logotypy-ue

Zapytanie 246/2019

Dnia 2019-09-20 zapytanie zostało anulowane.

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2019-09-12

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2019-09-12

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Olimp Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wanda Kowalczyk

Adres: ul. Piaskowa 18 A, 18-106 Niewodnica Korycka

NIP: 846-107-58-33

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczych dotyczących testowania właściwości materiałów i komponentów niezbędnych do produkcji nowego modelu specjalistycznego środka asekuracyjnego .

1. Wykaz wymaganych materiałów i komponentów niezbędnych do produkcji środka asekuracyjnego oraz norm , które muszą spełniać poniższe materiały i komponenty

a) Nicie szwalne zgodnie z normą EN ISO 12402-7
b) Trzy rodzaje tkanin technicznych nr 1 nr. 2, nr 3 zgodnie z normą EN ISO 12402-7
c) Guma zgodnie z normą EN ISO 12402-7
d) Sznurówki strukturalne zgodnie z normą EN ISO 12402-7
e) Strukturalne zamki błyskawiczne zgodnie z normą EN ISO 12402-7

2. Zestawienie badań i testów dotyczących wymaganych właściwości materiałów i komponentów
a) Nicie szwalne testowanie obejmuje
-konstrukcję
-funkcjonalność

-wytrzymałość

b)Trzy rodzaje tkanin technicznych nr. 1 nr. 2, nr. 3 testowanie obejmuje
-funkcjonalność
-wytrzymałość
na rozerwanie tkanin
-wytrzymałość na rozciąganie tkanin
-podatność na pękniecie
-wydłużenie podczas rozerwania
– wytrzymałość na ścieranie
– podatność tkaniny
– wytrzymałość
przylegania
– odporność na ścieranie
– poślizg przędzy
– odporność na odbarwianie -barwa pomarańczowa fluorescencyjna

c) Guma -testowanie wytrzymałości na rozciąganie

d) Sznurówki strukturalne – testowanie wytrzymałości na rozciąganie

e) Strukturalne zamki błyskawiczne testowanie obejmuje
– konstrukcję
– funkcjonalność

– siła potrzebna do zadziałania
– wytrzymałość poprzeczną
– odporność
suwaka na pociąganie
– odporność na skręcanie uchwytu i suwaka

3. Efektem końcowym z zrealizowanych prac badawczych powinien być raport zawierający:
a) Opis zastosowanej metodologii prac badawczych
b) Zestawienie wyników badań i testów poszczególnych materiałów i komponentów
c) Wskazania dotyczące wyboru tkanin technicznych poddanych badaniom
4. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wyników prac badawczych związanych z realizacji niniejszego zamówienia.
Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80%
2. Termin realizacji zamówienia – 20%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
– Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– To – termin zaproponowany w badanej ofercie liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
– Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Maksymalny okres realizacji wynosi 90 dni.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Termin składania ofert:

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Olimp Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wanda Kowalczyk, ul. Piaskowa 18 A,
18-106 Niewodnica Korycka lub przesłać e-mailem na adres: pw.olimp@wp.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 19 września 2019 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Olimp Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wanda Kowalczyk, ul. Piaskowa 18 A, 18-106 Niewodnica Korycka
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Termin realizacji umowy:

Maksymalny okres realizacji wynosi 90 dni.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Udzielenia zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
2. Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną upublicznione.
3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Wanda Kowalczyk

Email: pw.olimp@wp.pl

Telefon: 606 445 495

Informacja o wyniku postępowania:

Dnia 2019-09-20 zapytanie zostało anulowane.

Zapytanie 246-2019 PW-Olimp-zapytanie-ofertowe-BR-do-wysłania