapytanie 185/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-15

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-07-15

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: ASM Technology Sp. z o.o.

Adres: Ul. Lniana 41, 15-665 Białystok

NIP: 9512388466

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla separatora ziarna wykonanego na podstawie zgłoszenia patentowego PCT/UA2016/000030, numer publikacji WO2016195615, pozwalającej na uzyskanie wydajności rzeczywistej czyszczenia, co najmniej 5 ton na godzinę. (więcej…)

Zapytanie 184/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-12

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-07-12

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Perspektywy Monika Kliber

Adres: ul. Jodłowa, nr 3, lok. 15, 16-001 Ignatki-Osiedle

NIP: 7191475679

Opis przedmiotu zamówienia:

Zapewnienie infrastruktury do wirtualizacji szkoleń

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług związanych z realizacją prac badawczo – rozwojowych z zakresu wyboru środowiska i infrastruktury oraz opracowanie prototypu aplikacji webowej do realizacji szkoleń i kursów wirtualnych. (więcej…)

Zapytanie 183/2019

Dnia 2019-07-18 zapytanie zostało anulowane. (więcej…)

Zapytanie 182/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-11

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-07-10

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: CAN-POL sp. z o.o.

Adres: Zwierzyniecka 10, 15-333 Białystok,

NIP: 5322075779

Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia wzoru przemysłowego, przeprowadzenie badania zdolności rejestrowej, złożenie wniosku o rejestrację wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadanie na decyzje i postanowienia UPRP. (więcej…)

Zapytanie 181/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-11

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-07-10

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: CAN-POL sp. z o.o.

Adres: Zwierzyniecka 10, 15-333 Białystok,

NIP: 5322075779

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu audytu technologicznego przedsięwzięcia realizowanego przez przedsiębiorstwo CAN-POL sp. z o. o. w zakresie oceny potrzeb, potencjału i możliwości wdrożenia innowacji produktowej której celem jest opracowanie naturalnego, ziołowego ekstraktu stanowiącego wkład do e-papierosów, mającego działanie pobudzające i relaksujące dla osób rzucających palenie. (więcej…)

Zapytanie 180/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-11

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-07-10

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: CAN-POL sp. z o.o.

Adres: Zwierzyniecka 10, 15-333 Białystok,

NIP: 5322075779

Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie usługi badawczej, której celem jest opracowanie naturalnego, ziołowego ekstraktu stanowiącego wkład do e-papierosów, mającego działanie pobudzające i relaksujące dla osób rzucających palenie. (więcej…)