logotypy-ue

Zapytanie 241/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-09

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-09

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: „PANORAMA” s.c. Leszek i Maria Staleńczyk

Adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 31A , 15-337 Białystok

NIP: 5421013066

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu procedury zgłoszenia wynalazku dotyczącego uszlachetnionego opakowania kartonowego posiadającego zabezpieczenie wykonane z materiałów w 100%-ach biodegradowalnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
– Opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej, w tym wniosku o ochronę wynalazku do Urzędu Patentowego RP wraz z opisem cech oryginalności oraz zastrzeżeń ochronnych pozwalających na zgłoszenie wynalazku do ochrony własności intelektualnej.
– Przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego procedury dokonania zgłoszenia patentowego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wniesienie stosownych opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniem wynalazku.

Kod i nazwa CPV:
79120000-1 – Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich

W celu realizacji wyżej wymienionego zakresu prac Zamawiający zobowiązuje się do:
– Ścisłej współpracy z Wykonawcą,
– Wytypowania przedstawiciela Zamawiającego do kontaktów roboczych w celu realizacji Zamówienia.

Kod i nazwa CPV: 79120000-1 – Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru ofert:
Cena netto – 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = [(Cn/Co)] x 100% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: „PANORAMA” s.c. Leszek i Maria Staleńczyk, Hryniewicze 70A, 15-378 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: biuro@panoramadruk.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 16.09.2019 r. o godzinie: 23:59:59.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: „PANORAMA” s.c. Leszek i Maria Staleńczyk, Hryniewicze 70A, 15-378 Białystok.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
2. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
4. Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej: www.grantynarozwoj.pl.
5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Termin realizacji umowy:

Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w umowie zawartej między Stronami, przy czym termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu, w którym Zamawiający przekaże Wykonawcy dane wyjściowe do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej, co wedle szacunków Zamawiającego powinno nastąpić nie później niż do 01.12.2019 r. Umowa z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie podpisana nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Zamawiającym a Regionalną Instytucją Finansującą. Zamawiający przewiduje, że podpisanie umowy o powierzenie Grantu pomiędzy nim a Regionalną Instytucją Finansującą powinno nastąpić nie później niż do dnia 31.10.2019 r.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Umowa z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie podpisana nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Zamawiającym a Regionalną Instytucją Finansującą.
2. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
a) w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia;
b) zmiany terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego m.in. wynikających z dłuższego niż pierwotnie zakładano terminu podpisania umowy o powierzenie grantu Zamawiającego z Regionalną Instytucją Finansującą;
c) w przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie;
d) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji Projektu;
e) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu Stron Umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, tj. zgodnie z zasadą konkurencyjności.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług objętych zapytaniem ofertowym.
2. Posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w punktach 1 i 2 Oferent zobowiązany jest przedłożyć wypełnione i podpisane oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w punktach 3 i 4 będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta złożonego w „Formularzu oferty”, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z firmą „PANORAMA” s.c. Leszek i Maria Staleńczyk osobowo lub kapitałowo. Powiązania osobowe lub kapitałowe oznaczają wzajemne powiązania między „PANORAMA” s.c. Leszek i Maria Staleńczyk lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu „PANORAMA” s.c. Leszek i Maria Staleńczyk lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez Strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@panoramadruk.pl

ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
2. Oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo nie zostało załączone do oferty.
3. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 2/2019/Grant.
4. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
Rozliczenia między Zamawiającymi a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.grantynarozwoj.pl.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia uproszczonej procedury ofertowej a wynik postępowania z wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej: www.grantynarozwoj.pl.
3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PANORAMA” s.c. Leszek i Maria Staleńczyk, z siedzibą przy ul. Kazimierza Pułaskiego 31A ,15-337 Białystok.
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować pod adresem e-mail: biuro@panoramadruk.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy wskazany w punkcie 1.

Pełna wersja Zapytania ofertowego nr 2/2019/Grant wraz z Formularzem oferty i wzorami Oświadczeń stanowi załącznik opublikowany na niniejszej stronie internetowej.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Leszek Staleńczyk

Email: biuro@panoramadruk.pl

Telefon: 507 197 657

Informacja o wyniku postępowania:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 241 wpłynęły dwie oferty od następujących podmiotów:

  1. Kancelaria Prawno-Patentowa PATENT Marta Bartula-Toch, Adres: ul. Krzesławicka 3A, 31-416 Kraków
  2. KONDRAT i Partnerzy Mariusz Kondrat, Adres: Aleja Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa

Zamawiający wybrał ofertę Kancelarii Prawno-Patentowej PATENT Marta Bartula-Toch, Adres: ul. Krzesławicka 3A, 31-416 Kraków.

Zapytanie-ofertowe-241-2019