logotypy-ue

Zapytanie 323/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-05-18

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-05-18

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: NATURE NATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: UL. POLNA 4 18-500 KOLNO

NIP: 2910229195

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie opracowania nowej linii produktów medyczno-chemicznych.
W zakres zamówienia wchodzi opracowanie receptury oraz przekazanie do niej praw własności intelektualnej, stworzenie prototypów, wykonanie wymaganych przepisami badań i dokumentacji dla linii innowacyjnych produktów medyczno-chemicznych, w skład której wejdą:
• specjalistyczny płyn do prania usuwający bakterie, wirusy i grzyby już w 40 stopniach, bezpieczny dla dzieci,
• specjalistyczny spray do szybkiej dezynfekcji odzieży na sucho, bez wymogu prania, bezpieczny dla dzieci,
• specjalistyczny płyn do płukania ubrań wspomagający leczenie atopowego zapalenia skóry i innych dermatoz, uwalniający substancje kondycjonujące skórę podczas noszenia ubrań, bezpieczny dla dzieci,
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia musi obejmować osobno poniższe etapy dla każdego produktu przedstawionego powyżej:

1) Opracowanie receptury produktu wraz z informacją o nazwach handlowych surowców i firmą dostawcy, składnikach wymienione w nazwach INCI, składzie ilościowy, roli w recepturze, składem ułożonym od 100-0 %, procesem technologiczny, ceną za kilogram masy,
2) Powtórne opracowanie receptury w przypadku nie spełnienia założeń Zamawiającego (2 rundy poprawek),
3) Wybór ostatecznej receptury,
4) Analiza potencjału wdrożeniowego stworzonego produktu, na podstawie wykorzystanych substancji aktywnych, reguł wdrażania produktów podyktowanych prawem UE wraz z uwzględnieniem dynamicznych zmian rynkowych spowodowanych pandemią COVID19. Przedstawienie stosownego raportu dotyczącego rekomendacji ścieżki badań i wdrożenia – możliwe rozwiązania: wyrób medyczny, produkt biobójczy inne adekwatne
5) Właściwe badania wdrożeniowe zgodne z wymaganiami prawnymi, badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, dermatologiczne, aplikacyjne, obciążeniowe układu konserwującego, badania potwierdzające skuteczność biobójczą, kompatybilności z opakowaniem i stabilności masy oraz raport oceny bezpieczeństwa,
6) Dokumentacja PIF (Product Information File) – dokumenty surowcowe, technologia produkcji, karty charakterystyki, dane o opakowaniu oraz wszystkie wyniki wymaganych badań
7) Walidacja projektu i tekstów etykiet
8) Przekazanie pełni praw do formulacji produktów wraz z dokumentacją dla Zleceniodawcy
Szczegółowe informacje dotyczące produktów, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Nature Native spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnione zostaną wykonawcy zamówienia po podpisaniu umowy.
Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Maksymalny okres realizacji wynosi 140 dni.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Nature Native spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polna 4 18-500 Kolno lub przesłać e-mailem na adres: tom.bedkowski@gmail.com.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 25.05.2020 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Nature Native spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polna 4 18-500 Kolno.
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Termin realizacji umowy:

Maksymalny okres realizacji wynosi 140 dni.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Udzielenia zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
2. Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną upublicznione.
3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Ewa Będkowska

Email: tom.bedkowski@gmail.com

Telefon: 501-515-544

Informacja o wyniku postępowania:

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy ProConChem Dr Izabela Anna Zawisza.

(Informacja z dnia 26.05.2020r.)

Zapytanie ofertowe nr 323-2020 Nature-zapytanie