logotypy-ue

Zapytanie 233/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-27

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-27

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Asamed Sp.z o.o.

Adres: ul. gen. Władysława Andersa 42,15-113 Białystok

NIP: 7772511336

Opis przedmiotu zamówienia:

I. Opis urządzenia, którego dotyczą prace badawczo-rozwojowe będące przedmiotem zamówienia.

Urządzenie z nieinwazyjną metodą terapii EIMS (External Impulsive Muscle Stimulation)
Nową, nieinwazyjną metodą walki z niekontrolowanym, niezależnym od woli człowieka oddawaniem moczu jest terapia urządzeniem do zewnętrznej impulsowej neurostymulacji magnetycznej EIMS. Technologia ta odpowiada technologii ExMI– (Extracorporeal Magnetic Innervation), która została zaaprobowana przez amerykańską Komisję ds. Żywności i Leków (FDA). Impulsy magnetyczne służą do treningu mięśni dna miednicy (PFMT – Pelvic Floor Muscle Training). Urządzenie PELVIC CONTROL – TRAINING wytwarza silne, skoncentrowane, ukierunkowane i pulsujące pole magnetyczne, które oddziałuje na poszczególne grupy nerwów i mięśni dna miednicy odpowiedzialnych za kontrolę trzymania moczu. Generowane impulsy wywołują mimowolne skurcze mięśni miednicy, tym samym ćwicząc je i wzmacniając. W efekcie powoduje to zwiększenie ich siły i wytrzymałości. Istnieje możliwość ustawienia specjalnej częstotliwości pola magnetycznego, w której podczas I i II fazy częstotliwość będzie wynosić 23 Hz i będzie dostosowana do poziomu „Karty Pacjenta”.

Dotychczasowy zestaw posiada prosty panel sterujący z przyciskami do wyboru funkcji oraz zwykły wyświetlacz 40. znakowy.

Dotychczasowy panel wyświetla następujące informacje:
a. ustawiona moc impulsów
b. częstotliwość impulsów
c. czas do końca zabiegu
d. numer fazy
e. ilość zabiegów na karcie
f. F1 – (ustawienie opcji 23Hz z kartą Patient, Unlimited)
g. F2 –
h. F3 – Start
i. F4 – Koniec zabiegu – wysunięcie karty zabiegowej
j. POWER – ustawianie mocy impulsów
k. HEAD POWER ON/OFF – włączenie/wyłączenie głowicy emitującej impulsy magnetyczne
l. CARD – czytnik kart

Dotychczasowe parametry urządzenia :
T1 5 sek – czas włączenia impulsów
T2 5 sek – przerwa między impulsami
F1 10 Hz – częstotliwość impulsów dla Faza1
F2 50 Hz – częstotliwość impulsów dla Faza2
Faza1 10 min
Faza2 10 min
PP 2 min – przerwa między fazami

Powyższe parametry są stałe dla każdego pacjenta.
Urządzenie przeszło pomyślnie badania w Centrum Badań i Certyfikacji w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w LABORATORIUM BADAŃ KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ. Sprawozdanie z badań nr 5525-ZLB/2019

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe prowadzące do opracowania i zbudowania prototypu urządzenia do zewnętrznej impulsowej neurostymulacji magnetycznej PFMT wyposażonego w kolorowy dotykowy panel sterujący 7”, umożliwiający realizację funkcji zarządzających z nową możliwością wprowadzenia trybu „Badacz – Researcher” , która to umożliwi lekarzom dobieranie indywidualnych parametrów zabiegu dla każdego pacjenta.

Przedmiotem prac jest:
1. Opracowanie założeń konstrukcyjnych nowego panelu sterującego do urządzenia do zewnętrznej impulsowej neurostymulacji magnetycznej PFMT w tym:
a. obudowy urządzenia
b. modułu elektroniki sterującej czytnikiem kart chipowych
c. modułu generatora do impulsów sterujących w zakresie 10-50 Hz z krokiem 1Hz
d. modułu zegara czasu rzeczywistego
e. modułu do łączenia z siecią komputerową (internet)
f. modułu obsługi urządzeń poprzez port USB
2. Opracowanie oprogramowania do sterowania w.w. modułami oraz sekwencją funkcji niezbędnymi do prawidłowej pracy urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
a. Oprogramowanie panela dotykowego 7” ma realizować następujące funkcje:
b. inicjowanie zabiegu
c. przerwanie zabiegu
d. ustawianie poziomu mocy w zakresie 0-100% podczas trwania zabiegu
e. ustawianie opcji 23Hz oraz opcji F1-10Hz, F2-50Hz z kartą Patient, Unlimited
w trybie „Badacz – Researcher” ma umożliwić modyfikację wszystkich parametrów trwania impulsów magnetycznych takich jak:
T1 1- 10 sek – czas włączenia impulsów
T2 1- 10 sek – przerwa między impulsami
F1 10 – 50 Hz – częstotliwość impulsów dla Faza1
F2 10 – 50 Hz – częstotliwość impulsów dla Faza2
Faza1 1 – 15 min
Faza2 0 – 15 min
PP 0 – 5 min – przerwa między fazami
3. Wykonanie prototypu urządzenia składającego się z :
a. obudowy urządzenia
b. panelu dotykowego 7”
c. mechanizmu czytnika kart chipowych
d. modułu elektroniki sterującej czytnikiem kart chipowych
e. modułu generatora do impulsów sterujących
f. modułu zegara czasu rzeczywistego
g. modułu do łączenia z siecią komputerową
h. modułu obsługi urządzeń poprzez port USB ( czytnik kodów paskowych)
i. bloku zasilacza mocy
j. regulatora mocy pola magnetycznego
k. układu sterowania tyrystorem mocy
l. obwodu głowicy mocy HEAD POWER ON/OFF – włączenie/wyłączenie głowicy emitującej impulsy magnetyczne
4. Testowanie urządzenia na zgodność z przewidywanymi zakresami parametrów w trybie opcji 23Hz oraz opcji F1-10Hz, F2-50Hz z kartą Patient, Unlimited. Szczegółowe testy w nowym trybie „Badacz – Researcher” w warunkach laboratoryjnych – etap niezbędny do weryfikacji pracy urządzenia z założeniami.
5. Testowanie urządzenia w warunkach laboratoryjnych – etap niezbędny do określenia prawidłowego działania urządzenia zgodnie z założeniami projektowymi.
6. W wyniku realizacji wyżej wymienionego zakresu prac Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć raport z przeprowadzonych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prototyp urządzenia

Kod i nazwa CPV: 73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
Kryterium – Waga
Cena netto – 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a. Kryterium CENA [C] liczony będzie wg następującego wzoru:

cena netto oferty z najniższą ceną
————————————- x 100 = liczba punktów badanej oferty
cena netto oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Termin składania ofert:

1. Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1) wraz z Oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Asamed Sp. z o.o. oddział Białystok, ul. gen. Władysława Andersa 42, 15-113 Białystok w terminie do dnia 04.09.2019 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabycie usług badawczo-rozwojowych – 2/2019”. Dopuszcza się również złożenie oferty w formie elektronicznej na adres asamed-bial@asamed.com jako skan podpisanych dokumentów.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
3. Wykonawca określi cenę ryczałtową netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej i zwierać:
a. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2).

Termin realizacji umowy:

Nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
a. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub przedmiotu umowy.
b. w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub przedmiotu umowy,
c. w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy o dofinansowanie projektu, jeżeli zmiana ta została wprowadzona po udzieleniu zamówienia,
d. zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy okoliczności o charakterze badawczym, prawnym, ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji umowy lub Projektu;
e. zmiany zakresu prac badawczo-rozwojowych, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy okoliczności o charakterze badawczym, prawnym, ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji umowy lub Projektu;
f. zmiany harmonogramu, sposobu i terminu płatności, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy okoliczności o charakterze badawczym, prawnym, ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie harmonogramu, sposobu i terminu płatności w celu należytej realizacji umowy lub Projektu;
g. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. Wymagania wobec Oferenta (kryterium formalne) – warunek dopuszczający udział w postępowaniu:
a. Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie Załącznika 2 do Zapytania ofertowego: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
c. Nie spełnienie kryterium formalnego skutkować będzie odrzuceniem oferty z dalszego postępowania.
2. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne.
3. Oferta, która nie spełnia niżej wymienionych warunków zostanie odrzucona:
a. zostanie złożona po terminie składania ofert,
b. nie spełni warunku dopuszczającego, określonego w punkcie III.2 Zapytania ofertowego,
c. okres wykonania przedmiotu zamówienia będzie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą,
d. okres ważności oferty będzie krótszy niż 90 dni od ostatniego dnia składania ofert,
e. oferta zostanie podpisana przez osobę lub osoby, które nie są upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę lub osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
f. jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca nie przedstawił wymaganych oświadczeń lub dokumentów albo przedstawione oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że, mimo ich złożenia, uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania stronę www.grantynarozwoj.pl.
5. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania dofinansowania z programu „Granty na badania i rozwój” dofinansowanego z Funduszy Europejskich i realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
6. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela Andrzej Sirko tel. 606327796, e-mail: asamed-bial@asamed.com.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie jego trwania, do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania lub do modyfikacji zapytania ofertowego.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Andrzej Sirko

Email: asamed-bial@asamed.com

Telefon: +48 606 327 796

Informacja o wyniku postępowania:

Do zapytania ofertowego nr 233/2019 wpłynęła 1 oferta. Wybrano ofertę PWTK Atlas A. Kozakiewicz B. Kot sp. j., Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 15-111 Białystok, NIP: 5420300131, ponieważ nie podlega ona odrzuceniu i w toku oceny uzyskała maksymalną liczbę punktów.

Zapytanie 233-2019 Zapytanie-ofertowe-nr-2.2019