logotypy-ue

Zapytanie 194/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-26

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-07-26

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa

Adres: ul. Gen. St. Maczka 91, 15-691 Białystok

NIP: 5423154084

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup zintegrowanego oprogramowania CAD/CAM do wspomagania procesu projektowania i prototypowania bielizny damskiej, o następujących parametrach funkcjonalnych:
1. Oprogramowanie działające w technologii klient/serwer opartej na relacyjnej bazie danych w najnowszej wersji.
2. Moduł konstrukcyjny z następującymi funkcjami:
a. Modelowania wykrojów i kontrolnego zamykania zaszewek, podwinięć i plis do symulowania zszycia wykrojów.
b. Nieograniczoną możliwością stopniowania wykrojów.
c. Interaktywną tabelą pomiarów powiązaną z funkcjonalnością weryfikacji wykrojów i ich wzajemnego dopasowania.
3. Moduł fotodygitalizacji i cyfryzacji szablonów konstrukcyjnych z systemem samokalibracji i redukcji zniekształceń optycznych.
4. Moduł zarządzania modelami z bazą danych modeli, wykrojów, opisów konstrukcyjnych i technologicznych, oraz z funkcjonalnością klasyfikowania i wyszukiwania modeli oraz wykrojów.
5. Moduł interaktywnego tworzenia optymalnych układów rozkroju z następującymi funkcjonalnościami:
a. Możliwością przygotowywania bazy trafaretów.
b. Bieżącego monitorowania zużycia materiału w trakcie tworzenia układu rozkroju.
c. Obsługi materiałów z raportem i restrykcjami powtarzalnego wzoru.
d. Możliwością równoległej pracy z wieloma równocześnie otwartymi układami kroju.
e. Automatyczną aktualizacją układów kroju po jakiejkolwiek zmianie dokonanej w module konstrukcyjnym.
f. Możliwością w pełni parametryzowanego eksportu danych z autopodglądem na drukarkę, ploter i kater.
g. Nielimitowaną liczbą modeli, rozmiarów i grup elementów w układzie.
h. Funkcją aktualizacji wykrojów w gotowych układach z możliwością zamiany modeli, rozmiarów i wykrojów, oraz rekonfiguracji gotowego układu.
i. Funkcją pełnej integracji z modułem konstrukcyjnym.
j. Funkcją dynamicznego pomiaru wszystkich parametrów układu kroju.
k. Funkcją automatycznej kontroli wymaganej liczby wykrojów w układzie.
l. Funkcją elastycznego konfigurowania wykrojów w zadanych sekcjach układu.
m. Możliwością importu markerów z innych systemów.
n. Funkcją automatycznego tworzenia układów w zadanym czasie i liczbie powtórzeń.
o. Funkcją kolejkowania markerów zleconych do układania z możliwością uruchomienia kilku nestingów w tym samym momencie.

Kod i nazwa CPV: CPV 48321000-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Cena netto 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (K) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K=Cn/Co × 100 gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
K – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa 02.08.2019 r. do godziny 23:59:59

Oferta może być dostarczona drogą elektroniczną lub w wersji papierowej (zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe”). Wykonawcy mogą złożyć po jednej ofercie. W przypadku złożenia większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę oferty zostaną odrzucone. W przypadku ofert, które będą dostarczane w wersji papierowej liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Gen. St. Maczka 91, 15-691 Białystok.
W przypadku ofert, które będą dostarczane w wersji elektronicznej liczy się data wpływu oferty na adres e-mail: jstrzalkowska91@gmail.com
Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Termin realizacji umowy:

do 31.08.2019

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
− w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia;
− w przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie;
− zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w celu należytej realizacji Projektu;
− Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie kto rej dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn uniemożliwiających do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, ze nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu stron Umowy .
2. Umowa z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie podpisana nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Zamawiającym, a Regionalną Instytucją Finansującą.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

− Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
− Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
− Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy/realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
− Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
− Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług objętych zapytaniem ofertowym tj. przeprowadzania prac B+R w zakresie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym
− Posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
− Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
− Na mocy podpisanej umowy Zleceniobiorca przeniesie w całości na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w związku z realizacją umowy.
− Zleceniobiorca jest w zobowiązany do zachowania pełnej poufności na temat przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz ich wyników.
− Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
− W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
− Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. − Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
− Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
− Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
− Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
− Oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
− Oferta nie spełnia warunków stawianych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
− Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Justyna Strzałkowska

Email: jstrzalkowska91@gmail.com

Telefon: 531766477

Informacja o wyniku postępowania:

Liczba ofert, które wpłynęły: 3

Wybrany wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa SEMACO J. Skałoń, M. Strojniak Sp. j.

 Zapytanie 194-2019 załączniki-do-zapytania-ofertowego