logotypy-ue

Zapytanie 237/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-03

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-03

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: „WALD-GOLD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Adres: ul. Marii Konopnickiej 20, 17-120 Brańsk

NIP: 5430007639

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania koncepcji innowacyjnego materiału, który zostanie wykorzystany do produkcji taśm spinających.

Zakres przeprowadzonych badań obejmować musi co najmniej:

Opracowanie:
a) kompozycji polimerowej na bazie politeraftalenu etylenu (PET) z dodatkami biodegradowalnymi i przeciwdrobnoustrojowymi.
b) kompozycji polimerowej na bazie polipropylenu (PP) z dodatkami biodegradowalnymi i przeciwdrobnoustrojowymi.
Zasadniczym elementem prac ma być ustalenie na drodze badań laboratoryjnych i późniejszych prób przemysłowych, składu mieszanki polimerowej, która cechować się będzie najkorzystniejszymi charakterystykami mechanicznymi i przeciwdrobnoustrojowymi, przy założeniu, że materiał będzie biodegradowalny.

W kontekście ogólnie przedstawionego problemu proces badawczy należy podzielić na działania laboratoryjne, obejmujące ustalenie składu kompozycji przy oddzielnej ocenie wpływu poszczególnych dodatków uszlachetniających na interesujące czynniki, tj. procentowej zawartości dodatku mającego wpływ na szybszą biodegradowalność produktu finalnego oraz oddzielnego wpływu procentowej zawartości dodatku przeciwdrobnoustrojowego na oddziaływania przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne produktu finalnego.

Zakłada się, wykorzystanie (sprawdzenie) kilku rodzajów dodatków, w zależności od oceny efektywności ich działania.

Po ustaleniu wartości krytycznych procentowej zawartości dodatków, należy ocenić jednoczesny wpływ wybranych typów dodatków na oceniane cechy.

Kolejnym etapem prac mają być próby przemysłowe w firmie Zleceniodawcy, których celem będzie wytworzenie produktu cechującego się wspomnianymi właściwościami.
Badania należy przeprowadzić w porównaniu do produktów innych konkurencyjnych, wiodących firm oraz produktu Zleceniodawcy dla stanu przed jego modyfikacją i po modyfikacji.

Efektem końcowym zrealizowanych prac powinien być raport zawierający:
1) Opis przeprowadzonych prac B+R w podziale na Badania Przemysłowe oraz Prace Rozwojowe.
W celu właściwego przypisania planowanych prac konieczne jest zastosowanie definicji badań przemysłowych i prac rozwojowych, zawartych w art. 2 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014:
– „badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
– „eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
2) Metodologię przeprowadzonych badań i doświadczeń;
3) Wyniki badań z podsumowaniem;
4) Techniczną dokumentację przeprowadzonych badań dokumentujących spełnienie przez nowy wyrób wymagań dotyczących tego typu wyrobów;
5) Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych badań.

W celu realizacji wyżej wymienionego zakresu prac Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Ścisłej współpracy z Wykonawcą,
2) Wytypowania przedstawiciela Zamawiającego do kontaktów roboczych w celu realizacji Zamówienia,
3) Udostępnienia w zakresie niezbędnym i ustalonym z Wykonawcą materiałów oraz posiadanego zaplecza technicznego będącego w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia badań B+R.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno- rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Kryterium – Waga
Cena netto – 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 100% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K=Kc
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: „WALD-GOLD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Marii Konopnickiej 20, 17-120 Brańsk lub przesłać e-mailem na adres: foliapet@waldgold.pl

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 10.09.2019 r. o godzinie: 23:59:59.

W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Marii Konopnickiej 20, 17-120 Brańsk.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
2. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
4. Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej: www.grantynarozwoj.pl.
5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
2. Oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 1/2019/GBiR.
4. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

Termin realizacji umowy:

Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w umowie zawartej między Stronami, przy czym termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż do dnia 30.11.2019 r. Umowa z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie podpisana nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Zamawiającym a Regionalną Instytucją Finansującą. Zamawiający przewiduje, że podpisanie umowy o powierzenie Grantu pomiędzy nim a Regionalną Instytucją Finansującą powinno nastąpić nie później niż do dnia 25.10.2019 r.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

WARUNKI PODPISANIA I ZMIANY UMOWY Z WYBRANYM OFERENTEM:
1. Umowa z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie podpisana nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Zamawiającym a Regionalną Instytucją Finansującą.
2. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
– w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia;
– w przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie;
– zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji Projektu;
– zmiany terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego m.in. wynikających z dłuższego niż pierwotnie zakładano terminu podpisania umowy o powierzenie grantu Zamawiającego z Regionalną Instytucją Finansującą;
– Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy
w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu stron Umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, tj. zgodnie z zasadą konkurencyjności.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług objętych zapytaniem ofertowym tj. przeprowadzania prac B+R w zakresie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w punktach 1 i 2 Oferent zobowiązany jest przedłożyć wypełnione i podpisane oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w punktach 3 i 4 będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta złożonego w „Formularzu oferty”, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Na mocy podpisanej umowy Zleceniobiorca przeniesie w całości na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w związku z realizacją umowy.
7. Zleceniobiorca jest w zobowiązany do zachowania pełnej poufności na temat przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz ich wyników.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres korespondencyjny:

„WALD-GOLD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Konopnickiej 20,
17-120 Brańsk
e-mail: foliapet@waldgold.pl

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI:
Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniona jest: Katarzyna Syczewska-Woroncow – Prokurent: e-mail: foliapet@waldgold.pl tel.: 691 740 940.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
Rozliczenia między Zamawiającymi a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN) bądź w walucie obcej. W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP sprzed dnia sporządzenia protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.grantynarozwoj.pl.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia uproszczonej procedury ofertowej a wynik postępowania z wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej: www.grantynarozwoj.pl.
3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „WALD-GOLD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marii Konopnickiej 20, 17-120 Brańsk.
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować pod adresem e-mail: foliapet@waldgold.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.
3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności;
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także w celu realizacji tej umowy;
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.
4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych*, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania** lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy rozdziału 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020”, uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Katarzyna Syczewska-Woroncow

Email: foliapet@waldgold.pl

Telefon: 691 740 940

Informacja o wyniku postępowania:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 237/2019 wpłynęła jedna oferta od następującego podmiotu: Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin.

Zamawiający wybrał ofertę  Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin.

Zapytanie 237-2019 Zapytanie-ofertowe-nr-1_2019_GBiR