logotypy-ue

Zapytanie 256/2019

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-17

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-17

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: DMK BUDOWNICTWO Dariusz Dziuba Sp.k.

Adres: Markowszczyzna 80, 18-106 Turośń Kościelna, Gmina Turośń Kościelna

NIP: 9662100484

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace badawczo – rozwojowe i opracowanie prototypu wraz z dokumentacją techniczną domku mobilnego dla osób niepełnosprawnych.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych związanych z dostosowaniem domku mobilnego do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, w tym w szczególności osoby sparaliżowane bez zdolności samodzielnego przemieszczania (osoby obłożnie chore).
Założeniem wymaganym jest zaadaptowanie obecnej oferty produktowej wnioskodawcy jakim są domki mobilne w zakresie ich specjalnego przystosowania dla osób o dużym stopniu niepełnosprawności (osób obłożnie chorych). Wymagane jest w tym zakresie doposażenie domku w kolejkę podwieszaną umożliwiającą montażu specjalnego urządzenia dźwigowego wspomagające przemieszczanie osób niepełnosprawnych w obszarze domku (pokój – łazienka) oraz wzmocnienie konstrukcji ramy domku pozwalającej na zawieszenie urządzeń dźwigowych o nośności do 200 kg.
Zakres prac obejmuje:
a) Określenie założeń brzegowych i przeprowadzenie badań zmierzających do opracowania spójnej koncepcji technicznych rozwiązań obejmujących
– określenie funkcjonalnego układu rozmieszczenia pomieszczeń domku mobilnego dla osób niepełnosprawnych z jednoczesnym określeniem dróg przemieszczani się urządzeń dźwigowych podwieszanych,
– określenie zakresu wymaganych rozwiązań ergonomii ruchu pozwalających na przemieszczanie osób niepełnosprawnych z zastosowaniem urządzeń dźwigowych (specjalne rozwiązania łazienki, komunikacji między pomieszczeniami, podjazdów, innych elementów wyposażenia)
b) Określenie rozwiązania wzmocnionej konstrukcji nośnej domku mobilnego dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podwieszanej kolejki transportowej oraz doborem urządzenia dźwigowego o nośności do 200kg.
c) Wykonanie prototypu konstrukcji nośnej domku mobilnego dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podwieszanej kolejki transportowej
d) Badanie prototypu konstrukcji nośnej domku mobilnego dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podwieszanej kolejki transportowej pod katem funkcjonalności oraz zdolności przenoszenia założonych obciążeń.
Efektami końcowymi z zrealizowanych prac powinny być:
a) Wyniki badań z syntetycznym podsumowaniem uzyskanych efektów w formie raportu z badań,
b) Dokumentacja techniczna:
– układu funkcjonalnego pomieszczeń domku mobilnego dla osób niepełnosprawnych
– konstrukcji domku wzmocnionego i pozwalającej na zamontowanie kolejki i urządzenia dźwigowego
– kolejki podwieszanej wraz z doborem urządzenia dźwigowego
c) Prototyp konstrukcji nośnej domku mobilnego dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rozwiązania pozwalającego na podwieszenie kolejki transportowej.
Opracowana dokumentacja oraz prototypy powinny być wykonane z zachowaniem rozwiązań charakterystycznych dla budownictwa ekologicznego, to jest wykorzystanie materiałów bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego i zmniejszaniu poboru energii, optymalizacji zużycia surowców.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następujących wagach:
Cena (Cena netto przedmiotu zamówienia): 70% (70 PKT)
Termin wykonania (Określony w miesiącach okres całości realizacji przedmiotu zamówienia): 30% (30 PKT)

Razem 100% (100 PKT)

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

1) Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
a) Kryterium CENA (Cena netto łączna przedmiotu zamówienia) – Algorytm oceny kryterium cena netto przedmiotu zamówienia:
Cena minimalna
C = ———————————- x 70 pkt.
Cena oferty badanej
gdzie:
Cena minimalna – najniższa cena netto w PLN spośród wszystkich ocenianych ofert.
Cena oferty badanej – cena netto w PLN badanej oferty.
Ceny wpisane do oferty muszą obejmować wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Do oceny kryterium będzie przyjęta cena netto tj. nie obejmująca podatku VAT
Przeliczenie waluty obcej na PLN, celem dokonania porównania ofert będzie następowało wg kursu średniego NBP ustalonego na dzień ostatecznego terminu składania ofert.
b) Kryterium Termin wykonania (Określony w miesiącach okres całości realizacji przedmiotu zamówienia) – Algorytm oceny kryterium Termin wykonania:

Termin wykonania najkrótszy
G = —————————————— x 30 pkt.
Termin wykonania oferty badanej

gdzie:
Termin wykonania oferty badanej – termin wykonania przedstawiony w badanej oferty liczony w miesiącach.
Termin wykonania najkrótszy – okres wykonania przedstawiony w ofercie w której zaoferowano najkrótszy okres realizacji zamówienia liczony w miesiącach spośród wszystkich ocenianych ofert.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia powinien zostać podany w pełnych miesiącach.
2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów
3) Każde Kryterium weryfikowane będą na podstawie informacji zawartych w Formularzu Ofertowym – stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty lub kuriera na adres działalności Zmawiającego:
DMK BUDOWNICTWO Dariusz Dziuba Sp.k.
Markowszczyzna 80, 18-106 Turośń Kościelna, Gmina Turośń Kościelna
2) lub wysłać elektronicznie na adres biuro@dmkbudownictwo.pl zgodnie z informacjami w punkcie Sposób przygotowania oferty

Ostateczny termin składania oferty upływa dnia 25.09.2019 do godziny 10.00.
W przypadku ofert nadesłanych pocztą lub kurierem za termin złożenia uważa się termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zmawiającego. W przypadku ofert wysłanych elektronicznie za datę wpływu uznaje się datę wpływu e-maila na adres wskazany do kontaktów w sprawie zamówienia.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną bez otwierania odesłane Wykonawcy.
1) Oferta aby została uznana za ważną pod kątem formalnym musi zawierać wszystkie załączniki wypełnione prawidłowo stanowiące załączniki do zapytania, jako załącznik dodatkowy dopuszcza się złożenie oferty w formie praktykowanej przez Oferenta tzw. oferty handlowej. Złożona tylko i wyłącznie oferta handlowa (bez załączników do zapytania) nie będzie rozpatrywana.
2) Oferta może zostać przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznej
a) Forma pisemna
Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:
• Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „Badania nad mobilnym domkiem dla osób niepełnosprawnych”

b) Forma elektroniczna
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.
3) Wykonawcy przed złożeniem oferty mają obowiązek zapoznać się z treścią zapytania ofertowego
4) Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami
5) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez wykonawcę)
6) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu
7) Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem Wykonawcy.
8) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie rejestrowym lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. W przypadku pełnomocnictwa powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę
9) Zamawiający nie zwraca wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie
10) Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca

Termin realizacji umowy:

Data wykonania zamówienia – maksymalnie 6 miesięcy od podpisania umowy, jednak nie później niż do 30.09.2020r.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
a) Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzania takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy
b) Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
c) Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajk, pożar, na które strony nie mają wpływu
d) Oznaczenie danych dotyczących Zamawiającego i/lub wykonawcy
e) Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje złożenie ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

nie dotyczy

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Wykonawca celem pełnego zapoznania się z warunkami zamówienia powinien zapoznać się z dołączonym zapytaniem ofertowym.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Katarzyna Popławska

Email: biuro@dmkbudownictwo.pl

Telefon: 600949499

Informacja o wyniku postępowania:

  W przedmiotowym zapytaniu wpłynęła jedna oferta od: F.P.H.U Łukasz Pezowicz, ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, 16-100 Sokółka.

Do realizacji usługi w zakresie zamówienia wybrano ofertę firmy: F.P.H.U Łukasz Pezowicz, ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, 16-100 Sokółka.

Zapytanie 256-2019 DMK_Zapytanie_Zal_1_DomekMobilnyDlaNiepełnosprawnych