logotypy-ue

Zapytanie 193/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-25

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-07-25

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: PU-H „PROMIT” Lucjan Tymiński

Adres: ul. Dąbrowskiego 28, 15-872 Białystok

NIP: 542-177-37-07

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych polegających na ocenie potrzeb, rentowności, możliwości technologicznych, wykonaniu testów w zakresie usprawnienia procesów zamówień towarów i usług serwisowych zlecanych przez Kontrahentów oraz mobilnego zarządzania wykonywanymi zgłoszeniami serwisowymi przez techników.
W ramach prac B+R powinien powstać innowacyjny, zaawansowany, wieloplatformowy system informatyczny, działający w środowisku Android, iOS, Windows Mobile i Microsoft Windows. Opracowanie i powstały prototyp systemu ma realizować funkcje bieżącego nadzoru i optymalizacji w następujących obszarach:
– Moduł Client Remote – odpowiadający za ułatwienie kontaktu Klienta, tj. możliwość zgłoszenia usterki, wezwania serwisu przy wykorzystaniu dedykowanego Systemu IT. Klient dodatkowo będzie miał wgląd do historii wezwań
– Moduł Service Remote – odpowiadający za usprawnienie pracy technika, tj. pracownik przy wykorzystaniu dedykowanego Systemu IT ma wgląd w czasie rzeczywistym do wszystkich zleceń oraz na bieżąco może je realizować, zmieniając status celem jego zakończenia
– Moduł Documents Remote – odpowiadający za elektroniczny obieg dokumentów, tj. serwis generuje dokument na podstawie zakończonych zleceń przy wykorzystaniu dedykowanego Systemu IT, a klient w czasie rzeczywistym widzi go w swoim module.
Zamówienie składać się będzie z następujących etapów:
Etap I – Analiza funkcjonujących u Zamawiającego procesów biznesowych związanych z zamówieniami towarów i usług serwisowych zlecanymi przez Kontrahentów oraz mobilnego zarządzania wykonywanymi zgłoszeniami serwisowymi przez techników.
Etap II – Opracowanie algorytmów gromadzenia i przetwarzania danych z procesów biznesowych związanych zamówień towarów i usług serwisowych zlecanych przez Kontrahentów oraz mobilnego zarządzania wykonywanymi zgłoszeniami serwisowymi przez techników.
Etap III – Opracowanie algorytmów procesów wsparcia zarządzania tymi procesami biznesowymi oraz optymalizacji tych procesów w celu podniesienie ich efektywności i wydajności.
Efektem końcowym ze zrealizowanych prac powinien być:
a) Raport zawierający wyniki badań z syntetycznym podsumowaniem uzyskanych efektów zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa,
b) Działający i przetestowany prototyp systemu informatycznego,
c) Dokumentacja techniczna wraz z instrukcją obsługi systemu.
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do raportów z badań i prototypu systemu powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, razem z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
1) Cena ofertowa – 60 pkt,
2) Okres gwarancji – 30 pkt,
3) Termin wykonania zamówienia – 10 pkt
Maksymalna możliwa ilość przyznanych punktów – 100 pkt.
2. Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym Zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną poniżej.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Ad. 1.1) kryterium CENA OFERTOWA (C):
Badana oferta otrzyma liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku według matematycznych reguł zaokrąglania, wynikającą z następującego działania:
C min.
WP (C) = ———- x 60
C of.
gdzie:
C min. – cena najniższa spośród badanych ofert,
C of. – cena oferty badanej,
60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium cena ofertowa.
Ad. 1.2) kryterium OKRES GWARANCJI (G):
• Zaoferowany okres gwarancji: 2 lata (minimalny dopuszczony okres gwarancji) – 0 pkt;
• Zaoferowany okres gwarancji: ponad 2 lata do 5 lat – 5 pkt;
• Zaoferowany okres gwarancji: ponad 5 lat do 10 lat – 10 pkt;
• Zaoferowany okres gwarancji: ponad 10 lat – 30 pkt;
UWAGA: W kryterium gwarancja (G), ilość punktów obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Oferenta w Formularzu ofertowym (wg Załącznika Nr 1 do zapytania). W przypadku, gdy Oferent nie wpisze zaoferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie okres minimalny dopuszczony, tj. 2 lata.
Ad. 1.3) kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (T):
• Zaoferowany termin wykonania zamówienia:
od 61 do 90 dni roboczych (maksymalny dopuszczony termin) od dnia zawarcia umowy – 0 pkt;
• Zaoferowany termin realizacji zamówienia:
do 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy – 10 pkt;
UWAGA: W kryterium termin wykonania zamówienia (T), ilość punktów obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Oferenta w Formularzu ofertowym (wg Załącznika Nr 1 do zapytania). W przypadku, gdy Oferent nie wpisze zaoferowanego terminu wykonania zamówienia Zamawiający przyjmie termin maksymalny dopuszczony, tj. 90 dni roboczych.

Termin składania ofert:

a) Ostateczny termin składania ofert upływa: 05-08-2019 r.
b) Oferta może być dostarczona drogą elektroniczną lub w wersji papierowej.
c) Oferenci mogą złożyć po jednej ofercie. W przypadku złożenia większej liczby ofert przez jednego Oferenta oferty zostaną odrzucone.
d) W przypadku ofert, które będą dostarczane w wersji papierowej liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego w wyznaczonych godzinach pracy Zamawiającego tj. 8-16 na adres: ul. Dąbrowskiego 28, 15-872 Białystok
e) W przypadku ofert, które będą dostarczane w wersji elektronicznej liczy się data wpływu oferty na adres e-mail: promit@pro.onet.pl
f) oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Termin realizacji umowy:

Najpóźniej do 30.05.2020 r.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

a) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian w warunkach umowy zawartej z Wykonawcą, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano jego wyboru.
b) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu zawarcie umowy nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
c) Ze względu na okoliczności, które mogą wystąpić niezależnie od Zamawiającego i Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:
• zmiana adresów (siedziby, prowadzenia działalności, korespondencyjnego, mailowego);
• zmiana numerów kontaktowych;
• zmiany organizacyjne podmiotu i formy prawnej;
• zmiana osób wyznaczonych do kontaktu, odpowiedzialnych za realizację zamówienia.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) Prowadzą działalność gospodarczą i/bądź posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadają faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponują prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty – Załącznik nr 1 „Formularz Oferty”.
b) Oferty mogą składać Oferenci niepowiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty – Załącznik nr 1 „Formularz Oferty”.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Jacek Tymiński

Email: promit@pro.onet.pl

Telefon: (85) 651 69 10

Informacja o wyniku postępowania:

W wyniku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zapytanie nr 193/2019, którego przedmiotem jest: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych polegających na ocenie potrzeb, rentowności, możliwości technologicznych, wykonaniu testów w zakresie usprawnienia procesów zamówień towarów i usług serwisowych zlecanych przez Kontrahentów oraz mobilnego zarządzania wykonywanymi zgłoszeniami serwisowymi przez techników.”  wybrano ofertę firmy:

VIDIKOM Sp. z o.o.
ul. Św. Rocha 11/1 lok. 713 15-879 Białystok

Zapytanie 193-2019 Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy-25.07.2019