logotypy-ue

Zapytanie 315/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-20

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-20

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Petram Konrad Piekarski

Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 32 lok. 412

NIP: 8481709318

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej, której zakres obejmuje prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem materiału budowlanego mogącego służyć do późniejszego wytwarzania drewnianej przegrody budowlanej ochach konstrukcyjnych wykonanej z drewna masywnego warstwowego. Powstały w wyniku badań materiał budowlany powinien być zoptymalizowany pod kątem:
• dostępności surowcowej,
• technologii i ekonomii przetwarzania surowca i wytworzenia materiału,
• techniki i ekonomii obróbki i montażu,
• możliwości implementacji powstałego materiału w istniejące uwarunkowania wytwórczo-montażowe,
• niskoemisyjności energetycznej podczas przetwarzania, wytwarzania, montażu i utylizacji,
• energochłonności powstałych w oparciu o materiał obiektów budowlanych.

Eksperymentalne prace rozwojowe powinny objąć zastosowanie dostępnego drewna krajowego jako substancji umożliwiającej jej przetworzenie w drewniany masywny, warstwowy materiał budowlany spełniający normy oraz wytyczne dopuszczające wprowadzenie do rynek.
Celem prac badawczo-rozwojowych jest zaprojektowanie, zbadanie i zweryfikowanie możliwości wytworzenia materiału budowlanego oraz jego zdolności aplikacyjnej względem istniejących na rynku technologii oraz technik wytwarzania i montażu stosowanych przy wznoszeniu obiektów budowlanych.

Zakres prac badawczo-rozwojowych powinien obejmować opracowane w porozumieniu z Zamawiającym następujące etapy prac:
1. Stworzenie koncepcji projektowej umożliwiającej wykonanie i poddanie badaniu w warunkach polowych powstałego materiału w postaci zmonotowanych obiektów przestrzennych. Zadaniem badania jest testowanie zachowania przegród i ich cech konstrukcyjnych, fizycznych oraz biologicznych w rzeczywistych warunkach atmosferycznych, którym są poddawane materiały budowlane oraz powstałe z nich obiekty w czasie ich użytkowania.
2. Badanie i rozeznanie rynku krajowego pod kątem dostępności surowca, stosowanych i nadchodzących metod i technologii wytwórczych dotyczących głównych komponentów, technik obróbki i montażu.
3. Przedstawienie wniosków, zdiagnozowanych problemów oraz rekomendacji wynikających z przeprowadzonego badania dotyczącego punktu nr 3.
4. Opracowanie sposobu kształtowania substancji jaką jest drewno w postać technologicznie, technicznie i ekonomicznie uzasadnionego drewnianego, masywnego, o budowie warstwowej materiału budowlanego. Cechy i parametry powstałego materiału mają umożliwiać jego włączenie w istniejące metody wytwórcze stosowane na rynku budownictwa oraz sprzedaż na rynku krajowym.
5. Opracowany materiał budowlany powinien charakteryzować się zerowym udziałem substancji i materiałów pochodzenia syntetycznego.
6. Opracowanie wiarygodniej i mierzalnej metodologii zbadania powstałego materiału budowlanego w krajowych warunkach polowych, dzięki której zebrane dane w sposób jednoznaczny określą przydatność cech fizycznych materiału w obszarze budownictwa.
7. Zbadanie i przetestowanie powstałego materiału poprzez badanie wykonanych z niego przestrzennych, eksperymentalnych obiektów poddanych działaniu warunków atmosferycznych w krajowych warunkach polowych. Badanie ma wykazać w sposób jednoznaczny rzeczywiste parametry fizyczne, konstrukcyjne oraz biologiczne badanego materiału oraz powstałego z niego obiektu.
8. Określenie przydatności powstałego w wyniku prac badawczo-rozwojowych materiały pod kątem możliwości wprowadzenia go na rynek krajowy oraz na rynki UE ze spełnieniem wszelkich norm i wytycznych obowiązujących na w/w rynkach w momencie podjęcia prac badawczo-rozwojowych.
9. Przygotowanie i dostarczenie raportu końcowego.

Efektem końcowym przeprowadzonego procesu badawczo-rozwojowego powinien być raport zawierający:
1. Opis przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w postaci dokumentu zgodnego z definicją zawartą w art. 2 Rozporządzenia KW (UE) Nr 651/2014 według której „prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem optymalnej przegrody budowlanej” należy rozumieć jako zdobywanie, łącznie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy oraz umiejętności w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
2. Metodologię poszczególnych etapów procesu badawczo-rozwojowego przeprowadzonych prac.
3. Wyniki oraz wnioski i rekomendacje dla przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
4. Dokumentację techniczną wraz z niezbędnymi opisami z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
5. Dokumentację fotograficzną i/lub video z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

W celu realizacji wyżej wymienionego zakresy prac Zamawiający zobowiązuje się do:
– ścisłej i regularnej współpracy z Wykonawcą na każdym z
– wskazania przedstawiciela Zamawiającego do kontaktów roboczych w celu realizacji Zamówienia,
– udostępnienia w zakresie ustalonym z Wykonawcą materiałów oraz wiedzy będących w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnych do przeprowadzenia badań B+R.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następujących wagach:
Cena: 80 pkt.
Termin realizacji zlecenia: 20 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

a) Liczba punktów w kryterium „Cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,
C = —————————————————————— x 80 pkt.
Wartość oferty netto wskazana w badanej ofercie

Gdzie:
C – ilość punktów za cenę

b) Termin realizacji zadania
Ad. B Kryterium zostanie ocenione wg następującego wzoru:
B = (najkrótszy termin realizacji zlecenia w dniach kalendarzowych / termin realizacji zlecenia w dniach kalendarzowych oferty ocenianej) x 20 pkt.

Termin realizacji zadania – za początek biegu terminu należy przyjąć dzień kolejny po dniu podpisania umowy z Wykonawcą, zaś za koniec terminu – ostatecznie podpisany protokół bez uwag, termin należy wyrazić w dniach kalendarzowych.

najkrótszy termin realizacji zlecenia w dniach kalendarzowych
————————————————————– x 20 pkt.
termin realizacji zlecenia w dniach kalendarzowych oferty ocenianej

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów

Termin realizacji zlecenia musi wynikać z przedstawionej metodologi przeprowadzania badanie w szczególności poszczególnych elementów procesu badawczego.

1. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a i b. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowymi i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów

Termin składania ofert:

1. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 28.04.2020 r. o godzinie 9:00.
2. W przypadku ofert nadesłanych pocztą lub kurierem za termin złożenia uważa się termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zmawiającego. W przypadku ofert wysłanych elektronicznie za datę wpływu uznaje się datę wpływu e-maila na adres wskazany do kontaktów w sprawie zamówienia.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną bez otwierania odesłane Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty lub kuriera na adres:
Petram Konrad Piekarski, ul. Elizy Orzeszkowej 32 lok. 412, 15-084 Białystok
lub wysłać elektronicznie na adres e-mail: biuro@petramm.pl
5. Oferta aby została uznana za ważną pod kątem formalnym musi zawierać wszystkie załączniki wypełnione prawidłowo stanowiące załączniki do zapytania, jako załącznik dodatkowy dopuszcza się złożenie oferty w formie praktykowanej przez Oferenta tzw. oferty handlowej. Złożona tylko i wyłącznie oferta handlowa (bez załączników do zapytania) nie będzie rozpatrywana.
Forma pisemna:
a) Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:
Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „B+R PETRAMM.”
Forma elektroniczna:
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.
8. Wykonawcy przed złożeniem oferty mają obowiązek zapoznać się z treścią zapytania ofertowego
9. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami
10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez wykonawcę)
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu
12. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem Wykonawcy.
13. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie rejestrowym lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. W przypadku pełnomocnictwa powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę
14. Zamawiający nie zwraca wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie
15. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca

Termin realizacji umowy:

12 miesięcy

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian umowy w stosunku do treści oferty:
1) Zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku:
a) wystąpienia działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
b) wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia
d) w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
2) Zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie w przypadku niedostępności ich na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. wstrzymania produkcji, zaprzestania produkcji.
3) Zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.
4) Zmiany ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.
2. Opóźnienia, o których mowa w pkt. 1, muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez wykonawcę i zamawiającego.
3. W przedstawionych w pkt. 1. przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi koniecznej przerwy lub przestoju.
4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość.
5. Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia.
6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie przewiduje złożenie ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty
2. Procedura wynikająca z Zasady konkurencyjności nie przewiduje środków odwoławczych
3. Wybór oferty nastąpi w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
4. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym
5. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone
6. W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika lub innego niż formularz ofertowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie 3 dni roboczych od daty wysłania wezwania. Dla spełnienie terminu liczy się data wpływu uzupełnień od Wykonawcy na adres zamawiającego. W przypadku braku uzupełnień oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia
7. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty o wynikach postępowania
8. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w sposób jaki została upubliczniona

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Konrad Piekarski

Email: biuro@petramm.pl

Telefon: 730425821

Informacja o wyniku postępowania:

Zapytanie w trakcie realizacji.