logotypy-ue

Zapytanie 58/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-05-29

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-05-29

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: „TOBO” Datczuk Spółka jawna

Adres: Kuriany 104, 15-589 Białystok

NIP: 5422498686

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Planowane prace B+R nad stelażem biurka regulowanego mechanicznie mają na celu usprawnienie mechanizmu podnoszenia/opuszczania blatu roboczego oraz poprawienie estetyki zaproponowanego rozwiązania. Planowany zakres działań będzie obejmował przeprowadzenie prac badawczych mających na celu:
• analizę budowy kolumn wsporczych wraz określeniem wymiarów profili oraz ich przekroi poprzecznych (prostokątny, kwadratowy, okrągły), w celu zminimalizowania gabarytów układu wsporczego.
• budowę przestrzennego modelu 3D CAD
• opracowanie systemu zwalniania mechanizmu unoszenia, z uwzględnieniem jego skrajnego położenia względem kolumny wsporczej
• opracowanie mechanizmu unoszenia przystosowanego do blatu z płyty wiórowej grubości 25mm i płyty kompaktowej 12mm
• zminimalizowanie miejsc newralgicznych pod względem bezpieczeństwa
• opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej niezbędnej do wykonania prototypu stelaża.
W wyniku przeprowadzonych badań opracowane zostanie rozwiązanie konstrukcyjne stołu z mechanicznie unoszonym blatem roboczym bez konieczności wykorzystania zewnętrznych źródeł zasilania. W ramach planowanych prac przedstawiony zostanie mechanizm unoszenia dostosowany do standardowych formatów blatów roboczych wykonanych płyty wiórowej lub płyty kompaktowej.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

1. Łączna cena netto – 90%
2. Termin wykonania umowy – 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 90% x 100
gdzie:
– Cn – najniższa zaproponowana cena netto
– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 10% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Termin składania ofert:

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail: b.datczuk@tobo.pl .
2. Do dnia 6.06.2019 r. do godziny 9.00 oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin związania ofertą wynosi minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Załącznik można pobrać ze strony http://grantynarozwoj.pl .
4. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Termin realizacji umowy:

Data wykonania umowy: najpóźniej do 31.12.2020

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Dostawcą.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Nie dotyczy

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności gdy łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Bożena Datczuk

Email: b.datczuk@tobo.pl

Telefon: 696 077 372

Informacja o wyniku postępowania:

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła 1 oferta.

Zamówienia udzielono firmie: Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

Zapytanie 58-2019 Załącznik-nr-1Tobo