logotypy-ue

Zapytanie 199/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-07-31

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-07-30

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: GRAW-TECH Wojciech Grajewski

Adres: ul. Podleśna 5A/58 15-227 Białystok

NIP: 5421323223

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji, będącej wynikiem prac B+R, związanej z wdrażanym produktem: innowacyjną elektrownią wiatrową z pionową osią obrotu, przeznaczoną do montażu na budynkach wraz z przekazaniem praw i dokumentacji technicznej niezbędnych do jej wdrożenia i komercyjnego wykorzystania w działalności zamawiającego.
Innowacyjna elektrownia wiatrowa to nowy wyrób, który powinien spełniać następujące wymagania:
– konstrukcja z pionową osią obrotu, automatycznie dostosowująca się do kierunku i prędkości
wiatru;
– modułowa konstrukcja, która umożliwi przystosowanie do dowolnego użytkownika;
– parametry (wysokość, waga ) pojedynczego modułu umożliwiające montaż na budynku bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych pozwoleń przez jednego pracownika;
– możliwość prostego dostosowania modułu do pracy w regionach o różnej wietrzności;
– praca na sieć elektroenergetyczną;
– możliwość współpracy z innymi systemami pozyskiwania energii;
– maksymalna wysokość modułu – 3 m;
– moc znamionowa modułu – 0,6 kW +/- 20%
– maksymalny koszt produkcji i montażu jednego modułu – 3000 zł bez VAT
– planowana roczna produkcja – do 250 szt. modułów.
Szczegółowy zakres dostawy:
– dokumentacja techniczna nowego produktu;
– umowa licencyjna gwarantująca wypełnienie przez nowy produkt wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, przy czym minimalny okres obowiązywania umowy nie może być krótszy niż okres trwałości przedsięwzięcia, tzn. 36 miesięcy.

Kod i nazwa CPV: 73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój 31121340-5 Elektrownie wiatrowe

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

KRYTERIA OCENY
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę, tj. ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny do pozostałych kryteriów. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów (max. 100).

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
– Kryterium A – cena brutto – waga 70% (70 pkt.)
Wartość punktowa = 70 x (c min /c a )
c min – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert [PLN]
c a – cena brutto analizowanej oferty [PLN]
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach Kryterium A: 70 pkt.

– Kryterium B – termin realizacji przedmiotu zamówienia – waga 30% (30 pkt.):
Przedmiotem oceny będzie termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony w pełnych miesiącach, począwszy od dnia 01.05.2019 r. Wszystkie daty realizacji w obrębie danego miesiąca kalendarzowego mają identyczną wartość w trakcie oceny, np. termin realizacji wskazany jako 1/05 (pierwszy dzień maja) ma tę samą wartość w trakcie oceny, co termin realizacji wskazany jako 31/05 (trzydziesty pierwszy dzień maja).
Wartość punktowa = 30 x (t min /t a )
t a – termin realizacji analizowanej oferty, liczony w pełnych miesiącach; termin wskazany jako „maj 2019 r.” oznacza wartość „1”, termin wskazany jako „wrzesień 2019 r.” oznacza wartość „5”.
t max – najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert, liczony wg powyższych zasad.
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach Kryterium B: 30 pkt.

Termin składania ofert:

od dnia 31.07.2019 do dnia 06.08.2019 do godziny 10.00

Termin realizacji umowy:

nie później niż do dnia 31.07.2020 r.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Udzielenia zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Formularz ofertowy zawierający podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty, uzupełniony o wszystkie elementy, złożony na wzorze formularza (wzór Formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Oświadczenia o braku powiązań.
3. Oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
Brak jakichkolwiek wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
2. Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną upublicznione.
3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Wojciech Grajewski

Email: biuro@fast-produkt.pl

Telefon: 603111419

Informacja o wyniku postępowania:

Zapytanie w trakcie realizacji.

 Zapytanie 199-2019 zapytanie_wiatrak06