logotypy-ue

Zapytanie 318/2020

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2020-04-28

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2020-04-28

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: DKML Marek Lulewicz

Adres: Białystok, ul. św. Rocha, nr 10, lok. 3, 15-879

NIP: 9661576173

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych i eksperymentalno-rozwojowych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu systemu do dezynfekcji pomieszczeń opartych na promiennikach UVC.
Celem zamawianej usługi badawczej jest stworzenie mobilnego systemu do dezynfekcji pomieszczeń z promiennikami UVC. Opracowanie rozwiązanie powinno pozwalać na:
– dezynfekcję pomieszczenia o powierzchni od 10 do 30 m2
– możliwość zdalnego sterowania urządzeniem poprzez dedykowany panel bezprzewodowy lub przez aplikację mobilną,
– kontrolę starzenia się źródeł UVC
– możliwość programowania czasu pracy urządzenia
– umożliwić dezynfekcję powierzchni poziomych i pionowych
Efektem końcowym ze zrealizowanych prac powinien być:
• Prototyp systemu,
• Raport zawierający dane techniczne systemu dezynfekcji (schematy elektroniczne, projekty obwodów drukowanych),
• Kody źródłowe programów w postaci edytowalnej,
• Schematy elektroniczne oraz projekty obwodów drukowanych w postaci edytowalnej.
Prototyp systemu do dezynfekcji pomieszczeń opartych na promiennikach UVC po odbiorze od Wykonawcy zostanie zgłoszony do Urzędu Patentowego jako wzór użytkowy.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt pod adres email:
mareklulewicz@gmail.com

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

1. Cena ofertowa – waga kryterium 70%
2. Termin wykonania – waga kryterium 30%
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły: C n = (C min/Cr)x100 x 70%
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
C n – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium ceny netto w PLN
b) punkty w ramach kryterium czas realizacji będą przyznawane wg następującej formuły:
B n = (B min/Br)x 100 x 30%
B min – czas realizacji minimalny w zbiorze
B r – czas realizacji oferty rozpatrywanej
B n – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium czas realizacji. Termin przedstawiony w badanej ofercie liczony w miesiącach.

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa: 07-05-2020 r.
Oferta może być dostarczona drogą elektroniczną lub w wersji papierowej.
Wykonawcy mogą złożyć po jednej ofercie. W przypadku złożenia większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę oferty zostaną odrzucone.
W przypadku ofert, które będą dostarczane w wersji papierowej liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Białystok, ul. św. Rocha, nr 10, lok. 3, 15-879
W przypadku ofert, które będą dostarczane w wersji elektronicznej liczy się data wpływu oferty na adres e-mail: mareklulewicz@gmail.com
Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Termin realizacji umowy:

do 30-11-2020

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

a) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian w warunkach umowy zawartej z Wykonawcą, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano jego wyboru.
b) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu zawarcie umowy nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
c) Ze względu na okoliczności, które mogą wystąpić niezależnie od Zamawiającego
i Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:
• zmiana adresów (siedziby, prowadzenia działalności, korespondencyjnego, mailowego);
• zmiana numerów kontaktowych;
• zmiany organizacyjne podmiotu i formy prawnej;
• zmiana osób wyznaczonych do kontaktu, odpowiedzialnych za realizację zamówienia.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

– Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
– Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
– Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy/realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Marek Lulewicz

Email: mareklulewicz@gmail.com

Telefon: 606211260

Informacja o wyniku postępowania:

W wyniku postępowania ofertowego została wybrana oferta firmy BND Light Bartosz Niewiarowski.

(Informacja z dnia 08.05.2020r.)

ZAPYTANIE NR 318-2020 Zapytanie-ofertowe-1-2020-Marek-Lulewicz