logotypy-ue

DODAJ ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe:

Data sporządzenia zapytania ofertowego:
Dane zamawiającego:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
NIP:
Opis przedmiotu zamówienia:
Kod i nazwa CPV:

Lista kodów CPV
Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Termin i sposób składania ofert (nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od upublicznienia zapytania ofertowego i/lub od wystąpienia z zapytaniem ofertowym do potencjalnego dostawcy/wykonawcy)
Termin realizacji umowy:
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:
Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej: Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego
Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Imię i nazwisko
Email:
Telefon:
Dołącz plik (max. 5MB):
Informacja o wyniku postępowania: Zapytanie w trakcie realizacji.

Informację o wyniku postępowania ofertowego należy przesłać na adres rif@pfrr.pl niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu podając co najmniej.: nr i datę ogłoszenia, nazwę zamawiającego, liczbę ofert jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie, nazwę wybranego wykonawcy/ów.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie 259/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-20

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-20

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Olimp Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wanda Kowalczyk

Adres: ul. Piaskowa 18 A, 18-106 Niewodnica Korycka

NIP: 846-107-58-33

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczych dotyczących testowania właściwości materiałów i komponentów niezbędnych do produkcji nowego modelu specjalistycznego środka asekuracyjnego . (więcej…)

Zapytanie 258/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-19

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-19

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: BXPRESS SP. z o.o.

Adres: ul. Polowa 9A 15-612 Białystok

NIP: 5423228345

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie offline’owego rozwiązania informatycznego dla sytemu zarządzania gastronomią online forgastro.pl , którego celem będzie zniwelowanie utraty funkcjonalności systemu w przypadku awarii sieci, utraty dostępu do internetu przez serwery sytemu lub przez komputery użytkowników sytemu . (więcej…)

Zapytanie 257/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-18

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-18

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: LOB SP Z O O

Adres: Zwierzyniecka 10/12, 15-333 Białystok,

NIP: 5423276947

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji do zgłoszenia wzoru przemysłowego, przeprowadzenie badania zdolności rejestrowej, złożenie wniosku o rejestrację wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadanie na decyzje i postanowienia UPRP. (więcej…)

Zapytanie 256/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-17

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-17

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: DMK BUDOWNICTWO Dariusz Dziuba Sp.k.

Adres: Markowszczyzna 80, 18-106 Turośń Kościelna, Gmina Turośń Kościelna

NIP: 9662100484

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace badawczo – rozwojowe i opracowanie prototypu wraz z dokumentacją techniczną domku mobilnego dla osób niepełnosprawnych. (więcej…)

Zapytanie 255/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-17

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-17

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: LOB SP Z O O

Adres: Zwierzyniecka 10/12, 15-333 Białystok,

NIP: 5423276947

Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie usługi badawczej, której celem jest opracowanie ziołowego preparatu o właściwościach uspokajających i relaksujących w formie wkładu do e-papierosów. (więcej…)

Zapytanie 254/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-17

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-17

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: LOB SP Z O O

Adres: Zwierzyniecka 10/12, 15-333 Białystok,

NIP: 5423276947

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu audytu technologicznego przedsięwzięcia realizowanego przez przedsiębiorstwo LOB sp. z o. o. w zakresie oceny potrzeb, potencjału i możliwości wdrożenia innowacji produktowej której celem jest opracowanie uspokajającego i relaksującego preparatu ziołowego jako wkładu do e-papierosów. (więcej…)

Zapytanie 253/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-17

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-17

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: LOB SP Z O O

Adres: Zwierzyniecka 10/12, 15-333 Białystok,

NIP: 5423276947

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji do zgłoszenia wzoru przemysłowego, przeprowadzenie badania zdolności rejestrowej, złożenie wniosku o rejestrację wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadanie na decyzje i postanowienia UPRP. (więcej…)

Zapytanie 252/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-17

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-17

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: LOB SP Z O O

Adres: Zwierzyniecka 10/12, 15-333 Białystok,

NIP: 5423276947

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu audytu technologicznego przedsięwzięcia realizowanego przez przedsiębiorstwo LOB sp. z o. o. w zakresie oceny potrzeb, potencjału i możliwości wdrożenia innowacji produktowej której celem jest opracowanie naturalnego, ziołowego ekstraktu stanowiącego wkład do e-papierosów, mającego działanie pobudzające i orzeźwiające dla osób rzucających palenie. (więcej…)

Zapytanie 251/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-17

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-17

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: LOB SP Z O O

Adres: Zwierzyniecka 10/12, 15-333 Białystok,

NIP: 5423276947

Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie usługi badawczej, której celem jest opracowanie naturalnego, ziołowego ekstraktu stanowiącego wkład do e-papierosów, mającego działanie pobudzające i orzeźwiające dla osób rzucających palenie. (więcej…)

Zapytanie 250/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-16

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-16

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: NOWA EKOLOGIA SP Z O O

Adres: ul. Targowa 6, 18-414 Nowogród

NIP: 7182146137

Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia wzoru przemysłowego, przeprowadzenie badania zdolności rejestrowej, złożenie wniosku o rejestrację wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadanie na decyzje i postanowienia UPRP. (więcej…)