logotypy-ue

Zapytanie 234/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-08-28

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-08-28

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Smart Faktor S.A.

Adres: ul. Żurawia 71 lok. 404, 15-540 Białystok

NIP: 5213779174

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych związanych z opracowaniem prototypu mobilnej aplikacji dedykowanej umożliwiającej automatyczne kwotowanie kosztów, procesowanie wniosku o nadanie limitu dla kontrahentów zagranicznych oraz wstępny model podejmowania decyzji kredytowej w ramach nowego produktu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
– opracowanie koncepcji identyfikacji wizualnej nowego produktu w elektronicznych kanałach komunikacji,
– zaprojektowanie procesu kwotowania kosztów transakcyjnych dla faktoringu zagranicznego dla różnych krajów UE,
– wdrożenie prototypu procesu automatycznego kwotowania dla nowego produktu w aplikacji mobilnej,
– zaprojektowanie panelu administracyjnego do zarządzania wybranymi parametrami kalkulacji, w tym obsługa różnych walut,
– zaprojektowanie prototypu modelu scoringowego do oceny ryzyka kredytowego dla poszczególnych krajów UE,
– zaprojektowanie modelu decyzyjnego umożliwiającego automatyczne podejmowanie decyzji na podstawie wprowadzonych danych oraz przyjętego modelu scoringowego,
– wdrożenie modelu decyzyjnego w ramach aplikacji mobilnej umożliwiającego automatyczne podejmowanie decyzji na podstawie wprowadzonych danych oraz przyjętego modelu scoringowego
– implementacja opracowanego modelu scoringowego dostępnego w ramach aplikacji mobilnej,
– zaprojektowanie panelu administracyjnego do zarządzania wybranymi parametrami modelu scoringowego, w tym obsługa różnych walut,
– opracowanie makiet aplikacji mobilnej dla klientów w modelu B2B, w tym formularzy zapytania ofertowego, formularza oceny ryzyka oraz prezentacji danych uzyskanych z systemu na podstawie zadanych algorytmów.

Kod i nazwa CPV: Nazwa i k73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno- rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. 66172000-9 Usługi przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Cena netto – 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Ilość punktów uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
P = (Cmin/Cof) x 100
gdzie: Cmin – najniższa cena netto wśród składanych ofert
Cof – cena netto badanej oferty
P – ilość przyznanych punktów
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P).

Termin składania ofert:

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego:
Smart Faktor S.A.
ul. Żurawia 71 lok. 404,
15-540 Białystok
lub przesłana e-mailem na adres: biuro@smartfaktor.pl

2. Oferta powinna wpłynąć do 5 września 2019 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową, liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71 lok. 404.
4. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Termin realizacji umowy:

30 września 2020 r.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
– w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia;
– w przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie;
– Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu stron Umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Zamawiający może unieważnić postępowanie, w sytuacji gdy:
1. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
2. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, co skutkowałoby nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4. PFRR nie wyrazi zgody na wykonanie komponentów zamówienia przez wybranego w toku postępowania wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z istotnych powodów.
– Umowa z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Projektu grantowego pt. „Granty na badania i rozwój”, realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego (PFRR) i podpisana nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Zamawiającym a PFRR.
– Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej grantynarozwoj.pl
– Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
– Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
– W ramach wynagrodzenia ustalonego na podstawie oferty i umowy na realizację zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich wyników prac B+R.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Rafał Chraboł

Email: biuro@smartfaktor.pl

Telefon: 602 300 976

Informacja o wyniku postępowania:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Smart Faktor S.A. z dnia 28 sierpnia 2019 r. na zakup prac badawczo – rozwojowych związanych z opracowaniem prototypu mobilnej aplikacji dedykowanej umożliwiającej automatyczne kwotowanie kosztów,  procesowanie wniosku o nadanie limitu dla kontrahentów zagranicznych oraz wstępny model podejmowania decyzji kredytowej w ramach nowego produktu – Zapytanie 234/2019, wpłynęła 1 oferta od Piotr Tynecki SLAVIC AI, została ona wybrana do realizacji zamówienia.

Zapytanie 234-2019 Zapytanie-Smart-Faktor-28.08.2019